L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha prfesentat avui el que es coneix com a Pla de Mandat. Són 355 punts en un document que s'ha compromès a complir. N'hi ha de seguretat, habitatge, salut, mobilitat, serveis socials, cultura, joventut, medi ambient, educació, turisme i esports, entre d'altres. Ho ha fet acompanyada de la majoria de regidores i regidors de l'equip de govern (faltava Carles Ribas, que està de baixa per motius de salut) i explicant que és un "pla rigurós i realista" i que no pretén "fer volar coloms" Ha explicat també que "serà i ha de ser un govern del pacte", però tant a nivell politic com amb la ciutadania. Per això, ha dit, el lema del pla és "Girona som tots". L'alcaldessa ha anunciat que un cop a l'any es sotmetrà a examen el grau de compliment del pla de govern. Aquests són els 355 punts:

Alcaldia

1. Farem arribar a totes les llars gironines el catàleg de serveis, recursos, subvencions i beques municipals a què es poden acollir els ciutadans i les ciutadanes.

2. Implementarem el projecte Girona ciutat tecnològica amb un doble objectiu: que el talent sigui la matèria primera de la revolució digital a la nostra ciutat al nostre entorn, i que fomentem les vocacions tecnològiques, sobretot en l'àmbit femení.

3. Potenciarem la presència de Girona en organismes i entitats internacionals de defensa dels valors de la pau, la solidaritat, els drets humans, la democràcia, que ens han dut a ser Premi d'Europa.

4. Seguirem treballant per la dignitat i la recuperació de la memòria històrica.

5. Seguirem defensant activament la democràcia, la llibertat d'expressió i els drets individuals i col·lectius.

6. Treballarem amb fermesa per trobar una sortida democràtica a la voluntat majoritària de la població catalana cap a la independència de Catalunya, amb l'1 d'octubre com a punt de partida.

7. Seguirem potenciant el servei d'arxiu, imatges i publicacions per continuar vetllant per la conservació del nostre patrimoni documental i històric.

8. Coordinarem la posada en marxa el programa Smart City 2020, consistent en el desplegament de la infraestructura necessària per a la sensorització de la ciutat per a múltiples finalitats; mobilitat, estalvi energètic, sostenibilitat, seguretat i gestió d'equipaments, entre d'altres.

9. Enfortirem encara més els lligams amb la UdG com a pol de coneixement, i participarem en la proposta de document Pla UdG 2030.

10. Rehabilitarem i adaptarem el xalet Soler com a la Casa de la Tecnologia fent-la l'epicentre del projecte Girona territori tecnològic.

11. Reformularem Girona App, l'aplicació per a dispositius mòbils des d'on accedir als serveis públics municipals i a la informació d'interès.

12. Farem més comprensible i didàctica la informació institucional publicada, tenint en compte les persones a qui va adreçada.

13. Renovarem el web, adaptant-lo també a dispositius mòbils.

14. Fomentarem les noves tecnologies per fer arribar informació de servei municipal a través de diferents formats i canals.

15. Posarem en marxa el nou servei de ràdio municipal.

16. Desenvoluparem el Pla de comunicació interna de l'Ajuntament de Girona.

Seguretat ciutadana

17. Implementarem un model de policia de proximitat per a tots els agents, per tal que siguin ben presents als carrers de tots els barris.

18. Ampliarem en com a mínim 20 agents la plantilla de la Policia Municipal.

19. Implementarem el Pla de videovigilància de Girona, amb càmeres de seguretat en els punts estratègics de control.

20. Promourem una nova subcomissaria a Santa Eugènia a can Borrassà, com a experiència pilot de descentralització dels equipaments policials als barris.

21. Crearem el mapa de millora de la percepció de seguretat a la via pública.

22. Instal·larem il·luminació complementària i sostenible per augmentar la sensació de seguretat als carrers i places de la ciutat.

23. Ens posarem al costat de les comunitats de veïns per eliminar les ocupacions conflictives.

24. Continuarem impulsant les taules de seguretat dels barris.

25. Portarem a terme la segona fase de la prova pilot de mediació d'oci nocturn per garantir la convivència entre diferents parts en aquelles zones del terme municipal en què coexisteixen una major concentració d'habitatges.

Serveis socials

26. Crearem el programa Cuidem als cuidadors per donar formació i suport a les persones amb familiars amb dependència.

27. Ampliarem el nombre de menjadors per la socialització de la gent gran als barris.

28. Promourem l'envelliment actiu amb mesures lúdiques, culturals, formatives, d'esport i saludables als espais cívics i als parcs de tots els barris, fomentant hàbits saludables conjuntament amb l'àrea de salut.

29. Mantindrem el servei d'atenció domiciliària per a tota la gent gran que ho requereixi, ampliant serveis a les persones amb alts graus de dependència.

30. Estendrem a tota la ciutat registre d'assetjament immobiliari per evitar situacions de pèrdua de l'habitatge, especialment per la gent gran que viu sola.

31. Continuarem garantint les ajudes a beques menjador per tal que tots els infants que ho necessitin es puguin quedar a dinar al menjador escolar.

32. Seguirem reforçant les mesures de bonificació de les famílies, amb una atenció especial a les monoparentals.

33. Aprovarem el Pacte local d'habitatge de Girona per garantir el dret universal a l'habitatge.

34. Dirigirem les polítiques d'habitatge cap al compromís de disposar del 15% d'habitatge social.

35. Adquirirem un mínim de 50 habitatges per destinar exclusivament al lloguer assequible per a l'emancipació de joves i posarem a disposició d'iniciatives públiques o privades solars municipals amb el mateix objectiu.

36. Ampliarem el parc públic d'habitatge, mitjançant acords amb altres administracions i entitats per destinar a col·lectius vulnerables.

37. Posarem a disposició d'iniciatives públiques o privades solars municipals per crear habitatges de lloguer assequible per a les famílies.

38. Fomentarem la col·laboració publicoprivada per fer residències per a la gent gran i d'estudiants.

39. Tirarem endavant el programa per compartir habitatge entre gent gran i estudiants.

40. Implementarem mesures d'ajut d'accés al lloguer ordinari a l'habitatge.

41. Mantindrem i reforçarem les mesures per atendre les situacions d'emergència habitacional.

42. Definirem un pla estratègic per a la implementació del model d'intervenció en l'àmbit comunitari des dels diferents serveis presents als barris i des dels diferents programes i projectes per tal de treballar coordinadament els diferents actors (Centres Cívics, Serveis Socials, etc.).

43. Actuarem no només en situacions d'emergència social i vulnerabilitat (pobresa energètica, exclusió residencial, pobresa alimentària, etc.), sinó també sobre els

factors que generen exclusió social, intentant prevenir-los i debilitar-los. Aquesta estratègia haurà de tenir una dimensió transversal i territorial adaptada a cada barri de la ciutat.

44. Ampliarem la intervenció amb infants i adolescents en situacions de risc social i a les seves famílies.

45. Mantindrem el dispositiu en el marc del Pla de fred per a l'atenció a les persones sense sostre.

46. Consolidarem i reforçarem el projecte de les trobades amb sostre.

47. Generarem accions de formació i sensibilització en relació a diferents temàtiques socials, tant adreçades a professionals com a la ciutadania.

48. En el marc de Girona, ciutat tecnològica, reforçarem la informació i atenció del conjunt de serveis socials d'atenció a les persones, a partir dels diferents canals d'entrada: web, correu electrònic i telèfon.

49. Farem un seguiment més exhaustiu de les ajudes concedides als usuaris de serveis socials per garantir que segueixen reunint els requisits necessaris per ser-ne beneficiaris.

50. Seguirem treballant perquè les persones que viuen a Girona s'hi empadronin com a primer pas de la seva integració, així com que tinguin reconeguts i respectats els drets intrínsecament vinculats a les persones.

51. Reforçarem el projecte de Primera acollida a partir del Pla local d'acollida i el protocol d'acollida, i fomentarem l'acollida des de tots els serveis d'atenció al ciutadà, desenvolupant i consolidant el circuit d'acollida i les accions d'informació, assessorament i formació per facilitar la inclusió a la nostra ciutat.

52. Desenvoluparem el Pla estratègic del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona 2019-2023.

53. Elaborarem una diagnosi dels centres de culte que hi ha a la ciutat de Girona, que permeti plantejar les bases per un treball vers el diàleg interreligiós.

54. Regularitzarem el treball de carrer com a servei estructural en el marc de l'atenció a les persones sense sostre.

55. Treballarem per oferir un servei d'acompanyament i suport a les persones LGTBI des del SAI.

56. Mantindrem el suport i el treball conjunt amb les entitats LGTBI, renovant el Pla local LGTBI de la ciutat de Girona i oferint un equipament cogestionat per fomentar la igualtat i la tolerància.

57. Consolidarem el projecte de suport a la marentalitat del SIAD.

58. Inclourem i treballarem la igualtat de gènere dins l'Ajuntament de Girona, implementant el Pla intern d'igualtat de l'Ajuntament en compliment de la normativa 17/2015 sobre igualtat de gènere i plans d'igualtat a l'administració pública, intensificant, alhora, una perspectiva no sexista a totes les polítiques i accions municipals.

59. Realitzarem el VI Pla de gènere de la ciutat de Girona i augmentarem les polítiques preventives contra la violència masclista assegurant la transversalitat amb les diferents àrees de l'Ajuntament.

60. Implementarem el protocol d'actuació davant d'agressions sexistes en espais d'oci de la ciutat.

61. Elaborarem una exposició sobre la coeducació i la prevenció de les violències masclistes, com un contingut permanent complementari a les activitats de formació.

62. Crearem un espai de treball conjunt per compartir recursos, informacions i impulsar projectes de col·laboració des de l'Ajuntament amb les entitats que treballen pels col·lectius de persones amb discapacitat.

63. Farem accessible el pont de les Peixateries Velles per a persones amb mobilitat reduïda.

64. Reforçarem el model d'inserció laboral de les entitats sense ànim de lucre amb projectes socials arrelats al territori per a persones amb discapacitat.

65. Revisarem el programa d'ajudes tècniques que es presta a la ciutadania en matèria de discapacitats.

66. Dins de l'àmbit de cohesió social, aprofundirem en la coordinació entre agents socials, Ajuntament, entitats, empresa, treballadors i sindicats, en benefici de les accions que es desenvolupen per la ciutadania.

67. Obrirem un Punt d'atenció energètica en el marc de l'oficina d'eficiència energètica.

68. Fomentarem la creació de la casa de la infància amb la col·laboració publicoprivada a Can Gibert del Pla.

69. Portarem a terme el seguiment i desenvolupament del Pla social de les Pedreres.

Salut

70. Promourem els hàbits i les conductes saludables en l'àmbit comunitari, educatiu i familiar.

71. Continuarem impulsant campanyes de bons hàbits alimentaris a la població infantil.

72. Crearem un Pla d'hàbits saludables per al jovent utilitzant els seus canals de comunicació, per tal de combatre addiccions i situacions de risc per aquest col·lectiu. Continuarem treballant per evitar el consum d'alcohol entre menors especialment en les festes populars.

73. Impulsarem i implementarem el Pla local de drogues i altres addiccions.

74. Millorarem els coneixements, hàbits i conductes en sexualitat de la població jove.

75. Dotarem de recursos a les famílies i als professionals, creant espais formatius i educatius.

76. Continuarem defensant que el nou Hospital Universitari Dr. Josep Trueta no marxi del nord de la ciutat.

77. Impulsarem un nou parc de salut vinculat al nou hospital, que inclourà campus universitari, centres de recerca i clúster sanitari.

78. Impulsarem la creació de parcs de salut o activitats aire lliure per a la gent gran.

79. Potenciarem els factors de protecció per a una salut mental i emocional òptima.

Cultura

80. Facilitarem l'accés a la cultura al conjunt de la ciutadania per assolir una ciutat el màxim de cohesionada i participativa.

81. Ampliarem la programació cultural estable durant tot l'any, tant a nivell de difusió com de formació, i farem que els equipaments de barri tinguin un rol central en la nova oferta.

82. Consolidarem el Modern com a espai de creació de la nostra indústria cultural que ha de permetre dotar al sector i als barris d'oportunitats de desenvolupament cultural, i alhora esdevenir motor del país.

83. Consolidarem La Volta com a espai de creació artística i d'impuls als creadors, i farem extensiu a altres barris projectes similars i adaptats als valors que aporten els agents culturals en cadascun d'ells.

84. Potenciarem els centres cívics com ateneus culturals de barri.

85. Comptarem amb la participació ciutadana per definir l'oferta cultural de la ciutat, donant veu i escoltant als barris a través dels centres cívics, els espais joves i les escoles.

86. Potenciarem el treball en xarxa de tot l'associacionisme cultural.

87. Dotarem d'una proposta formativa per les associacions i entitats culturals, i les acompanyarem en el desenvolupament dels seus objectius.

88. Potenciarem la cultura tecnològica i crearem la marca Girona ciutat tecnològica.

89. En el marc del projecte Girona ciutat tecnològica, dotarem la ciutat de nous equipaments culturals, i posarem a l'abast de la ciutadania les eines tecnològiques necessàries per aconseguir una millor qualitat en el servei.

90. Configurarem les biblioteques com espais d'exposició cultural per transformar-les en equipaments culturals pròxims i de barri.

91. Potenciarem que les activitats culturals de la ciutat entrin a l'escola, entenent les escoles com el primer vehicle de foment de la cultura.

92. Recuperarem la biblioteca de la Casa de Cultura i continuarem fomentant la lectura amb noves iniciatives a través del Servei de Biblioteques i ampliant el servei Rius de Llibres als barris.

93. Convertirem l'edifici de la UNED en la Casa de la Cultura municipal, que treballi conjuntament amb els equipaments que l'acompanyen: la Mercè, Teatre Municipal i Modern.

94. Impulsarem un Pla municipal de normalització lingüística i vetllarem pel seu compliment, fomentant encara més l'ús de la nostra llengua entre els nouvinguts, i fent especial incidència en el sector de la restauració i a les Fires de Girona, rellançant la campanya de Fires en català.

95. Treballarem perquè les Fires siguin el màxim d'inclusives per tal que tothom en pugui gaudir.

96. Enfortirem la promoció de la llengua catalana i la cultura pròpia per reforçar la identitat i el sentit de pertinença.

97. Estendrem el coneixement del català entre els nouvinguts i en promourem l'ús social.

98. Convertirem el Mas Abella en un equipament de referència de la cultura popular i potenciarem les activitats destinades a la difusió d'aquest àmbit cultural.

99. Desenvoluparem el Clúster de les arts escèniques Girona - Salt i configurarem el CANAL com un centre de formació i producció d'impacte nacional (projecció nacional i internacional dels nostres creadors).

100. Potenciarem el Bòlit com a centre de creació contemporani, i plataforma d'innovació, recerca, documentació i emprenedoria artística.

101. Impulsarem el Pla de projecció i internacionalització de joves creadors per mitjà dels espais joves que han de constituir-se com el vehicle de diàleg amb els joves a cada barri.

102. Continuarem impulsant Girona Cultura, l'estendrem als municipis de l'àrea urbana i potenciarem la marca Girona Cultura a tot arreu.

103. Impulsarem la Taula de coordinació d'agents i programadors culturals.

104. Implementarem un projecte d'eliminació de barreres físiques i sensorials per assolir l'accés universal a la cultura en els equipaments municipals.

105. Potenciarem els programes Teatre Obert i Auditori Obert per a tots els públics.

106. Proposarem un treball coordinat amb l'àrea urbana per elaborar el mapa cultural del territori.

107. Definirem el nou marc d'actuació del CACG com a ens consultor.

108. Potenciarem el suport a la creació i producció en arts escèniques.

109. Dins del projecte Ciutat del Teatre, crearem un projecte per potenciar el teatre amateur per facilitar que els creadors disposin d'una plataforma per al seus projectes.

110. Fomentarem artistes visuals i audiovisuals a través de beques en favor de les arts visuals i audiovisuals.

111. Ampliarem a tots els àmbits creatius les beques Kreas.

112. Transformarem La Mercè en un espai de formació no reglada i reglada, i n'augmentarem la formació artística, humanística i tecnològica.

113. Farem l'ordenació del Pla museístic de Girona per aconseguir fer una política unitària en la gestió patrimonial que permeti ser més eficients i eficaços.

114. Continuarem treballant per la candidatura de Girona Patrimoni de la Humanitat.

115. Regularem fórmules per a l'exhibició cultural al carrer, potenciarem Girona, carrers de música i tindrem una especial atenció contaminació acústica.

116. Impulsarem una Marató d'art al carrer.

117. En el marc del projecte Girona ciutat tecnològica impulsarem la creació d'estudis tecnològics a la Mercè.

118. Crearem el segell Mecenes de Girona, impulsarem una campanya anual de mecenatge cultural i potenciarem el micromecenatge cultural.

119. Treballarem per aconseguir les reformes legislatives necessàries que permetin als autònoms creadors poder subsistir creant i fent cultura.

120. Treballarem per aconseguir la creació d'una llei de mecenatge cultural que permeti potenciar la creació cultural.

Joventut

121. Les inscripcions als casals d'estius podran ser quinzenals, i incorporarem més places per a nens i nenes amb necessitats específiques.

122. Millorarem l'equitat en l'accés a les activitats del programa municipal de casals d'estiu.

123. Millorarem la qualitat de les activitats del programa municipal de casals d'estiu implementant mesures d'estímul a la qualitat dels projectes educatius dels casals.

124. Ampliarem els casals vinculats a la tecnologia, la robòtica i al foment de les vocacions tecnològiques, especialment en les nenes.

125. Millorarem l'eficàcia en la gestió associada als tràmits per a les inscripcions i els pagaments del programa municipal de casals d'estiu.

126. Avaluarem els efectes que tenen les bonificacions per tram de renda familiar en la qüestió de l'equitat per a l'accés a les activitats del programa i revisarem el sistema si és necessari.

127. Modificarem, si és necessari, els llindars dels trams o els preus de les activitats per assegurar l'objectiu de l'equitat preveient la dotació econòmica necessària per fer front als efectes que aquestes modificacions puguin tenir.

128. Desenvoluparem una aplicació mòbil per millorar la comunicació amb les famílies.

129. Oferirem a les entitats organitzadores del programa municipal de casals d'estiu formació de diferent tipus (en gestió de conflictes, en educació emocional, en recursos pedagògics innovadors, etc.).

130. Potenciarem una educació de qualitat en el temps de lleure per millorar les oportunitats i el benestar dels infants i les seves famílies.

131. Contribuirem a la difusió i a l'accés a la cultura dels joves per ser una ciutat oberta, cohesionada i inclusiva.

132. Ampliarem l'oferta d'activitats culturals de la xarxa municipal d'espais joves per afavorir l'accés de les persones joves a la cultura i oferir-los espais de formació i de creació cultural.

133. Participarem en el desenvolupament d'accions per disposar d'un circuit estable per a l'exhibició de creacions culturals joves.

134. Col·laborarem en el foment d'espais formatius i d'oportunitat per a joves programadors culturals.

135. Potenciarem una xarxa territorial d'àrea urbana d'equipaments per a joves com a espais de socialització i d'inclusió.

136. Reformarem la planta baixa de L'Estació Espai Jove per donar resposta a les necessitats actuals dels joves.

137. Crearem un nou espai jove per configurar una xarxa municipal d'espais joves més completa.

138. Ajudarem als joves a construir el seu propi projecte vital oferint-los suport en processos d'orientació personal i formativa.

139. Generarem a l'Estació Espai Jove nous programes destinats a l'orientació de les persones joves de tots els perfils formatius per ajudar-los a desenvolupar les seves capacitats i incrementar les possibilitats d'inserció laboral.

140. Realitzarem un seminari formatiu sobre orientació amb professorat de diversos instituts, orientadors juvenils i tècnics que treballen en temes d'orientació.

141. Ampliarem el servei de suport a l'orientació als instituts d'educació secundària de la ciutat i oferirem un seminari formatiu.

142. Continuarem donant informació sobre nous àmbits laborals que la societat tecnològica desenvoluparà per fomentar vocacions professionals en aquests sectors entre les persones joves de la ciutat.

143. Potenciarem la mobilitat internacional oferint oportunitats per desenvolupar el capital competencial de les persones joves i obrint nous programes de col·laboració en aquest àmbit amb la UdG.

144. Ampliarem l'abast del web elrodamon.cat incorporant-hi experiències i testimonis de membres de la comunitat universitària.

145. Crearem un espai de relació, reflexió i elaboració de propostes de projectes que millorin les oportunitats dels joves, per part de la Comissió Tècnica i altres agents que s'hi vulguin vincular.

146. Identificarem els diferents projectes existents entre UdG i Ajuntament, analitzar-los i plantejar propostes de millora.

147. Iniciarem noves línies de treball (similars al servei d'orientació en voluntariat internacional) per dotar de contingut al programa.

148. Destinarem pressupost municipal i de la UdG per l'elaboració de projectes innovadors relacionats amb la millora competencial dels joves i el seu ple desenvolupament.

149. Farem accions per captar informació fiable i actualitzada sobre la diversitat d'interessos culturals de les persones joves de la ciutat.

150. Aprofundirem en el sistema d'avaluació de les activitats que s'ha desenvolupat en els darrers anys.

151. Crearem un programa de formació per a monitors de manera conjunta amb la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG i organitzarem una borsa de monitors per atendre necessitats d'inclusió al programa.

Educació

152. Impulsarem un Pacte de ciutat contra la segregació escolar treballant conjuntament amb el Consell Escolar Municipal.

153. Continuarem i ampliarem el programa de subvencions als centres educatius.

154. Impulsarem una racionalització de les propostes d'activitats extraescolars amb l'objectiu que siguin més inclusives, que hi tinguin accés tots els infants i que arribin a tots i cadascun dels barris de la ciutat.

155. Seguirem impulsant la col·laboració de les escoles bressol de la ciutat fomentant la reflexió, formació, intercanvi i coordinació.

156. Reforçarem la coordinació i actuacions per eradicar l'absentisme escolar a la ciutat.

157. Crearem un pla escolar de tolerància zero contra les agressions masclistes, racistes i LGTBIfòbiques .

158. En el marc del projecte Girona ciutat tecnològica, fomentarem les vocacions i el coneixement tecnològic i digital a les escoles científic i tecnològiques a les escoles a través del Programa de recursos educatius.

159. Posarem a disposició dels escolars eines i recursos matemàtics i de robòtica per millorar les habilitats tecnològiques, amb programes específics per a noies.

160. Calendaritzarem el manteniment de les pintures de totes les escoles.

161. Promourem l'aprovació del Pacte per la ciutat educadora.

162. Dins del compromís de ciutat educadora continuarem treballant per reforçar el model 360 a la nostra ciutat.

163. Donarem nou impuls als òrgans de participació i educació: Consell Municipal d'Educació, Consells d'Infants i d'Adolescents, Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional.

164. Renovarem el segell de Girona, ciutat amiga de la infància definint el Pla d'infància, una de les bases de Ciutat Amiga de la infància.

165. Impulsarem el treball del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional per promoure l'ampliació de l'oferta de cicles formatius de grau superior per posar en valor la formació no universitària i especialitzar-la en els sectors econòmics de la ciutat, especialment en el sector tecnològic.

166. Aprofundirem en el concepte de Girona Ciutat Universitària compartint serveis, activitats, equipaments i projectes amb la Universitat de Girona.

167. Impulsarem el programa escoles verdes per estendre'l a més centres.

168. Treballarem per a la posada en servei del nou institut Ermessenda a la zona oest de la ciutat.

Esports

169. Promourem l'esport i l'activitat física entre tota la població, prioritzant l'esport de base i als clubs que promouen l'esport federat femení.

170. L'esport base i l'esport femení seran els eixos principals de la nostra política esportiva.

171. Guanyarem nous espais on practicar esports en els diferents barris: la creació de 3 noves pistes esportives; espais on practicar skate, hoquei i patinatge; circuits oberts i senyalitzats on poder fer esport de manera lliure i segura, i renovarem la gespa artificial dels camps de futbol.

172. Atès que el teixit associatiu és l'eix fonamental de l'estructura dels nostres barris, continuarem donant suport als projectes dels clubs, entitats i associacions esportives consolidant i potenciant la convocatòria de subvencions. Així mateix, fomentarem l'esport escolar en les instal·lacions dels centres escoles fora de l'horari lectiu.

173. Reforçarem els programes esportius-educatius adreçats a infants i joves amb risc d'exclusió social, per fomentar la cohesió, inclusió i els valors com a eina educativa.

174. Donarem un nou impuls per possibilitar la participació d'infants amb necessitats especials (psíquiques i/o sensorials), en la programació d'activitats fisicoesportives i aquàtiques, amb un suport tècnic addicional.

175. Farem un programa d'activitats físiques a l'aire lliure dirigides a la gent gran que comptin amb el voluntariat de joves.

176. Continuarem donant suport als projectes i activitats d'entitats i associacions de col·lectius especials o de diferents patologies i també als projectes amb un caire solidari.

177. Contribuirem a educar amb valors la pràctica i la competició esportiva que porten a terme els/les esportistes de les entitats de la ciutat.

178. Elaborarem una convocatòria en règim de concurrència per sol·licitar l'organització de curses a la ciutat, que servirà per elaborar un calendari d'esdeveniments anual, tenint en compte entre d'altres: aspectes de territorialitat, tipus d'impacte, nombre d'edicions portades a terme, recorregut, característiques, solidaris, etc.

179. Portarem a terme amb la participació d'entitats i associacions d'una Jornada de la salut i de l'activitat física, vinculada al Dia Mundial de la Salut i el Dia Mundial de

l'Activitat Física, amb l'objectiu de difondre hàbits saludables i especialment el de fer activitat física.

180. Reduirem la contaminació acústica dels esdeveniments esportius que s'organitzin a la ciutat, per minimitzar les molèsties a la ciutadania i de fer-los sostenibles.

181. Promourem la formació del personal tècnic i dels responsables de les entitats i associacions esportives en diferents àmbits (prevenció d'accidents, primers auxilis, gestió, tècnic, manteniment, etc.).

182. Redacció i execució de la instal·lació de gespa artificial a instal·lacions esportives.

Participació

183. Redefinirem el model de participació de la nostra ciutat i el reglament que ho regula, i establirem els criteris de qualitat democràtica que han de complir els canals, processos i espais de participació ciutadana.

184. Continuarem potenciant la participació activa de les gironines i els gironins en la presa de decisions de la ciutat. Consultarem almenys un cop a l'any a la ciutadania en temes sensibles de ciutat amb el suport de noves eines informàtiques.

185. Redefinirem el model de pressupostos participatius per millorar-ne el seu funcionament i potenciar-ne la implicació ciutadana.

186. Potenciarem la figura de les regidories de barri, per fer-la més propera i eficaç.

187. Impulsarem noves polítiques de suport al teixit associatiu per assolir una ciutat més cohesionada i participativa.

188. Oferirem formació a les associacions per donar resposta a les seves necessitats amb motiu del desenvolupament de normativa que els pugui afectar i posarem al seu abast informació d'interès a través de la web d'associacions.

189. Continuarem amb el desenvolupament de les accions de foment del voluntariat d'acord amb les entitats del sector.

190. Potenciarem el suport a les activitats que les entitats organitzen proporcionant-los recursos materials i logístics, i les acompanyarem en el procés de tramitació d'autoritzacions que necessitin per poder-les realitzar.

191. Posarem a l'abast de les entitats el banc de recursos municipals existent, revisarem l'inventari actual de material i n'adquirirem de nou.

192. Millorarem l'aplicació virtual de la Bústia d'avisos i suggeriments i de la resta de canals de recollida de queixes i peticions de l'Ajuntament de Girona.

193. Desenvoluparem el programa de treball en benefici de la comunitat i mesures penals alternatives.

194. Intensificarem la B35:B121relació amb els consells d'Infants, d'Adolescents i de Gent Gran per augmentar la seva contribució en la presa de decisions de la ciutat.

Urbanisme i Territori

195. Revisarem i modificarem la normativa urbanística per donar resposta a la necessitat d'habitatge, desenvolupant polítiques de sòl i habitatge mitjançant el planejament urbanístic derivat.

196. Treballarem en el Pacte local d'habitatge i en el desenvolupament del Pla sectorial de l´habitatge promogut per la Generalitat.

197. Iniciarem els treballs preparatoris del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) amb aquests objectius: la protecció dels espais naturals, aconseguir disposar de més habitatge, reformular els equipaments necessaris per a la ciutat, aplicar criteris de mobilitat sostenible i afavorir la dinamització econòmica.

198. Convertirem la carretera de Barcelona en un carrer pacificat i amable, ampliant les voreres, reduint la calçada i millorant l'enllumenat, el mobiliari i la vegetació, incloent-hi un carril bici que connecti l'entrada sud amb el centre de la ciutat.

199. Amb el lema "Construïm ponts, connectem gent" estudiarem les infraestructures necessàries per a salvar les barreres naturals i arquitectòniques que actualment dificulten la relació fluïda entre alguns barris.

200. Impulsarem el Pla de manteniment "exprés" dels equipaments municipals, per tal d'agilitzar el servei de manteniment i petites reformes dels equipaments públics municipals, començant amb els equipaments escolars i seguint amb els centres cívics, les biblioteques i els equipaments esportius.

201. Portarem a terme un canvi progressiu de l'enllumenat públic a tecnologia LED i farem un projecte de nou enllumenat a la Devesa.

202. Desenvoluparem el Pla Integral Sant Narcís.

203. Vetllarem perquè Adif finalitzi les obres derivades de l'arribada del TGV a Girona, incloent el projecte de reposició de la plaça d'Espanya, i definirem els usos a desenvolupar en l'espai al voltant de l'estació i sota el viaducte.

204. Reformularem el control de la contaminació acústica derivada d'activitats econòmiques en horari nocturn, amb noves campanyes de control.

205. Potenciarem la Taula tècnica mixta entre l'Ajuntament, la Taula de la construcció i els col·legis d'enginyeries superiors per a trobar punts d'entesa que permetin millorar la tramitació dels procediments urbanístics i d'activitats i per a enriquir els projectes municipals amb els suggeriments de la Taula.

206. Continuarem fent les reformes organitzatives que calguin per a agilitzar i simplificar les tramitacions administratives en l'àmbit urbanístic i d'activitats, intentant reduir els terminis de resolució de les sol·licituds.

207. Potenciarem la migració cap al sistema BIM i TCQi per a la millora de la gestió tecnològica en la tramitació i el seguiment dels expedients d'obres i instal·lacions i d'activitats.

208. Renovarem els vehicles municipals de les brigades (4/any).

Sostenibilitat

209. Actualitzarem el Pla d'acció per al clima i l'energia sostenible (PACES) de Girona de forma participada per fer front a la situació d'emergència climàtica, integrant noves mesures de reducció d'emissions contaminants, d'impuls de les energies renovables i estalvi energètic, de mobilitat sostenible, de contractació responsable, d'urbanisme i edificació eficients, de gestió de residus, del cicle de l'aigua, i d'espais naturals i vegetació urbana.

210. Aprovarem el Protocol de gestió energètica municipal que millorarà la gestió eficient i sostenible dels equipaments i instal·lacions municipals.

211. Culminarem el procés de gestió pública del servei d'Aigües de Girona, que serà una peça clau en la gestió integral del cicle de l'aigua.

212. Vetllarem pel seguiment dels compromisos de la Taula del Ter, que han de permetre la recuperació del seu cabal.

213. Portarem a terme un pla d'inversions al parc urbà de la Devesa amb l'objectiu que tothom en pugui fer ús millorant-ne la gestió de l'arbrat, l'enllumenat, el mobiliari urbà, l'accessibilitat i la seguretat.

214. Intervindrem en la millora de l'espai, la senyalització i l'accessibilitat del parc de les Pedreres, per a què la ciutat pugui gaudir d'aquest espai natural.

215. Seguirem desenvolupant el Projecte vora, de millora d'espais naturals propers a la ciutat, amb l'objectiu que tots els barris puguin accedir-hi amb facilitat.

216. Col·laborarem en projectes de millora de la biodiversitat, i de creació d'espais refugi per a la fauna que impliquin el voluntariat ciutadà. Seguirem desenvolupant plans d'eliminació d'espècies invasores.

