Si em moro sense fer testament, la meva parella serà usufructuària de les meves propietats?

18-07-2019Meneame

Si em moro sense fer testament, la meva parella serà usufructuària de les meves propietats? I els comptes bancaris a nom meu, els imports seran per a la parella o pels fills? Estem casats a Catalunya, amb separació de béns, i tenim dos fills menors d'edat. 
En dret català, en cas de morir sense atorgar testament, són cridats com a hereus en primer lloc els fills del difunt. Si concorren amb el cònjuge vidu, aquest tindrà dret a l’usdefruit universal de tota l’herència, si bé pot canviar aquest usdefruit per l’atribució d’una quarta part de l’herència, juntament amb l’usdefruit de l’habitatge conjugal.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com