L'Ajuntament de Girona revisa els contractes que signa amb les diferents empreses adjudicatàries d'un servei i, si detecta deficiències o entregues fora del termini establert i signat per les dues parts, imposa les denominades penalitzacions. Al llarg del 2018 va sancionar set empreses (una dues vegades) per no complir els requisits inclosos en els documents signats. Hi ha diferents lots de material per a la policia entregat fora de temps, així com arbres per plantar també lliurats més tard del previst o vehicles per a la brigada encarregada del manteniment de l'enllumenat. El cas que suma una quantitat més elevada pel que fa a la penalització correspon a la Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos SA, que s'enfila fins als 33.180 euros.

Serveis postals

Un total de 1.106 enviaments incorrectes per 30 euros cada unitat: 33.180 euros

El 23 de novembre de l'any passat, en un acord de la junta de govern local es va acordar la imposició a l'empresa adjudicatària la penalitat per compliment defectuós de la prestació objecte del contracte dels serveis postals. Es tracta de la Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos SA. En concret, l'import de la penalitat va ascendir a la següent quantitat: 1.106 enviaments incorrectes, per 30 euros la unitat, comporta una penalitat total de 33.180 euros.

Vehicles policials

Demora de 120 dies per lliurar quatre vehicles: 9.640 euros

El 20 de desembre del 2018, la junta de govern local va aprovar la imposició d'una penalitat a l'empresa adjudicatària pel sistema de rènting de tres turismes, de la mateixa marca i model, i una furgoneta transformats, condicionats i equipats per a ús policial, per la per demora per causes que el govern local va considerar que li eren imputables. L'adjudicatària, segons es pot comprovar a l'àrea de contratació, va ser Autos Iglesias. La quantitat a pagar es va establir segons els dies d'incompliment del contracte. El darrer dia que es podia fer el lliurament corresponia al 28 de juliol, però l'entrega es va oficialitzar el 23 de novembre. Es va imposar una penalitat diària de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. Es van computar 120 dies i el preu del contracte era de 133.920,00 euros (IVA exclòs), i l'import de la penalitat diària era de 80,35 euros. L'import de les penalitats que es va imposar al contractista va ser de 9.642,00 euros.

Camió cistella

Demora de 98 dies per entregar un camió: 1.107 euros

La junta de govern del 27 de febrer del 2018 va imposar a l'empresa adjudicatària del concurs per subministrar un camió cistella per a la brigada d'enllumenat una penalitat per entrega massa tard el vehicle. La penalitat diària va correspondre a 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte des del dia següent a la finalització del termini del contracte (15 de novembre de 2017) i fins la data de l'acta de recepció del vehicle (20 de febrer de 2018). Per tant, es van computar 98 dies. Com que el preu del contracte era de 56.500,00 euros i l'import de la penalitat diària era de 11,30 euros, l'import de les penalitats que imposada al contractista van ser de 1.107,40 euros. L'adjudicatària va ser Camps Motor S.A.

Botes per a la policia

Entrega 30 dies més tard del material pactat: 900 euros

La junta de govern de l'1 de juny de l'any passat va aprovar penalitzar l'empresa que havia de subministrar les botes per a la Policia Municipal perquè, tot i haver guanyat el concurs, va fer l'entrega fora del termini marcat. Es va marcar una penalitat diària en la proporció de 30 euros per cada dia de retard ven el subministrament de la comanda de 8 de març de 2018. Com a màxim podria entregar-les el 8 d'abril però ho va fer el 8 de maig. Per això, essent l'import de la penalitat diària de 30 euros, l'import de les penalitats que es van imposar al contractista, El Corte Inglés, va ser de 900 euros. La mateixa empresa va rebre una segona penalització en un altre procediment també relatiu a material destinat a la policia. En aquesta segona ocasió, van ser 450 euros. Havia de lliurar el material, com a molt tard, el 2 setembre i el va entregar el dia 17 del mateix mes. La penalitat també era de 30 euros per cada dia que passés. L'acord es va signar el 23 de novembre a la junta de govern local.

Complements policials

Retard de 28 dies per lliurar material policial: 840 euros

Novament la policia va sortir perjudicada en un altre retard en l'entrega de material contractat per mitjà d'un concurs públic. La comanda per aquest material es va fer el 27 d'agost i el termini màxim pactat prèviament era el 21 de setembre. No obstant, l'empresa adjudicatària no va satisfer el que havia venut a l'Ajuntament fins al 18 d'octubre. La penalitat diària era de 30 euros i l'import de les penalitats imposades al contractista va acabar essent de 840 euros. El contractista era Suministros Especiales Miltec.

Arbres

Entrega quatre dies més tard del pactat d'exemplars per plantar: 400 euros

Un cas sonat va ser l'incompliment del contracte d'un subministrador d'arbres que s'havien de plantar. El 29 de juny, la junta de govern va decidir imposar una penalització a l'adjudicatària de servir els 351 arbres comprats per plantar en diferents carrers de la ciutat. Es van imposar 100 euros per cada dia de retard per causes que li fossin imputables. La comanda va arribar quatre dies més tard del dia en el qual els serveis tècnics van considerar que l'entrega d'aquets arbres es realitzés en una època més favorable, concretament quatre dies (del 15 al 19 de març). Inicialment alguns dels exemplars de l'empresa Jesús Gutierrez Sierra, havien arribat amb les arrels malmeses o en testos massa petits i haver-los plantat suposava pràcticament la seva mort segura. Els lliuraments s'havien d'anar fent en diferents fases, segons l'època de l'any, i els serveis tècnics analitzaven el bon estat dels arbres fent revisions selectives.

Serveis de cultura

Lliurament amb retard de mobiliari d'oficina

Un altre incompliment per excés de demora en l'entrega de material correspon a un contracte derivat d'un acord marc per a l'adopció de mobiliari d'oficina per als serveis centrals de Cultura. Es tracta d'un cas que pràcticament fa riure, no pels dies de retard en l'entrega d'aquest material, sinó per la penalització total. L'entrega del que s'havia comprat va tardar 42 dies més del pactat en fer-se efectiu (el darrer dia era 21 de maig i el lliurament es va fer el 2 de juliol). Com que es feia una penalització proporcional de 0,20 euros per cada 1.000 euros de contracte, però el preu era de 219,94 euros (el mobiliari, per tant, no era molt quantiós), l'import diari de la sanció era de 0,044 euros. El càlcul final va suposar tant sol un import de 1,85 euros. Es va aprovar per decret d'alcaldia el 21 d'abril.