22 de juny de 2012
22.06.2012

LEGISLAR MALAMENT I PELS INTERESSOS D'UNS POCS

23.04.2012 | 02:00
LEGISLAR MALAMENT I PELS INTERESSOS D'UNS POCS

El Govern de la Generalitat ha fet tot un seguit de "bolos" per la geografia catalana presentat les bonances de les lleis òmnibús (o de l'abús). Ho ha fet davant els sectors empresarials que han fet de corifeu complaent a unes lleis manifestament antidemocràtiques del Govern de CiU.
El que s'ha presentat com un exercici de simplificació administrativa i de modernització econòmica amaga, en bona part dels casos, l'afavoriment de determinats interessos empresarials, especulatius i molt minoritaris, però ben situats en els entorns de Convergència i Unió i generosos en el finançament de les seves activitats, via fundacions i altres. Posem alguns exemples per il·lustrar l'afirmació:
- La Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.
a) Es modifica el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya que té com a objectiu principal -declarat- permetre la privatització de la gestió de les instal·lacions i de l'abastament i distribució d'aigua en alta a la Regió metropolitana de Barcelona, amb l'objectiu clar que se la quedi AGBAR, malgrat ATLL és viable com a empresa pública i pot sostenir el seus serveis sense gravar els pressupostos de la Generalitat.
b) Es modifica la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, i ara dóna prioritat, en darrer terme, als criteris urbanístics i d'obra pública, sobre la protecció del medi natural i del medi ambient.
c) La modificació de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, suposa la supressió de l'Agència de Seguretat industrial de Catalunya, suprimeix el nou sistema de concessions dels serveis d'ITV i d'altres inspeccions d'instal·lacions industrials, que s'havia fet més obert, que garantia un bon servei, a preus ajustats, a tot el territori de Catalunya i que va diversificar les empreses que havien de prestar el servei, amb la qual cosa es va posar fi a l'oligopoli anterior de només dues grans empreses i les seves filials que es repartien el negoci. Ara, amb la modificació, aquest nous sistema, tot just començat a aplicar l'any 2009 i 2010, es deixa sense efecte, substituir-lo per un règim d'autoritzacions per part de la Generalitat que d'una part afavoreix les empreses més capitalitzades i que ja tenen presència al territori i, d'altra, no garanteix, o encarirà, la prestació del servei a les comarques interiors, menys poblades i amb menys instal·lacions. Recordeu el cas que va esclatar fa pocs dies en què el Sr. Tous, exdirector de seguretat industrial i membre de CiU, tenia contactes amb una empresa que volia contractes d'explotació d'ITV i tenia com a "conseguidor" el Sr. Oriol Pujol. Enteneu el perquè dels canvis legislatius?
d) Amb la Modificació de la Llei 4/2003, del 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, es facilita l'activitat de les empreses privades en el sector de la Seguretat i s'estén la consideració com a autoritat pública al seus vigilants i guardes, sense haver de passar cap control d'idoneïtat.
e) La modificació de la Llei 31/1991, del 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, manté el règim de limitació del nombre de farmàcies en el territori.
f) La modificació del text refós de la Llei de carreteres, Decret legislatiu 2/2009, del 25 d'agost, torna a permetre la publicitat en tanques exteriors en tots els trams urbans de les carreteres, siguin del tipus que siguin, eliminant les limitacions que s'imposaven, per raons de seguretat, a la presència de publicitat en travessies urbanes de carreteres amb molta densitat de tràfic.
- La Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
a) La modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus, Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, facilita el transport i la manipulació de residus per part de les mateixes empreses que els produeixen, sense cap control públic.
b) La modificació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, ha estès el sistema de posada en marxa de més activitats, ampliant el nombre d'activitats industrials, comercials, que no necessiten autorització prèvia, sinó una simple declaració responsable.
c) La modificació del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials i del Pla territorial sectorial d'equipaments comercials, ha facilitat l'ampliació i nova implantació de grans superfícies comercials, en nous àmbits urbans, com ja s'ha començat a veure amb les autoritzacions "singulars" contingudes a la llei de mesures fiscals i financeres per l'any 2012, aprovada recentment.
d) La modificació de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, acompanyada de la modificació del text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya, ha comportat la reducció de les reserves de sòl per habitatges de protecció oficial; ha reduït les cessions obligatòries i gratuïtes de sòl edificable (aprofitament urbanístic) a favor dels Ajuntaments; ha reduït el termini de qualificació com a protegits dels habitatges, que suposa el control dels preus de venda i permet que s'incorporin al mercat lliure, i ha deixat en mans dels promotors privats l'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, limitant el paper del registre únic de sol·licitants d'habitatges de protecció.
La recent llei 3/2012 de modificació del text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya, comporta -a més-, per mitjà dels denominats Plans directors d'activitats d'interès supramunicipal i plans especials autònoms, la permissivitat per implantar grans operacions urbanístiques de caràcter especulatiu o instal·lacions o infraestructures, arreu del territori, saltant-se el planejament territorial i sectorial i sense la participació i control dels Ajuntaments, i ha ampliat el temps es que es poden mantenir sòls urbanitzables sense urbanitzar ni edificar, mantenint així expectatives especulatives i les plusvàlues artificials sobre sòls no necessaris en el procés urbanitzador. Aquest canvi normatiu deixa en mans exclusives del Govern la implantació d'una activitat com Eurovegas. Enteneu per què els canvis legislatius?
En definitiva, el Govern de CiU i el PP han desenvolupat en forma de lleis òmnibus (o de l'abús) la seva ideologia conservadora, que té com a objectiu principal facilitar els beneficis dels especuladors i dels seus amics dels negocis. Ja ho feien en temps del govern de l'avi Pujol i ara ho continuen fent amb el suport dels empresaris de sempre. És un "dejà vu".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook