07 de març de 2011
07.03.2011

El nou paper dels col·legis

07.03.2011 | 01:00
El nou paper dels col·legis

L'entrada en vigor de nova legislació ha canviat els col·legis professionals tal com els coneixem avui. Per començar, la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici -Llei Òmnibus-, planteja quatre línies d'acció: facilitar la llibertat d'establiment i de prestació de serveis a la Unió Europea; reforçar els drets dels destinataris dels serveis en el seu paper d'usuaris; fomentar la qualitat dels serveis i establir una cooperació administrativa efectiva entre els estats membres.
Aquests canvis han vingut reforçats amb l'entrada en vigor del decret 1000/2010 sobre visat col·legial obligatori, i amb tot plegat el paper dels col·legis es capgira radicalment.
La revolució del model és evident; tot i que els canvis ens situen en un nou marc, els col·legis professionals en general i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG) en particular estem fent tots els esforços per adaptar la nostra infraestructura a aquest escenari normatiu i, sobretot, per seguir donant un servei professional i de qualitat al conjunt de la societat.
La llei Òmnibus planteja, sobtadament, unes tendències que els col·legis volem assumir. Hem d'afegir cada cop més valor a les nostres funcions i atribucions, per reforçar el nostre segell de ?garantia en totes les esferes socials. Som institucions centenàries, amb experiència i rigor en el servei a la societat, i aquests canvis han de suposar un repte més per reinventar-nos, reforçar la nostra vocació de servei i trobar la nostra ubicació en el nou panorama de lliure competència.
El visat col·legial ja no és obligatori per a tots els projectes. Des de l'octubre de 2010 només és imprescindible per a una desena de treballs professionals relacionats amb l'àmbit de l'edificació, la fabricació i venda d'explosius, les voladures o demolicions d'edificis o l'aprofitament de recursos miners. En la resta de casos la figura anomenada "declaració responsable" és suficient per donar per bo un projecte i poder començar l'activitat immediatament.
Tot i la declaració responsable, els col·legis professionals -a banda del visat obligatori- estem contemplant un Sistema d'Acreditació Professional com a una eina potentíssima de reconeixement de la feina ben feta. El Sistema d'Acreditació Professional suposa una sèrie de ?garanties suplementàries a la declaració responsable que no podem obviar: certifica que el tècnic està degudament ?habilitat, que ha tingut en compte la normativa ?vigent i que té el suport d'una assegurança de responsabilitat civil. Aquests tres ?elements conformen una garantia extra que no preveu la declaració responsable.
Malgrat tot, el paper que han de jugar els col·legis en aquest context encara no està del tot clar. De moment, la? ?Generalitat ja ha creat una Comissió Interdepartamental per estudiar com cal confiar ?certes atribucions tècniques als col·legis. Més enllà dels supòsits del visat col·legial, les administracions públiques necessiten comprovar, en determinats casos, els aspectes formals i tècnics dels treballs professionals i els projectes tècnics. És per tot això que la Generalitat es proposa identificar i analitzar els supòsits en què cal establir instruments de comprovació de la idoneïtat tècnica dels treballs professionals.
Tos aquests canvis ens acosten al rol que les associacions professionals tenen a Europa i ens porten a actualitzar i reforçar la formació tècnica complementària que oferim, redefinint i potenciant la relació amb les empreses i incrementant el valor afegit de tots els serveis que donem.
Si a tot això hi afegim que el mateix ministeri d'Economia i Hisenda -emissor del R.D. 1000/2010- preveu revisar abans de tres anys la relació de treballs que necessiten visat, sembla que haurem d'esperar a tenir un model definitiu. El que sí que tenim del tot clar és que volem adaptar-nos a la nova situació, sigui quina sigui, i mantenir ferma la nostra voluntat de servei als professionals que formen el Col·legi i a tota la societat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook