L'interventor de l'Ajuntament de Girona, Carlos Merino, qüestiona un sobresou de 10.421 euros anuals que cobra el secretari general del consistori, José Ignacio Araujo. Es tracta d'un complement d'incompatibilitat que porta percebent almenys des del gener del 2016. Merino exposa, en un informe al qual ha tingut accés Diari de Girona, que l'aprovació d'aquest import es va ometre en el seu dia, ja que no va ser fiscalitzat prèviament per Intervenció malgrat afectar despeses municipals i tampoc va passar pel ple de l'Ajuntament de Girona.

Concretament, l'interventor es refereix al decret d'Alcaldia del 25 d'abril del 2016 en què es reconeixia «amb efectes del dia 5 de gener de 2016 el complement d'incompatibilitat al Sr. José Ignacio Araujo Gómez per el desenvolupament del lloc de secretari general, atesa la naturalesa d'incompatibilitat total en l'exercici del lloc». En aquest mateix document s'especificava que l'import és de 744,37 euros mensuals per catorze pagues, és a dir, 10.421,18 euros anuals.

Un document que no va ser fiscalitzat per Intervenció i que es va saltar altres criteris, segons explica Merino. És per aquest motiu que l'interventor considera nul el decret i, per tant, avisa que això «donaria lloc al reintegrament de les quanties percebudes». Una xifra que ascendeix fins als 31.000 euros.

La qüestió, però, no acaba aquí, perquè segons exposa l'interventor en el document s'han vulnerat altres qüestions. Una d'elles és que el decret el va aprovar Alcaldia i no el ple de l'Ajuntament de Girona, l'òrgan competent. «La determinació i aprovació del complement específic és competència del ple i ha de venir determinada i concretada a la plantilla i no correspon a l'alcalde», especifica Merino.

Per altra banda, l'interventor manifesta que el document no el va signar l'alcaldessa, sinó la regidora d'Hisenda i Recursos Humans Maria Àngels Planas per delegació, «quan en l'acord de delegació no consta aquesta facultat, ni podia constar perquè era competència del ple». I a més, està signat pel propi secretari general, quan «tractant-se d'un assumpte que afectava el seu lloc de treball, era motiu d'abstenció», exposa l'interventor.

També qüestiona que «no consta cap justificació de l'import», tal com estableix el decret 214/1990 per l'establiment o modificació de complements específics.

Descobert per una pujada de sou

L'interventor explica que va conèixer l'existència d'aquest complement d'incompatibilitat quan a l'abril del 2018 arriba al seu departament una proposta d'augment d'aquest suplement. Es tracta de la Proposta de Decret d'Alcaldia del 23 d'abril de 2018 en què es planteja «reconèixer un complement d'incompatibilitat al Sr. José Ignacio Araujo Gómez per al desenvolupament del lloc de secretari general» per un import de «1.518,66 euros mensuals per catorze pa­gues», més del doble del que cobrava fins ara.

És a partir d'aquí que l'interventor constata l'existència del decret del 2016 respecte al qual s'havia omès la fiscalització d'Intervenció malgrat afectar a matèria econòmica. Davant d'això, Merino sol·licita diferent tipus d'informació.

Requeriment d'informació

Segons explica en l'informe, l'interventor va sol·licitar el 30 de maig del 2018 a la cap de Recursos Humans per correu electrònic diferents documents. Entre ells, demana un informe de quan apareix la primera vegada aquest complement d'incompatibilitat i com es va justificar la seva procedència i quantia. També li demana la seva opinió respecte si s'han complert tots els requisits legals i si considera que l'Alcaldia és l'òrgan competent per acordar aquest complement. Informació, que segons assegura l'interventor, no ha arribat, ja que «no s'ha justificat la procedència i legalitat» del decret del 2016 i de la proposta del 2018.

A data del 7 de febrer del 2019, l'interventor afirma que no «li consta que s'hagi regularitzat i ajustat a la legalitat vigent el reconeixement de complement d'incompatibilitat del lloc de Secretari General». Sí li consta que s'ha «intentat portar al ple de l'Ajuntament» dins de la «modificació del catàleg de complements específics». Un tràmit, que segons exposa Merino, no compleix un cop més el procediment legalment establert.

La valoració del govern

Preguntats sobre aquest informe, el govern municipal explica que no entrarà en valoracions jurídiques. Per altra banda, justifica cobrar una bonificació per incompatibilitat per dos motius. Primer perquè beneficia a la transparència, ja que d'aquesta manera el secretari treballa exclusivament pel consistori i no pot fer altres feines. I segon perquè beneficia la productivitat, ja que gràcies a això s'han reduït les despeses en la contractació de serveis jurídics externs. És per això que ara es proposa augmentar aquesta bonificació que està pendent d'anar al ple.