El ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar ahir tornar a licitar el lot que va quedar desert quan es van contractar els serveis de neteja dels edificis i equipaments municipals. Aquest lot correspon a la neteja dels mercats municipals i del Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa. El contracte té un valor de 1.250.254,35 euros (sense IVA).

Aquest lot va quedar desert després que l’única entitat que s’hi havia presentat, la Fundació Mas Xirgu quedés exclosa del procediment el passat mes de febrer. El motiu era que la seva proposta no complia amb els requeriments que marcava el plec de condicions de la licitació, pel que feia a la càrrega horària dels treballadors.

La necessitat de contractar el servei de neteja per aquestes dependències municipals ha dut a l’Ajuntament a reiniciar el procediment. Aquest lot està reservat als centres especials de treball, és a dir, que han de ser empreses o entitats de caràcter social o mediambiental. El contracte inclou el servei de neteja de Mercagirona, el Mercat del Lleó, i de La Sopa, i té una durada de dos anys, prorrogable fins a dues anualitats més.

Contracte milionari

La neteja de mercats i La Sopa és un dels vuit lots en què es divideix el contracte de neteja de tots els edificis i instal·lacions municipals i suma un global de quasi deu milions d’euros per una durada de dos anys.

La resta de lots ja van ser adjudicats en el ple d’abril. El que tenia el pressupost més elevat, amb un cost de quasi cinc milions d’euros (4.995.983 euros) per netejar els centres públics d’ensenyament, s’ha adjudicat a La Bruixa Neteges Generals i Manteniment SL.

Tres lots més s’han adjudicat a l’empresa Multianau SL. Es tracta de la neteja de l’edifici de l’Ajuntament (1,6 milions d’euros), i on també s’inclouen altres edificis com l’escola municipal de Música, el Museu del Cinema i la Casa Masó; la neteja dels equipaments i instal·lacions esportives (1,19 milions d’euros); i els equipaments de serveis socials (980.918,54 euros).

La neteja d’edificis mixtes, per un import de 421.487,87 euros, va adjudicar-se a Multiserveis Ndavant SL.

Els dos lots reservats a centres especials de treball van ser assignats a la futura Unió Temporal d’Empreses Social Neteja Girona constituïda per la Fundació Privada Drissa i la Fundació Mas Xirgu. Aquesta última també és qui s’ocuparà de la neteja d’edificis de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat per un total de 64.036,56 euros.