La Generalitat ha aprovat la proposta de resolució provisional per renovar l'autorització ambiental de la paperera Hinojosa de Sarrià de Ter (Gironès) i fixa "noves condicions de control i supervisió de les instal·lacions" per minimitzar el seu impacte ambiental. L'informe que ha passat per la Ponència Ambiental posa el focus en els sorolls i les pudors que emanen de la planta i que tant veïns com ajuntament denuncien. En aquest punt, l'informe conclou que la paperera ha de desenvolupar el pla per minimitzar-los i complir amb les condicions fixades a les ordenances municipals aprovades. La Generalitat desestima les al·legacions que reclamaven el tancament preventiu de la planta o la seva clausura per la proximitat amb habitatges: "És una activitat existent de la qual es revisa la seva autorització ambiental, no estem davant d'un tràmit de legalització ni d'ampliació". La plataforma ciutadana Prou lamenta que "es prioritzi l'activitat industrial per sobre del benestar i la salut de les persones i el medi ambient". L'ajuntament subratlla que està analitzant el detall de la documentació seguint criteris tècnics.

El març del 2017, la secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat va emetre una resolució per iniciar el procediment de revisió d'ofici de l'autorització ambiental de la paperera Hinojosa per assegurar que l'activitat compleix la llei de prevenció i control ambiental. Ara, la Ponència Ambiental del 19 de desembre, ha aprovat la proposta de resolució provisional que renova aquesta autorització ambiental.

Segons l'informe, durant la tramitació de l'expedient han recopilat informació i documentació de l'empresa, han sol·licitat informes al Servei de Vigilància i Control de l'Aire (SVCA), a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o al Servei per la Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica (SPCCAL), entre altres.

El mateix ajuntament també ha emès informes relacionats amb les seves competències, concretament detallant les ordenances municipals aprovades que regulen les pudors i els sorolls que produeix la fàbrica i que ha provocat queixes constants dels veïns.

L'informe aprovat recull aquestes "condicions municipals" i estipula que, en relació a la contaminació acústica, Hinojosa ha de donar compliment a l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Sarrià de Ter i al mapa de capacitat acústica del municipi. En relació a la contaminació odorífera, l'expedient subratlla que la paperera haurà d'executar "cadascuna de les mesures correctores" incloses en el Pla de Gestió d'Olors (PGO) i "en el termini que es marquen en el mateix document". "En conclusió, ha de complir amb els valors d'emissió establerts en la ordenança d'olors i els seus annexos", recull el document.

Segons va anunciar Hinojosa el mes passat, preveuen invertir fins a 2 MEUR per reduir les males olors que desprèn la factoria i complir amb aquesta ordenança el setembre del 2020. El gruix de les actuacions, segons va detallar el gerent de l'empresa, es focalitzaran a la depuradora. Els veïns, però, tips de pudors, van reclamar el tancament preventiu de la fàbrica fins que el problema estigui solucionat.

La proposta de resolució aprovada per la Ponència Ambiental descarta tant clausurar l'activitat com declarar que és "incompatible" amb l'entorn residencial i d'habitatge. Les al·legacions posaven el focus, també, en una nova activitat de fabricació ondulat i sostenien que es feia "sense cobertura administrativa". L'informe conclou que aquesta activitat "funciona en ple dret" perquè és "compatible" amb els permisos amb els quals compta la paperera.

També rebutja ordenar el cessament de l'activitat pels incompliments detectats en els informes ambientals elaborats en els darrers tres anys. L'expedient subratlla que l'empresa forma part d'una comissió de treball amb l'ajuntament i supervisada pel Departament de Territori i Sostenibilitat i, en aquest marc, ja ha proposat "diverses mesures correctores" per minimitzar les olors i complir amb la normativa. Unes mesures que també compten amb uns terminis d'execució.

A més, l'expedient recull que Hinojosa té l'obligació de complir amb els requisits establerts en l'autorització ambiental. En cas d'incompliment, assenyalen, la direcció general de qualitat ambiental i canvi climàtic "prendrà d'immediat les mesures necessàries per tornar a assegurar-ne el compliment" i, si s'escau, exigirà "mesures complementàries".

"En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització", afegeix l'informe que també estipula les actuacions de seguiment que s'hauran de dur a terme i en quins terminis.

En relació al soroll, fixen que una entitat de control habilitada haurà de fer controls acústics que tenen un periodicitat bianual fent mesures en ambient exterior. Un laboratori serà qui faci el control odorífer de les emissions a l'atmosfera a través dels focus emissors, després de l'execució de cadascuna de les fases de les mesures correctores presentades per l'empresa i al final de l'obra. Aquest laboratori haurà de constatar si son eficaces, si compleixen l'ordenança municipal i ho posarà en coneixement de l'ajuntament.

Prioritzar l'activitat industrial

A través d'un tuit, la plataforma ciutadana Prou ha assegurat que està "disconforme" amb la decisió de la Generalitat perquè entenen que prioritza l'activitat industrial "per sobre del benestar i de la salut de les persones i del medi ambient". "Una pena deixar Sarrià de Ter abandonada a la seva sort una vegada més", afegeix la plataforma que assegura que estudiaran les opcions per recórrer la decisió.

L'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, ha detallat que han posat la resolució en mans dels serveis tècnics, tant jurídics com enginyers, per valorar-ne l'abast i decidir els passos a seguir. La resolució inclou que "es donarà audiència" a l'ajuntament perquè faci les al·legacions "que cregui oportunes".