Les plataformes OTT, que són les que ofereixen contingut de vídeo en "streaming" a través d'internet, com Netflix o HBO, també hauran de contribuir amb un 5% dels seus ingressos a Espanya al finançament d'obra audiovisual europea, igual que fan les televisions tradicionals, segons l'avantprojecte de la nova llei audiovisual.

El document, que el Govern acaba de sotmetre al tràmit d'audiència pública i que també preveu una flexibilització del temps de publicitat que emeten tots els mitjans audiovisuals, equipara les obligacions de les plataformes OTT amb les de les televisions tradicionals i de pagament per a finançar produccions europees.

L'obligació afectarà a tots els prestadors del servei a Espanya, fins i tot als radicats en un altre país europeu però que dirigeixin els seus serveis a Espanya.

Es distingeix entre prestacions de les empreses amb ingressos superiors als 50 milions d'euros i als quals facturin per sota d'aquesta quantitat.

En el primer cas hauran de destinar el 5% dels seus ingressos a obra audiovisual europea o contribució al Fons de Protecció de la Cinematografia. D'aquesta quantitat, un mínim del 70% serà per a finançar obres audiovisuals de productors independents, i un mínim del 40% a cinema també de productors independents de qualsevol gènere i en qualsevol de les llengües oficials.

Per a les companyies que ingressin menys de 50 milions, també destinaran aquest mateix percentatge del 5% a idèntica fi i a més a la compra de drets d'obra acabada, amb un mínim dedicat a finançar obres de productors independents.

No obstant això, l'avantprojecte eximeix d'aquestes obligacions a les empreses amb facturació inferior als 10 milions d'euros.

Obligació de quota d'emissió

Es donarà major flexibilitat a la distribució del temps de la publicitat comercial televisiva, que fins ara estava fixada en 12 minuts per hora d'emissió; passarà a un límit màxim de 144 minuts entre les 6 del matí i les 6 de la tarda i a un altre màxim de 72 minuts entre aquesta hora i la mitjanit.

A més, s'amplien les prohibicions actuals d'alcohol i tabac a tots els prestadors de serveis audiovisuals, segons informa en un comunicat el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Una altra de les principals novetats de l'avantprojecte, que transposa una directiva europea de 2018, es refereix a la publicitat i els continguts de joc, esoterisme i paraciencias, que només es podran emetre d'1 a 5 de la matinada, prohibició que afecta tant la televisió convencional com a les plataformes OTT.

Només es podrà inserir publicitat en les emissions d'esdeveniments esportius en les interrupcions o descansos de l'activitat.

La protecció dels menors és un dels principals objectius d'aquesta nova normativa, ja que se'ls blinda contra els continguts que puguin ser perjudicials per a ells, inclòs els serveis d'intercanvi de vídeo com Youtube, amb mesures com la verificació de l'edat del consumidor i també amb mecanismes per a preservar la seva imatge o la difusió de la seva identitat.

Inclou a més disposicions per a millorar l'accessibilitat per a persones amb discapacitats visuals o auditives, de manera que el 75% dels programes o continguts hauran d'estar subtitulats; cinc hores setmanals hauran d'acompanyar-se de llenguatge d'interpretació de signes i sengles amb continguts audiodescritos.

Si aquesta llei tira endavant en els termes que ara proposa el Govern, tots els operadors audiovisuals hauran d'estar inscrits en un registre estatal autonòmic de caràcter públic.

D'altra banda, la norma aposta per la "corresponsabilitat" dels operadors en promoure mecanismes de "corregulació" per a la descripció, qualificació i recomanació per edat dels continguts.

En suma, segons el Govern, el propòsit és "actualitzar la legislació a la realitat del mercat", on han sorgit nous agents i s'han desenvolupat serveis audiovisuals impulsats per tecnologies digitals, ja que la normativa actual estableix obligacions gairebé únicament per a la TDT en obert.