Els meus fills cobren la pensió d´orfendat. Ara tenen 20 i 17 anys. Poden treballar a l´estiu o perdran la pensió?

27-06-2019Meneame

Els meus fills cobren la pensió d'orfendat. Ara tenen 20 i 17 anys. Poden treballar a l'estiu o perdran la pensió?

Reconegut el dret a la pensió aquella queda en suspens quan l'orfe beneficiari faci un treball per compte d'altri o pròpia, en virtut del qual obtingui uns ingressos (es tindran en compte les retribucions i les prestacions de Seguretat Social -atur, incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat- substitutives d'aquelles) que, en còmput anual, siguin superiors al 100% del SMI que es fixi a cada moment, també en còmput anual, produint-se els següents efectes:

- Si l'orfe és menor de 21 anys o té reduïda la seva capacitat de treball en un percentatge valorat en un grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, la pensió s'abonarà amb independència de la quantia dels ingressos que obtingui derivats del seu treball.

- Si l'orfe és major de 21 anys, no incapacitat, la pensió d'orfandat se suspendrà:
En la data del compliment dels 21 anys, únicament, en aquells casos en què els ingressos derivats del treball que realitzés el menor, no incapacitat, superin el límit establert.

Des de l'endemà a aquell que iniciï un treball per compte d'altri o pròpia (sempre que els ingressos obtinguts del mateix superin el límit establert), o des del moment en què els ingressos que es anessin obtenint superin aquest límit.
El dret a la pensió es recuperarà quan s'extingeixi el contracte de treball, cessi l'activitat per compte propi o, si escau, finalitzi la prestació per atur, incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o maternitat o, en els supòsits en què es continuï en la realització d'una activitat o el cobrament d'una prestació, quan els ingressos derivats de l'una o l'altra no superin els límits establerts.
Per tant, al tenir el dos fills menors de 21 anys, treball i pensió són compatibles.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com