217. Promourem l'aprovació definitiva del Pla especial de les hortes de Santa Eugènia i hi durem a terme intervencions que millorin l'espai i els seus usos.

218. Farem actuacions en l'àmbit forestal per millorar la gestió de la superfície boscosa, i prevenir-ne el risc d'incendis.

219. Implementarem un pla de senyalística i mobiliari d'espais verds i naturals.

220. Donarem suport a les entitats ambientals de la ciutat en el desenvolupament de projectes d'interès públic.

221. Implementarem una xarxa de sensors a la ciutat que ens permetran actualitzar el mapa de sorolls i fer un seguiment continuat de la qualitat de l'aire.

222. Implementarem la gestió digital dels parcs i espais verds de la ciutat, mitjançant xarxes de sensors i sistemes de telegestió.

223. Millorarem i adaptarem les zones verdes de la ciutat, introduint-hi espècies més resistents al canvi climàtic. Millorarem la gestió de l'espai verd substituint les zones de gespa i de sauló per prats naturals i vegetació mediterrània.

224. Prioritzarem la jardineria com a mesura d'embelliment de l'espai públic. Enjardinarem els escocells de la ciutat i aplicarem nous sistemes de rec més eficients.

225. Crearem un programa de voluntariat per l'autoresponsabilització d'enjardinaments públics.

226. Actualitzarem el Pla d'arbrat que permetrà la reposició dels arbres de la ciutat.

227. Invertirem més recursos per modernitzar les eines, maquinària i vehicles de les brigades.

228. Farem una nova ordenança per la tinença i benestar dels animals introduint la corresponsabilització dels propietaris en les bones pràctiques. Crearem recursos educatius i campanyes de sensibilització per a la tinença responsable dels animals de companyia.

229. Ampliarem els espais per a gossos als barris, així com els itineraris per passejar-los sense corretja a les lleres dels rius i en altres espais naturals.

230. Promourem un Centre d'acollida d'animals comarcal d'acord amb el Consell Comarcal del Gironès i els municipis de l'àrea urbana.

231. Crearem recursos educatius i campanyes de sensibilització per a la tinença responsable dels animals de companyia.

232. Aprovarem un nou contracte que millori el servei de neteja a tots els carrers i places de la ciutat. Incrementarem la neteja amb aigua dels espais viaris.

233. Promourem campanyes de sensibilització de comportament cívic en la neteja i gestió de residus. Implicarem tots els col·lectius de la ciutat en aquest objectiu, i incrementarem els controls i sancions a les conductes incíviques que atemptin contra la convivència.

234. Arribarem al 60% de reciclatge dels residus augmentant el porta a porta i els contenidors intel·ligents. Implementarem el pagament per generació de manera que qui millor recicli menys pagui. Reduirem el número de contenidors i camions diaris de recollida especialment als carrers comercials.

235. Implantarem la recollida Porta a porta en els barris on sigui factible.

236. Reformarem les infraestructures de gestió i tractament de residus a la ciutat (incineradora).

237. Ampliarem el programa de salut pública municipal i control sanitari d'activitats alimentàries.

238. Farem un Pla de millora de cementiris que renovi el cementeri vell i introdueixi nous serveis al cementiri nou.

239. Farem millores als lavabos públics per tal de donar un millor servei als barris i a les persones que visiten la ciutat.

240. Instaurarem el servei de mediació de conflictes en l'àmbit de l'oci nocturn, i reforçarem la mediació en els àmbits de les comunitats de veïns. Crearem un Pla d'inspecció per establir criteris d'inspecció en activitats.

241. Portarem a terme un canvi progressiu de l'enllumenat públic a tecnologia LED.

Mobilitat

243. Elaborarem un nou Pla de mobilitat que involucrarà als municipis de l'entorn i que es basarà en els criteris de sostenibilitat, accessibilitat i seguretat viària.

244. Ampliarem la gratuïtat del bus urbà fins els 14 anys. També serà gratuït per l'acompanyant en el trajecte d'anada I tornada a l'escola.

245. Estudiarem opcions per ampliar el transport públic en horari nocturn: bicicleta, bus, transport a la demanda.

246. Adequarem les parades de bus perquè siguin accessibles.

247. Treballarem perquè el transport públic tingui un sistema intel·ligent de lectura de targetes que inclogui totes les modalitats de transport (una única targeta per ús de bici i bus).

248. Revisarem el mapa de línies d'autobusos de forma global, incloent tots els municipis que formen l'àrea urbana de Girona.

249. Dins del projecte de Girona ciutat tecnològica, implementarem sistemes intel·ligents de gestió de la mobilitat.

250. Estudiarem el transport flexible com a alternativa al transport públic en barris de la ciutat més allunyats.

251. Potenciarem espais i/o places pels veïns amb zones d'ús prioritari per a vianants.

252. Girona, Ciutat per Jugar: implementarem la Xarxa d'espais ludoteca dedicat als infants en horari extraescolar; i recuperarem espais de la via pública perquè els nens i nenes hi puguin jugar, amb àrees restringides als vehicles privats.

253. Crearem un gran parc infantil adaptat a nens amb necessitats específiques, dins del Pla parcial de Torre Rafaela i adaptarem els parcs existents perquè siguin inclusius.

254. Ampliarem les estacions de Girocleta a més barris de la ciutat i vetllarem per la seva connexió als municipis de l'àrea urbana.

255. Ampliarem carrils bici en calçada amb elements de seguretat.

256. Estudiarem la possibilitat de promocionar la bicicleta elèctrica per itineraris interurbans conjuntament amb els municipis adjacents dins del nou Pla de mobilitat urbana.

257. Instal·larem nous punts de càrrega per a bicicletes elèctriques.

258. Instal·larem pàrquings antirobatori per a bicicletes.

259. Estudiarem la promoció del vehicle elèctric compartit a la ciutat.

260. En el marc de ciutat intel·ligent, fomentarem l'ús de transport sostenible i/o col·lectiu a través de la informació positiva, amb la creació d'una app que informi dels recorreguts recomanats i la comparació entre diferents modalitats en termes de rapidesa, econòmics, sostenibles i saludables.

261. Regularem mitjançant ordenança els vehicles de mobilitat personal.

262. Estudiarem àrees de zona verda en el conjunt de tota la ciutat.

263. Plantejarem zones integrades per un conjunt de carrers de priorització per a vianants I a disposició dels veïns.

264. Impulsarem la mobilitat escolar sostenible: promourem els camins escolars segurs, sostenibles i saludables a partir del projecte School Chance.

265. Fomentarem la figura del coordinador voluntari de mobilitat escolar, que informarà i promourà els camins segurs, el transport sostenible i fomentarem la mobilitat saludable entre els mes joves.

266. Prioritzarem zones d'aparcament per facilitar el comerç de proximitat i l'estacionament dels veïns.

267. Treballarem amb l'àrea urbana per aconseguir pàrquings dissuasius connectats per reduir el trànsit a la ciutat.

268. Vetllarem per crear un nou baixador del tren al Pont Major amb un pàrquing dissuasiu connectat.

269. Treballarem per l'ampliació de l'aparcament campus Montilivi.

270. Vetllarem per la construcció del baixador del TAV a l'aeroport.

271. Iniciarem la implementació del Pla de senyalística de la ciutat.

272. Implementarem les mesures que s'hagin establert al mapa de millora de la percepció de seguretat a la via pública per eliminar-ne els espais foscos i/o opacs .

273. Estudiarem noves estratègies de distribució urbana de mercaderies.

274. Farem el Llibre blanc de l'espai públic.

275. Redactarem i implementarem el Pla de seguretat viària.

276. Treballarem per protegir els entorns sensibles de la contaminació derivada dels vehicles motoritzats, reservant els espais als mitjans de transport sostenibles.

277. Construirem unes cotxeres pel servei de transport públic de Girona.

Cooperació

278. Reforçarem les activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament.

279. Explorarem la incorporació de l'àmbit de l'educació no formal en activitats de sensibilització.

280. Seguirem contribuint a la cooperació de forma indirecta a través de convocatòries de subvencions.

281. Consolidarem els vincles amb les ciutats agermanades amb la ciutat de Girona com a eina clau per a la cooperació municipal.

282. Potenciarem el codesenvolupament impulsant projectes en els llocs d'origen de les persones migrants que viuen a la nostra ciutat.

283. Potenciarem la presència de Girona en organismes i entitats supramunicipals de defensa dels valors de la pau, la solidaritat, els drets humans i la democràcia.

284. Reforçarem la col·laboració amb entitats, institucions i serveis municipals per fomentar l'actuació en xarxa.

285. Sensibilitzarem i visibilitzarem la problemàtica de les persones refugiades i desplaçaments forçosos en coordinació i actors locals i supramunicipals.

286. Continuarem donant ajuts d'emergència per donar resposta a situacions de crisis humanitàries.

287. Continuarem treballant perquè l'exercit no tingui presència en àmbits educatius i juvenils.

288. Mantindrem la col·laboració, mitjançant l'aportació tècnica i l'expertesa de tècnics de l'Ajuntament, a projectes pel desenvolupament.

Hisenda i règim interior

289. Impulsarem les mesures tecnològiques necessàries per tal que tots els tràmits entre la ciutadania i l'administració es puguin fer de manera digital.

290. Per tal de facilitar i simplificar la feina a la ciutadania i alhora racionalitzar la gestió municipal, continuarem treballant per implantar la finestreta única.

291. Continuarem impulsant mesures fiscals per ajudar els ciutadans i les empreses en la lluita contra el canvi climàtic.

292. Continuarem impulsant, en els plecs de condicions de la contractació pública, les clàusules mediambientals i socials.

293. Fomentarem la contractació ètica i responsable amb empreses i el tercer sector.

294. Seguirem impulsant la simplificació administrativa i la transparència.

295. Continuarem impulsant bonificacions per tal d'incorporar més habitatge privat a la borsa municipal.

296. Treballarem perquè la majoria de tràmits de l'Oficina d'Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC) és puguin fer de manera telemàtica i establirem convenis de col·laboració amb altres administracions per tal de simplificar i agilitzar els procediments.

297. Seguirem gestionant amb rigor les finances municipals, reduint l'endeutament municipal i racionalitzant la despesa corrent.

298. Revisarem el protocol de queixes i suggeriments en relació als diferents serveis socials municipals que s'ofereixen a la ciutat.

299. Revisarem els procediments per tal d'escurçar els terminis en els tràmits administratius.

300. Impulsarem un programa de millora a l'accés, formació i modernització del personal municipal com una via per la millora de la seva carrera professional i com a garantia de serveis públics de qualitat al ciutadà.

301. Homogeneïtzarem, amb la col·laboració dels diferents col·legis professionals, els criteris dels tècnics municipals per evitar interpretacions distintes a l'hora d'aplicar la mateixa normativa, afavorint la transparència.

302. Vetllarem pel compliment del Codi de bones pràctiques de l'administració.

303. Treballarem per la racionalització horària en tots els àmbits de l'administració municipal.

Promoció econòmica

304. Continuarem impulsant, des d'una visió de creixement econòmic, aquelles polítiques actives d'ocupació que permetin incrementar les probabilitats de trobar i mantenir feina a les persones desocupades.

305. Elaborarem conjuntament amb el tercer sector un Pla d'acció municipal en polítiques d'ocupació per a les persones amb discapacitat per a una Girona més inclusiva i més cohesionada.

306. Treballarem, des de l'Agència de Promoció Econòmica, per una ocupació de qualitat. Reforçarem les mesures orientades a la formació i la reinserció laboral de les persones menors de 30 anys i de les majors de 50 anys, amb un seguiment exhaustiu del seu expedient professional.

307. Continuarem fomentant la formació ocupacional com a element clau per a la millora de l'ocupabilitat dels col·lectius en situació d'atur, i incorporarem dins la formació d'oferta noves especialitats generadores d'ocupació.

308. Continuarem consolidant el pla Girona Actua, per tal que amb els recursos propis de l'Ajuntament s'afavoreixi el dret al treball a Girona.

309. Continuarem fomentant l'economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor els residus i impulsi així la innovació i la competitivitat industrial.

310. Executarem en coordinació amb la Taula de construcció connectada, polítiques de foment d'eficiència energètica i de sostenibilitat en les edificacions de la ciutat, amb l'objectiu de continuar impulsant el sector de la rehabilitació i construcció cap aquest àmbit d'innovació i competitivitat industrial.

311. Continuarem identificant sectors d'actuació preferent i establirem un pla d'acció per al desenvolupament d'activitats de promoció econòmica en sectors emergents (medi ambient, TIC, biotecnologia, turisme, etc.) .

312. Treballarem per la recerca de fons europeus per a la realització d'aquests projectes en sectors emergents de promoció econòmica i desenvolupament local.

313. Impulsarem cursos de formació en l'àmbit comercial, centrats especialment en l'aprenentatge d'idiomes, noves tecnologies i ús de l'e-comerç.

