Els gironins van generar més deixalles el 2016 que l'any anterior. Al mateix temps, però, també van reciclar més. La generació de residus per habitant i dia va augmentar, passant d'1,13 kg/ habitant i dia el 2015 a 1,16 per habitant i dia el 2016. El 2013 havia arribat al punt més baix dels darrers anys amb 1,06 kg/habitant. Les dades del 2016 són similars a les del 2011, quan van ser 1,17 kg/habitant. Tanmateix, aquestes dades de generació de deixalles són bastant inferiors a la mitjana catalana. Segons les darreres dades, del 2014, cada català produeix 1,33 kg diàriament.

En total, segons consta a la memòria de l'àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Girona, el 2016 es van acumular 41.516 tones de brossa, quan l'any anterior havien estat 40.169 tones. Són 1.346 tones més. El 2013 van ser només 38.842, mentre que al 2011 la xifra havia estat bastant similars al 2016, sumant 41.413 tones.

Pel que fa a la recollida selectiva, el 2016 es van recollir 18.173 tones. Són 482 més quel l'any anterior (un 2,72% d'increment) quan se'n van acumular 17.640. El 2013, la recollida selectiva va ser només de 12.999 tones. Aquell any, el percentatge de selectiva va quedar en el 37,11%, mentre que al 2016 es va situar en el 47,19%.

Menys vidre

Segons l'Ajuntament, aquest increment consolida els bons índexs de reciclatge assolits l'any anterior «amb el desplegament de la càrrega lateral a tota la ciutat, amb un augment important del nombre de contenidors de recollida selectiva i l'apropament dels contenidors de paper i cartró i envasos a pràcticament la totalitat d'àrees d'aportació».

Tots els tipus de residus han augmentat, a excepció del vidre, que ha tingut un lleuger descens, passant de 1.925 tones el 2015 a 1.902 tones el 2016. Segons consta a la memòria, «aquesta reducció es deu al fet que l'any 2016 es van reduir les boques dels contenidors, tant de càrrega lateral com dels soterrats, per evitar fraccions impròpies».

Robatori de paper i cartró

El que més creix és la recollida de paper en contenidors. Ho fa un 8,01% passant de 2.246 tones a 2.426 tones. En canvi, el paper recollit als comerços durant el 2016 es va estancar en les 342 tones. Les mateixes que al 2015. L'augment de la recollida de paper-cartró és menor del que s'esperava, segons admet el mateix consistori. Amb la campanya de sensibilització adreçada als comerços per a la recollida comercial porta a porta, s'esperaven «increments més importants», indiquen. «Possiblement la causa sigui el furt de paper, sobretot comercial, que hi ha a Girona», assenyalen. Des de fa uns anys, hi ha persones que s'enduen paper i cartró per revendre'l.

D'altra banda, la recollida de d'objectes voluminosos continua pujant any rere any. El 2013 es van recollir 923 tones i el 2016 va ser quasi el doble, sumant 1.417 tones.

Incineració i abocador

El 52,82% dels residus generats a Girona durant el 2016 van anar destinats a tractament finalista com la incineració amb recuperació energètica i la disposició en abocador controlat. La incineradora de Campdorà va processar 20.151 tones de resta i 1.776 tones es van portar a abocadors.