30 de novembre de 2016
30.11.2016
40 Años

Concurs "Nadal per a tothom"

30.11.2016 | 10:55
Concurs "Nadal per a tothom"

 

Bases del concurs "Nadal per a tots"

Termes i condicions:
Les següents Bases s'estableixen les condicions del concurs "Nadal per a tots", així com els requisits i normes que totes aquelles persones que participin en la promoció (des d'ara, els participants) han de conèixer.

Primera- Objecte:
Loteria Negrito SL, amb CIF: B-54702659 i domicili social a Alacant, carrer Gabriel Miro, 1 i DIARI DE GIRONA amb domicili en ciutat i direcció (Passeig General Mendoza, 2. 17002 Girona) organitzen conjuntament un concurs amb motiu del pròxim Sorteig Extraordinari de Nadal de la Loteria Nacional que tindrà lloc el 22 de desembre de 2016. Qualsevol usuari que es registri a la pàgina web del diari www.diaridegirona.cat, a la pestanya habilitada per al concurs (en endavant, la Promoció), i participi en el mateix d'acord amb les presents bases optarà a aconseguir un dels cinc dècims per al citat Sorteig Extraordinari de Nadal de la Loteria Nacional.

Segona- Participació
En el concurs poden participar totes aquelles persones físiques, majors d'edat, residents a la Comunitat autònoma de Catalunya que accedeixin a la web del diari www.diaridegirona.cat i participin en el mateix, durant el període de la promoció, correctament segons les regles establertes en aquestes bases. No podran participar els empleats de Diari de Girona, els empleats del Grup Prensa Ibérica Mitjana ni els empleats de l'Administració de Loteria El Negrito, S.L. així com tampoc familiars directes dels mateixos.
Es podrà invalidar qualsevol participació de persones que hagin estat assistides pels que tenen prohibida la participació.
Els participants hauran d'acceptar i completar els termes del formulari de registre amb informació veraç i acreditar la seva personalitat a l'hora de retirar el premi.
Cada participant només pot participar una vegada al dia per registre i IP i només optarà a un dècim com a guanyador. Per participar en el concurs, els participants han de respondre, a través del registre a la pàgina web del diari, a la pregunta: Què faries si et toqués la loteria?
La present promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, Diari de Girona exclourà automàticament i immediatament de la promoció a qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta inadequada, fal·laç o impròpia, realitzi comentaris impropis, injuriosos o calumniosos o escrigui qualsevol cosa que pogués ofendre o ferir a una persona, empresa o entitat, empri mitjans desproporcionats, fraudulents o abusius, o incompleixi aquestes bases en qualsevol dels seus extrems.

Tercera- Garanties
3.1 El participant serà responsable de qualsevol reclamació que rebin els organitzadors derivada del text enviat per participar en aquesta Promoció, mantenint indemne als organitzadors davant de qualsevol reclamació que aquests puguin rebre de qualsevol tercer per tal motiu, sent solament el participant responsable de les conseqüències dels seus actes o les seves paraules mentre participa en el concurs.
3.2 El participant garanteix als organitzadors que és el titular dels comentaris que realitza, els drets de propietat intel·lectual cedeix a Diari de Girona per participar en el concurs.
El participant ha de respondre davant els organitzadors de qualsevol reclamació que pogués presentar-se derivada de l'incompliment d'aquestes garanties.

Quarta.- Cessió dels drets d'imatge
Diari de Girona podrà utilitzar el nom i la imatge dels guanyadors amb fins de màrqueting, promoció i publicitat del Concurs, en el seu medi i sense advertència prèvia al guanyador i sense cap tipus de remuneració per això. La participació en el concurs implica obligatòriament l'acceptació d'aquesta clàusula.

Cinquena- Vigència
Els participants que vulguin prendre part en la Promoció ho podran fer des del dimecres 30 de novembre fins al dissabte 17 de desembre del 2016.
 
La resolució dels guanyadors serà publicada a la portada del web i en els perfils socials de www.diaridegirona.cat el dia 18 de desembre del 2016.

Sexta- Descripció del Premi
El premi és un dècim de loteria de 20 euros per al Sorteig Extraordinari de Nadal de la Loteria Nacional del 22 de desembre de 2016, per a cada un dels 5 guanyadors del concurs, que es lliura per cortesia de l'organitzador Loteria El Negrito, S.L. i que haurà de canviar-se a la seva pàgina web (https://www.loteriaelnegrito.com/) fins a les 14.00 hores del 21 de desembre del 2016.

