Per primera vegada, a la Universitat de Basilea s'ha aconseguit separar les dues formes en què es presenten les molècules d'aigua, per mostrar que poden exhibir diferents reactivitats químiques. Des d'una perspectiva química, l'aigua és una molècula en la qual un sol àtom d'oxigen està vinculat a dos àtoms d'hidrogen. És menys conegut que l'aigua existeix en dues formes diferents (isòmers) a nivell molecular. La diferència rau en l'orientació relativa dels spins nuclears dels dos àtoms d'hidrogen. Depenent de si els girs estan alineats en la mateixa direcció o en la direcció oposada, un es refereix a orto o a para-aigua.