Una sentència dels jutjats de Girona ha evitat que un aparcament soterrat de Girona pugui incrementar els preus tal com pretenia. L’estacionament està situat al subsòl de la plaça Jaume Vicens Vives i el carrer Berenguer Carnicer (darrera dels jutjats), és una concessió municipal que actualment, i fins al juliol de 2029, gestiona l’empresa SABA Aparcamientos SA.

El cas arrenca d’una petició de l’empresa que pretenia pujar les tarifes de les places de rotació i dels abonaments per l’any 2017 en funció de la variació interanual de l’IPC. Després d’un informe de l’antic interventor municipal, l’Ajuntament va desestimar la sol·licitud de la concessionària en considerar que l’increment no s’ajustava a la normativa. L’empresa va acabar denunciant la corporació municipal reclamant una indemnització pels danys causats per la falta d’actualització de les tarifes i els interessos que es generessin i insistia que tenia dret a aquesta revisió de tarifes.

Revisions des de l’any 2000

L’empresa va explicar a la jutgessa que les tarifes es van anar sol·licitant i actualitzant des de l’any 2000 sobre la base de l’IPC. Afirmava que entre els anys 2011 i 2016 es va produir un «manteniment, estancament i inclús retrocés dels preus a causa de la recessió econòmica» però passat aquest període es va sol·licitar l’actualització de tarifes. Parlava d’un passat amb revisions de caràcter automàtic, que així s’especificava en el plec de clàusules del contracte i que aquest increment estava desvinculat a l’equilibri econòmic de l’empresa.

L’Ajuntament, per contra, va exposar que la revisió de tarifes sí que està «vinculada a circumstàncies anormals i imprevisibles sobrevingudes que determinen l’equilibri econòmic i financer», un fet que a parer seu no s’havia produït. Al revés, apuntava que la concessionària d’aquest aparcament obté un benefici mitjà «molt per sobre» de les empreses que exploten aparcaments públics i privats. A més, recordava que havia demanat a l’empresa els estudis econòmics que justifiquessin la necessitat d’augmentar les tarifes d’un període de cinc anys i que la concessionària només havia aportat els de l’any 2016. O sigui, «deliberadament seleccionat». De fet, en l’informe de l’interventor s’assenyalava que els beneficis d’aquell any eren del 9,3% quan segons recorda la jutgessa l’administració «únicament està obligada a indemnitzar si el benefici fos inferior al 6%».

«Defensar els ciutadans»

La sentència és recent i la tinent d’alcaldia d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, ha explicat que han rebut altres peticions d’empreses concessionàries d’aparcaments per revisar les tarifes i que estudien cada cas i que se n’han rebutjat. Sobre l’aparcament de darrere dels jutjats que els va portar a judici ha ressaltat que «com ha ajuntament hem de vetllar perquè els aparcaments que són de concessió municipal no tinguin uns preus abusius». Admet que les empreses han de guanyar-se la vida però recorda que en aquest cas, ja tenen beneficis i que han de «defensar els ciutadans» per evitar taxes abusives.

La representant municipal ha indicat que les empreses decideixen participar en els concursos per aconseguir les concessions assumint el «risc i ventura» de la construcció, del tràfic i del control de les despeses, entre altres.