Setena. Mecànica del joc
Els guanyadors es seleccionaran mitjançant un jurat format per personal de www.diaridegirona.cat que avaluarà les diferents històries relatades i triarà els guanyadors d´acord amb l'originalitat, creativitat, sensibilitat i presentació del text. L'hora de finalització del concurs serà a les 23.59 hores del 17 de desembre de 2016. La decisió del jurat és inapel·lable.

Vuitena. Lliurament dels premis:
www.diaridegirona.cat, abans d'atorgar cada premi, ha de comprovar la identitat del guanyador i la veracitat de les dades aportades pel participant al registrar-se al concurs. En cas de frau, dubtoses participacions o incompliment de les bases, www.diaridegirona.cat es reserva el dret de què quedi el premi desert.
El diari proporcionarà als 5 guanyadors un codi per bescanviar el desè, corresponent al número 25295 a través del lloc web de Loteria El Negrito, S.L. https://www.loteriaelnegrito.com/loteria-navidad-2016.
Els guanyadors podran canviar el codi fins a les 14.00 hores del 21 de desembre de 2016. Si algun dels guanyadors renunciés al premi, no canviarà el desè o ho fes fora de termini, el premi corresponent a aquest desè quedarà desert. El premi no és canviable per diners.
En cas de resultar premiat el desè guanyat en la Promoció, Loteria El Negrito S.L assumeix l'obligació del pagament als que hagi lliurat el desè en correctes condicions, sense que sigui possible reclamar a Loteries i Apostes de l'Estat.
Novena.- Difusió del concurs:
El concurs es donarà a conèixer als usuaris a la pàgina web del diari i a través del seu Facebook i Twitter. No obstant això, cap tercer aliè als organitzadors (Facebook, Twitter, etc.) patrocina, avala ni administra de cap manera, aquesta promoció.

Desena.- Fiscalitat dels premis.
Els premis, objecte d'aquest concurs, estan subjectes al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Onzena- Protecció de dades de caràcter personal.
A l'efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en virtut del seu article 5, s'informa els participants que les dades que facilitin seran incloses en dos fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, una titularitat del diari (organitzador) i un altra titularitat de Loteria El Negrito SL (Organitzador).
Els organitzadors informen els participants de la incorporació de les dades de caràcter personal que facilitin en execució d'aquesta iniciativa als fitxers automatitzats titularitat d'aquells, així com del tractament automatitzat al qual seran sotmeses amb la finalitat de ser utilitzats tant en activitats operatives, o de gestió d'aquesta iniciativa, com per a la realització de qualsevol activitat publicitària, de promoció o de màrqueting relacionades amb el present concurs, així com els serveis o els productes dels titulars.
Els destinataris de la informació continguda en els fitxers seran els serveis operatius i comercials del diari i de Loteria El Negrito, S.L.
Els participants consenten expressament que les dades així recollides es cedeixin a les empreses pertanyents al grup Prensa Ibérica Mitjana amb les finalitats referida en el paràgraf anterior.
S'informa als participants que aquestes dades seran cedides a les següents empreses del grup Prensa Ibérica Mitjana: Prensa Ibérica Digital, S.L. i Prensa Ibérica Mitjana, S.L.
En compliment de la llei 34/2002, l'informem que es podran utilitzar les seves dades de contacte perquè li enviem prospecció comercial del diari, de l'administració de Loteria El Negrito, S.L. i de tercers.
DIARI DE GIRONA, amb domicili social a Passeig General Mendoza, 2, 17002 Girona amb CIF: A61135521 i Loteria el Negrito, S.L. amb domicili a Alacant, carrer Gabriel Miro, 1, com a responsables dels seus fitxers, garanteixen als participants l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, havent de remetre per escrit la concreta sol·licitud a Atenció de Protecció de Dades dels titulars. De la mateixa manera, Diari de Girona i Loteria El Negrito, S.L. es comprometen, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer.

Duodécima- Modificacions de les Bases i / o annexos
Els organitzadors es reserven el dret a realitzar modificacions incloent la cancel·lació o suspensió anticipada de la promoció i / o a afegir annexos successius sobre aquestes Bases, publicant sempre aquestes modificacions i / o annexos a l'adreça: www.diaridegirona.cat
Decimotercera- Legislació i fur
La participació en aquesta promoció suposa la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuïn els organitzadors. En cas de divergència entre els participants i la interpretació de les presents bases pels organitzadors, seran competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar els Jutjats i Tribunals de la ciutat del diari, renunciant expressament els participants al fur que pogués correspondre'ls.
Catorzena.- Acceptació de les Bases
La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents Bases per l'usuari. L'incompliment d'alguna de les bases donarà lloc a l'exclusió del participant del present concurs.

Girona


Las Palmas de Gran Canaria a 30 de noviembre de 2016


Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema