Els estatuts de la Comunitat de Propietaris poden prohibir tenir un gos al pis i vincular a qualsevol propietari?

29-03-2019Meneame

Bon dia. Es pot prohibir tant per Estatuts de la Comunitat de Propietaris, com per acord de la majoria que calgui, el fet que un propietari tingui un gos al pis ? I en cas de venda del pis, l'acord que sigui, vincula al nou propietari? Els Estatuts d'una Comunitat de propietaris, per ser vàlids, han d'estar legalment registrats al Registre de la Propietat? Gràcies.

Seria factible acordar en els estatuts de la comunitat el que un propietari no pugui tenir animals, considerant-lo com una limitació a l’ús dels elements privatius. Si no figura aquesta limitació als estatuts, la modificació per incorporar aquesta prohibició demanaria el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels propietaris que representin les quatre cinquenes parts de les quotes de participació. Perquè les normes dels estatuts produeixin efectes enfront de tercers, com un nou adquirent, és necessària la inscripció al Registre de la Propietat. També és factible establir aquesta prohibició en el reglament de règim interior, que obliga a tots els propietaris i usuaris. En aquest cas, la modificació requereix tan sols la majoria simple dels propietaris que participin en la votació, que representin la majoria simple de llurs quotes de participació. Ara bé, els efectes enfront a tercers serien limitats.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com