La nova base de la confiança en les empreses:
l'informe d'informació no financera

Contingut ofert per: Aenor logo

L'Estat d'Informació No Financera exigit en la Llei 11/2018 ha de ser verificat per un prestador independent a la companyia

Estem vivint un moment en què cada vegada més la societat té més consciència mediambiental, social i econòmica respecte del nostre entorn. Per aquesta raó les empreses han hagut d'adaptar les seves estratègies empresarials i assegurar-se que la seva companyia compleix certs paràmetres.

Ja no només ens importa si les sabatilles que hem comprat són boniques, també ens importa que a l'hora de fabricar-les l'empresa respecti la naturalesa o que es respectin els drets fonamentals dels treballadors. Tot el procés que “passa” darrere d'un producte o servei ens afecta a l'hora de fer una compra.

En una societat on les organitzacions són els grans pilars de confiança, AENOR és un referent en la generació de transparència, de manera externa i independent, la qual cosa constitueix una de les més grans garanties de la fiabilitat de la informació.

Llei 11/2018: informació no financera

En aquest entorn, al qual les marques s'han hagut d'adaptar, també ho han hagut de fer la resta d'organitzacions que vetllen per la transparència. El 28 de desembre passat es va aprovar la Llei 11/2018, amb la qual es modifica el Codi de Comerç. Ara les empreses han de presentar l'Estat d'Informació No Financera (EINF) amb l'activitat que han dut a terme des de l'1 de gener de 2018. Aquest informe exigeix a certes companyies reportar anualment la informació ambiental, social, relativa al personal, al respecte dels drets humans, a la lluita contra la corrupció i al suborn i informació sobre la mateixa societat.

No totes les empreses estan obligades a presentar aquesta informació. De moment, només aquelles en què el nombre mitjà de treballadors ocupats per la societat o grup durant l'exercici sigui superior a 500 i les empreses considerades entitats d'interès públic de conformitat amb la legislació d'auditoria de comptes, que durant dos exercicis consecutius reuneixin en la data de tancament de cadascun, de manera individual o consolidada, almenys dos dels següents suposats: el total de les partides de l'actiu sigui superior a 20 milions d'euros; l'import net de la xifra anual de negocis superi els 40 milions d'euros; o el nombre mitjà de treballadors emprats durant l'exercici sigui de 250.

A més, un cop hagin passat 3 anys des de l'entrada en vigor de la llei, totes les empreses amb més de 250 treballadors i que compleixin un dels límits d'actiu o xifra de negocis esmentats anteriorment, tindran l'obligació de presentar l’EINF.

Verificació de la informació

La Llei 11/2018 assenyala que el contingut inclòs en l'Estat d'Informació No Financera ha de ser verificada per un prestador independent de serveis de verificació.

AENOR, empresa de serveis professionals que identifica i ajuda a corregir les bretxes de competitivitat del teixit econòmic de les societats de les quals formem part, també presta el servei de verificació de l’EINF de manera externa i independent com estableix la Llei. Disposa d'una àmplia i contrastada experiència en la certificació i verificació en les matèries objecte de l'informe.

La verificació és una valoració objectiva de la precisió i integritat de la informació reportada, així com la conformitat d'aquesta informació amb els principis de contingut i report prèviament establerts. En aquest sentit, AENOR actua sota els principis d'integritat, independència, ètica, objectivitat, competència i diligència professional, confidencialitat i comportament professional que s'exigeixen.

Contingut de l’EINF

Dins de l'Estat d'Informació No Financera s’ha d'incloure la descripció del model de negoci, entorn empresarial, la seva organització i estructura, els mercats en els quals opera, els seus objectius i estratègies, i els principals factors i tendències que poden afectar la seva evolució. L'informe ha de contenir tot el que és relatiu a qüestions ambientals, socials i relatives al personal, inclosa la gestió de la igualtat, la no-discriminació i l'accessibilitat universal, els drets humans, lluita contra la corrupció i el suborn i la diversitat.

A més, s’ha d'incloure informació sobre els impactes que s'hagin detectat, amb un desglossament que expliqui els principals riscos a curt, mitjà i llarg termini.

Així mateix s'hauran de descriure les polítiques, procediments de diligència deguda aplicats per a la identificació, avaluació, prevenció i atenuació de riscos i impactes significatius i de verificació i control, incloent-hi quines mesures s'han adoptat. I, finalment, els resultats d'aquestes polítiques, amb els indicadors clau de resultats no financers.

AENOR, com a prestador de serveis de verificació d’EINF de manera externa i independent, disposa d'una àmplia i contrastada experiència, i és el primer organisme verificador mediambiental acreditat a Espanya per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a portar a terme verificacions i validacions conforme al Reglament EMAS per a la totalitat dels sectors d'activitat, i disposa de més de 600 empreses certificades des de 1995 en aquest esquema. A més, té experiència en la verificació de la petjada de carboni, acreditacions que es poden integrar en la de l'estat d'informació no financera. Així mateix, treballa amb GRI des de fa més de 15 anys, actuant com a verificador de més de 400 Memòries de Sostenibilitat GRI des de 2001. Aquesta trajectòria és una garantia que sustenta la construcció de confiança i la consolidació de la transparència de les organitzacions en la Societat.