L'Ajuntament de Girona està treballant per regular els vehicles de mobilitat personal, com ara els monocicles, patinets i tricicles elèctrics. Una primera proposta, formulada des de la Policia Municipal, es va presentar a la darrera Taula de Mobilitat, però encara està subjecte a canvis. El regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, ha explicat que la voluntat és «posar una mica d'ordre» davant la realitat d'aquests aparells, ja que l'Ajuntament vol vetllar per la seguretat tant dels usuaris d'aquests vehicles com de la resta d'usuaris de la via. «Hi ha un buit legal i una necessitat real de regular-ho», assenyala Alcalà. Per elaborar aquesta normativa, han estudiat el que s'ha fet en ajuntaments amb experiències similars.

Segons es recull en l'informe de la Policia, l'espai públic s'havia dividit tradicionalment entre vehicles i vianants. Ara, però, les noves tecnologies han permès posar aquests nous tipus de vehicle en circulació s -des de «segways» fins a monopatins motoritzats- que han trencat amb aquesta dicotomia de vianant-vehicles, ja que tenen una massa superior a la de les persones i es mouen a major velocitat. Això fa que no puguin assimilar-se als vianants, de manera que no es poden utilitzar en les voreres, i tampoc com a vehicles de motor, ja que la seva configuració i exigències tècniques no els permet obtenir les homologacions corresponents.

Autoritzacions municipals

Segons la normativa aplicable, és potestat de l'autoritat municipal decidir si aquest tipus de vehicles poden anar per determinades calçades i autoritzar també el seu pas per voreres o zones de vianants amb les limitacions que es considerin necessàries.

La proposta que l'Ajuntament de Girona ha posat sobre la taula preveu que aquest tipus de vehicles tinguin prohibit circular per voreres, andanes i passeigs. Els monocicles podran anar per la xarxa pedalable, mentre que els patinets i tricicles elèctrics ho tindran prohibit. En canvi, tots podran anar per carrers de zona 30 i vies amb preferència per a vianants. Pel que fa als carrers amb límits de velocitat de 20 i 30 quilòmetres per hora, només hi podran circular els patinets i els tricicles, però no els monocicles. Els tricicles, a més, podran circular també per carrers amb velocitats superiors a aquestes. Els monocicles elèctrics, en canvi, seran els únics que podran anar per parcs.

Activitats econòmiques

Pel que fa als vehicles que estiguin destinats a activitats econòmiques (com, per exemple, rutes turístiques o repartiments de mercaderies) caldrà una autorització prèvia d'itinerari amb condicions. En aquests casos, hauran d'obtenir prèviament una autorització del consistori on constin el recorregut, l'horari i les limitacions que hi ha per garantir la seguretat dels usuaris de la via.

I en relació a l'assegurança, l'Ajuntament podrà obligar-los a contractar-ne en aquells casos que ho consideri necessari. Cal tenir en compte que, per utilitzar aquest tipus de vehicles, no cal tenir cap carnet de conduir.