El 78% dels casos d'absentisme escolar detectats a Girona són alumnes que cursen Educació Secundària Obligatòria (ESO). Així consta en la memòria de la regidoria d'Educació i Esports de l'Ajuntament, on també es destaca que la comissió que s'ocupa de l'absentisme escolar a la ciutat va atendre 64 casos durant el curs passat (el 2017-18).

Aquesta comissió està formada per l'Ajuntament de Girona, la Generalitat, els centres educatius de la ciutat i els cossos policials. Tots ells treballen de forma coordinada en qüestions que tenen a veure amb garantir i vetllar l'assistència a l'escola o a l'etapa obligatòria de l'institut.

D'aquests 64 casos que ha tractat la comissió, 44 són derivats d'altres anys i 20 s'han detectat en el curs en qüestió. Aquest és el primer cop, des de fa almenys cinc anys, que la xifra de nous casos ha disminuït respecte a altres anys. L'any 2014, la comissió va tractar 46 casos nous d'absentisme escolar i el 2017 en van ser 60. Una xifra que ha anat creixent amb els anys fins a l'any passat que va decréixer.

Segons s'assenyala en la memòria, en aquest darrer curs s'ha treballat especialment per millorar la tramitació dels casos que han de ser derivats a la Direcció d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA). S'ha establert que els centres derivin els casos a la comissió quan tinguin tota la documentació, amb la finalitat d'agilitzar el tràmit d'iniciar un procediment administratiu sancionador a DGAIA. Segons exposen en l'informe, aquest requeriment ha fet que s'alenteixi la derivació i fins i tot es contingui. I és que el curs passat no es va derivar cap cas a la DGAIA, mentre que en el 2017 en van ser 17.

Quan es detecta un cas d'absentisme reiterat, els centres avisen la família, es fa una revisió setmanal i s'elabora un pla d'actuació per evitar que la situació es torni a repetir. En cas que es consideri necessari, hi ha expedients que són derivats a la DGAIA o a Serveis Socials, mentre que altres passen a analitzar-se a la comissió de conflictivitat.

13 casos localitzats per la policia

En cas que sigui un agent de la Policia Municipal o dels Mossos d'Esquadra el que troba un estudiant pel carrer en horari lectiu, l'acompanya al centre i s'avisa la família. Al curs anterior hi va haver 13 casos de joves localitzats, en horari lectiu, en l'espai públic pels cossos policials en diferents intervencions programades per la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra.

En alguns d'aquests casos es fa una comunicació per escrit, però si es creu necessari també s'organitzen entrevistes entre la Policia Municipal i la família, en les quals a vegades els mateixos alumnes hi són també presents. Posteriorment, els agents fan un seguiment del compliment dels acords presos en aquestes reunions. El curs passat, dels 20 casos nous tractats, en 17 d'ells la policia hi va actuar establint una entrevista amb la família o lliurant una carta, segons dades de l'Ajuntament.