314. En el marc de la Reforma Horària, seguirem treballant per fomentar que les empreses donin una resposta de qualitat i flexible a les noves necessitats de les treballadors i treballadores i de la societat, a partir del canvi tecnològic i dels modes de producció.

315. Continuarem impulsant la Taula del pacte del temps. Per sensibilitzar la ciutadania que cal promoure canvis en l'organització i usos del temps per tal de facilitar l'adopció d'hàbits més saludables.

316. Col·laborarem amb la Universitat de Girona per crear sinergies entre els plans d'estudis i les necessitats reals de les empreses del territori.

317. Treballarem conjuntament amb la UdG per aplicar un protocol d'acollida des de l'Oficina de Turisme als estudiants provinents d'altres països.

318. Executarem, juntament amb l'àrea de cultura, el Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) per fomentar la indústria cultural i creativa de l'àrea urbana de Girona i convertir la ciutat i el seu entorn territorial en un referent.

319. Continuarem treballant amb la Taula del sector econòmic de la bicicleta per crear sinergies i fomentar l'economia local.

320. Treballarem per impulsar la indústria local en sectors d'ocupació de qualitat.

321. Orientarem les polítiques municipals cap a un model econòmic basat en el sector tecnològic i científic.

322. Donarem suport a un teixit productiu socialment compromès i a una economia en xarxa.

323. Promocionarem Girona a través de l'INVEST-IN com a entorn de negocis i inversions per atreure projectes i activitat generadora de riquesa i ocupació de qualitat dins el programa Girona, ciutat tecnològica.

324. Continuarem impulsant l'economia col·laborativa a través de la Xarxa de Municipis d'Economia Social i Solidària, XMESS, implementant polítiques d'economia social i solidària i enfocaments de desenvolupament local, potenciant formats com les cooperatives.

325. Executarem el Pla estratègic de comerç de Girona per modernitzar-lo i fer-lo plenament competitiu.

326. Treballarem conjuntament amb la Taula de comerços emblemàtics i singulars per promocionar i protegir el patrimoni comercial emblemàtic i donar visibilitat als comerços emblemàtics i singulars de la ciutat.

327. Promocionarem i conscienciarem sobre la importància del comerç de proximitat competitiu, responsable i sostenible.

328. Continuarem reforçant l'activitat de les zones amb menys ocupació comercial impulsant l'aixecament de persianes de locals buits per a activitats comercials,

entitats, petits negocis i cooperatives amb el programa consolidat Aixequem persianes.

329. Acompanyarem a les associacions de comerciants de la ciutat en la seva organització, professionalització i renovació, especialment en el cas de les entitats noves.

330. Redactarem i executarem el Pla de millora dels mercats de Girona per establir les prioritats en què s'ha d'invertir i les línies estratègiques de promoció individual i col·lectiva.

331. Continuarem treballant per definir, amb consens dels agents implicats, una ubicació definitiva i digna per al mercat de la Devesa.

332. Impulsarem el carrer del Carme com un dels eixos comercials de la ciutat.

333. En el marc de Girona, ciutat tecnològica continuarem fomentant un indústria amb identitat local i capacitat de concebre productes exclusius, de qualitat i innovadors en l'àmbit dels productes turístics culturals i esportius, amb el suport de les noves tecnologies i amb un enfocament calidoscòpic on intervinguin gran part de les activitats que composen les ICC.

334. Dissenyarem una línia de subvencions per assessorar, amb ajut de les Associacions TIC del territori, a les empreses i preparar-les per a accedir a programes i ajuts a la transformació digital i la indústria 4.0.

335. Crearem conjuntament amb la Cambra de Comerç un observatori del Comerç 4.0 per impulsar la transformació digital en el sector del comerç de la ciutat.

336. Continuarem treballant a nivell de sensibilització per l'impuls de les àrees STEAM per atraure talent femení als estudis de tecnologia i enginyeria entre noies en edat prelaboral, per acostar-les a un futur professional en aquests àmbits que generaran ocupació de qualitat.

337. Impulsarem la innovació tecnològica al servei de la transformació social.

338. Crearem el Laboratori Social d'Innovació. Un espai de coneixement, fabricació, cocreació i gestió tecnològica.

339. Participarem amb la UdG, Diputació de Girona i Cambra de Comerç de Girona amb Girona Regió del Coneixement.

340. Prioritzarem les línies estratègiques i executarem el Pla d'Acció del pla Estratègic de Turisme, apostant per la gestió del turisme de qualitat, responsable i sostenible.

341. Elaborarem un Pla de gestió d'espais en aquelles zones de major afluència turística, amb l'objectiu de millorar la mobilitat dels fluxos turístics i el benestar dels veïns, en zones concretes del Barri Vell.

342. Continuarem treballant per la captació de grans esdeveniments congressuals i per consolidar Girona ciutat com a destinació de turisme de negocis, sobretot aquells d'àmbit científic i tecnològic.

343. Crearem una xarxa d'adhesió d'empreses del territori amb criteris de turisme sostenible com a exemple de bones pràctiques.

344. Treballarem per obtenir el segell Girona Biosphere, amb l'objectiu de reconèixer aquells establiments turístics que fan una gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient, la cultura, les condicions laborals, etc.

345. Farem de Girona una ciutat inclusiva de la qual tothom, ciutadans i visitants, independentment de les seves condicions, puguin gaudir dels seus atractius. Treballarem per dotar a la ciutat de les eines necessàries per al turisme de les persones amb mobilitat reduïda.

346. Fomentarem el turisme als barris. Crearem noves rutes i itineraris alternatius i rutes del petit comerç (en base a la guia dels comerços emblemàtics i singulars).

347. Millorarem els temps d'espera d'atenció al visitant de les oficines de turisme amb el gestor de cues.

348. Farem campanyes de civisme per informar als turistes del que es pot fer i del que no, dins del marc de Girona, ciutat educadora.

349. Continuarem treballant per captar esdeveniments vinculats al Mobile World Congress amb una programació paral·lela i específica.

350. Seguirem potenciant accions per la desestacionalització de l'oferta turística.

351. Treballarem per impulsar una Agència Turística de Girona amb la implicació i la complicitat dels agents públics i privats de promoció de la ciutat.

352. Convertirem la gastronomia en ambaixadora de la ciutat a través de la gastronomia local. Donarem suport als restauradors i aplicarem polítiques d'estímul per als nous talents.

353. Continuarem promovent accions per consolidar Girona com a destí per a la pràctica del ciclisme.

354. Crearem la Instagram Gallery de Girona, un punt de trobada de tots els instagramers de Catalunya que servirà, alhora, com a punt de promoció de la ciutat a través d'aquesta plataforma.

355. Millorarem la senyalització turística de la ciutat.