L'Ajuntament de Girona manté un alt percentatge de cobrament dels impostos i les taxes. No obstant això, hi ha alguns conceptes on els gironins tenen un nivell bastant més baix a l'hora de pagar que amb la resta. Passa, per exemple, amb la taxa pels serveis de control i tinença d'animals, que és el concepte que menys es paga en percentatge, i amb l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). Les dues per sota del 75% de pagament en període voluntari, segons les dades de l'any 2018. En canvi, l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI), i la taxa per ocupació de la via pública són els que es paguen més, en percenatge, quan toca. Els tres superen el 90%. En la majoria de casos, l'any 2018 hi va haver un percenatge de cobrament un xic menor que l'any 2017.

L'any 2018, l'Ajuntament va enviar 63.089 cartes per l'impost de circulació. En el període de pagament voluntari, un de cada quatre veïns de Girona no va abonar la quantitat estipulada. El percentatge de cobrament va ser del 74,59%, un pèl per sobre de l'any 2017, quan es va arribar al 76,16%. El consistori va recaptar 4.082.765 euros.

Pel que fa la taxa de tinença d'animals, l'afectació és molt menor perquè es van enviar 2.700 peticions de pagament. No correspon als animnals existents a la ciutat sinó als que estan censats. Es va cobrar el 69,17% del total sumant 61.824 euros, també inferior al 2017, quan es va rebre el 72,56%.

A l'altre costat de la balança hi ha tres conceptes on els gironins paguen en més del 90% l'import que se'ls sol·licita. El que més alt grau de compliment té és el pagament de l'impost sobre activitats econòmiques, que han de pagar determinades empreses segons el seu nivell de facturació. Es van enviar 1.585 cartes i el percentatge de cobrament per part de l'Ajuntament va arribar fins al 93,47% i una recapatació de 4.389.455 euros. No obstant això, també inferior al 2017, quan va ser del 95,58%.

Pel que fa a l'IBI, un dels impostos més extesos, el percenatge de pagament es va situar en el 91,88% i una recapació de 29.492.505 euros. S'havien enviat 79.369 missives. L'any 2017, s'havia arribat al 93,02%.

Respecte a la taxa per ocupació de la via pública, hi havia 6,804 rebuts a cobrar i es va arribar al 90,40%, per una suma de 676.606 euros. Val a dir que l'any 2017 va ser del 89,44%.

Pel que fa a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que és un dels que més ingressos reporta al consistori, l'any 2018, el pagament va establir-se en el 75,78% del total. L'import total, en cas que tothom hagués pagat hauria permès a l'Ajuntament 5.030.014 euros però va recaptar-ne 3.809.076. El percentatge de cobrament del consistori per la taxa dels serveis de recollida i gestió de residus derivades d'activitats econòmiques va ser del 85,64% dels 8.052 rebuts, ingressant 3.472.873 euros. Respecte a l'impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, va assolir el 86,65% i ingressar 2.934.177 euros. Finalment, amb la taxa de conservació de cementiris, va enviar 12.946 cartes i va cobrar 306.892 euros amb el 83,47% del total.

Un cop l'Ajuntamrnt no aconsegueix el cobrament en període voluntari dels impostos i les taxes s'inicia un període per la via executiva amb recàrrecs i que pot desembocar en l'embargament.