L'Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment el projecte de construcció del camí ciclable de la zona industrial Torroella-Nestlé, redactat pels serveis tècnics municipals, amb una pressupost total de 146.682,36 euros, dels quals 121.225,09 euros corresponen a la base, i 25.457,27 euros corresponen al 21% d'IVA. Ara se sotmet l'expedient a informació pública, pel termini de 30 dies.

El traçat d'aquest carril bici queda situat sobre el riu Ter al seu pas per Domeny, a l'altura de la nova fàbrica de Nestlé SA, i el camí tindrà una longitud de 1.300 metres. El carril bici actual enganxa amb el carril bici de Domeny al seu pas pel carrer de Roberto Bolaño amb l'encreuament del carrer de Can Benet del Riu.

En direcció Sant Gregori

El nou carril bici passarà pel camí adjunt a la fàbrica Nestlé pel seu costat sud fins a connectar amb l'inici del carril bici direcció Sant Gregori. Per altra banda, a meitat del carrer de Can Benet del Riu també es connectarà amb el camí ciclable diagonal, que també finalitza al carril de Domeny.

El projecte amb què treballa l'Ajuntament de Girona també inclou l'estudi de seguretat i salut, plànols, així com també un plec de prescripcions tècniques.