El departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya va publicar la setmana passada la convocatòria de subvencions destinades a la rehabilitació d’edificis i habitatges i a la redacció del llibre de l’edifici.

Es tracta de tres línies d’actuació incloses en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons Next Generation de la Unió Europea. En els pròxims dies s’obrirà a la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya el tràmit corresponent a cadascuna d’aquestes convocatòries, per poder presentar les sol·licituds telèmaticament. L’import màxim per aquests tres programes és de 57.475.365 euros.

Segons destaca la Generalitat, les subvencions en l’àmbit de la rehabilitació dels fons Next Generation de la Unió Europea permetran lluitar contra el canvi climàtic i promoure l’estalvi energètic. En aquest sentit, s’ha fixat com a objectiu principal que els edificis d’habitatges i les llars redueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable (EPNR) i un mínim de la demanda segons la zona climàtica. Totes les obres que se subvencionin van destinades a la rehabilitació del parc d’edificis d’habitatges existent i s’admetran obres iniciades a partir de l’1 de febrer de 2020.

Línia destinada als barris

A banda dels tres programes inclosos en aquesta convocatòria, en l’àmbit de la rehabilitació Drets Socials també impulsa una línia destinada a barris. Pel conjunt d’aquests programes, que tenen per objectiu actuar en 65.000 habitatges, el Departament destinarà una dotació total de 480 milions d’euros els pròxims anys. En aquesta primera convocatòria, no hi entra ni la ciutat de Barcelona ni l’Àrea Metropolitana, ja que són els respectius consorcis els qui han de fer les seves convocatòries.

Poden accedir a aquesta subvenció les comunitats de propietaris i propietats, tant si són persones físiques com jurídiques, que vulguin realitzar actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades. Els edificis que s’hi vulguin acollir han de tenir la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit en el moment de presentar la sol·licitud. Aquesta línia de subvenció per a edificis compta amb una dotació pressupostària total de 162,7 milions d’euros, a distribuir en diversos exercicis. La convocatòria actual té una disponibilitat pressupostària de 23.038.692 d’euros , més 1.000.000 d’euros addicionals per als casos en què es justifiqui la vulnerabilitat econòmica de les persones sol·licitants.

Programa habitatges

Una de les línies de subvenció és el programa destinat als propietaris d’habitatges que vulguin fer millores d’eficiència energètica. Poden accedir a aquesta línia de subvenció, als propietaris d’habitatges i també els usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres, i que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa. Seran actuacions subvencionables dins aquest programa d’habitatge les obres que suposin una reducció de la demanda energètica del 7%.