El Reial decret-llei 1/2013, de 25 de gener, prorroga el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació i adopta també altres mesures urgents per a l'ocupació i la protecció social de les persones desocupades. Com sempre que es publica un RDL, hem de preguntar-nos per l'extraordinària i urgent necessitat que ho justifica per donar degut compliment a allò disposat a l'article 86.1 de la Constitució. El fonament de la norma és la greu situació de crisi social que es concreta en l'important, i molt preocupant, nombre de persones desocupades, un bon nombre de les quals corren el risc de perdre l'accés a prestacions o subsidis si no s'adoptessin les mesures ara recollides en el RDL, en concret els possibles perceptors del Pla Prepara i els treballadors eventuals agraris d'Extremadura i Andalusia.

També és urgent per a l'Executiu, encara que no ho fes fa un mes quan es va aprovar la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any en curs, que els treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació, de suspensió de contractes i reducció de jornada de treball puguin tenir una protecció reforçada en matèria de prestacions per desocupació i, de tal manera, disposar d'un període més ampli de les esmentades prestacions.

Igualment ho és, encara que crec que en aquest cas més aviat s'ha aprofitat la norma per incloure un supòsit que s'hauria pogut preveure amb molta més antelació quan es va aprovar la reforma laboral el febrer de 2012, l'ampliació del període durant el qual els contractes per a la formació i l'aprenentatge no han d'estar vinculats obligatòriament als certificats de professionalitat o títols de formació professional.

Últim, i no menys important, es considera urgent la compensació d'un oblit en una llei recent, la número 13/2012, de 26 de desembre, de lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social, que va modificar per penúltima vegada (i dic penúltima, perquè mai és l'última) la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social però es va oblidar de modificar la normativa de Seguretat Social que feia referència als preceptes modificats, amb la qual cosa durant un període de temps no podia aplicar-se la normativa de Seguretat Social per no ajustar-se al suposat objecte de sanció. No estaria de més, afegeixo jo ara, que aquests oblits no succeïssin i que les normes es redactessin amb claredat, però no és aquesta precisament una característica de la legislació en matèria laboral i de Seguretat Social a Espanya.

Com dic, es procedeix a la pròrroga del Pla Prepara, és a dir, el programa de requalificación professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació, fent efectives les normes per als supòsits que es produeixin en el període comprès des del 16 de febrer (una vegada finalitzada la pròrroga vigent del programa el 15 de febrer) fins al 15 d'agost d'aquest any, en els termes que és ara aplicable, en el benentès que el finançament d'aquest programa, a càrrec del pressupost del Servei Públic de llocs de treball Estatal, "en cap cas podrà afectar el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària".

A més, i aquesta és una dada important, s'atorga carta d'estabilitat jurídica al programa, per tal com el seu manteniment, per successius períodes de sis mesos, serà automàtic sempre que la taxa de desocupació de l'última enquesta de població activa amb anterioritat a la data de la pròrroga sigui superior al 20% (el grup socialista del Congrés havia sol·licitat també l'esmentada estabilitat, però fins que la taxa de desocupació se situï per sota del 15 %). Atesa la situació actual del mercat de treball espanyol, amb una taxa de desocupació del 26,2% segons l'EPA del quart trimestre de 2012, és previsible que el programa es mantindrà durant força temps, per la qual cosa seria aconsellable, al meu entendre, plantejar-se de quina manera aquesta prestació assistencial podria relacionar-se amb la renda activa d'inserció i plasmar-se aquesta relació en una única norma que recollís totes les situacions de necessitat que donen dret a la percepció d'una prestació vinculada a la recerca d'ocupació i a la millora de la qualificació professional.

També es modifica l'article 16.1 de la Llei 3/2012 de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, i té per finalitat ampliar el termini per a la reposició del dret a la prestació per desocupació. S'amplia el període durant el qual es pot produir la suspensió contractual o la reducció de jornada fins al 31 de desembre de 2013, és a dir, un any més d'allò previst a la reforma laboral, i la mateixa ampliació es produeix per al supòsit posterior d'acomiadament, que podrà produir-se fins al 31 de desembre de 2014 (recordem que la reposició s'aplica si l'acomiadament es produeix en aplicació de les causes previstes als articles 51 i 52 c) de la Llei d'Estatut dels treballadors, a dir no en tots els suposats del citat article 52).

Es tracta, segons el preàmbul de la norma, de "no penalitzar el consum de la prestació per desocupació dels treballadorsÉ" i es justifica perquè la mesura està "en línia amb els objectius de la reforma del mercat de treball", i d'aquesta manera "se segueix afavorint la flexibilitat interna en les empreses com a alternatives a la destrucció de llocs de treball". Atesa la difícil situació del mercat de treball i el descens en el nombre de treballadors perceptors de les prestacions de desocupació per haver-les esgotat, la mesura em sembla raonable, però aquesta raonabilitat ja existia quan es van debatre els pressupostos generals de l'Estat per a aquest any i ni en el projecte de llei ni en el tràmit parlamentari es va introduir cap mesura sobre això per modificar els períodes fixats a la Llei 3/2012. La urgència ha canviat en un mes, o és que el Govern s'ha adonat que aquesta mesura ho és tant de flexibilitat interna com de manteniment de la pau social en moltes empreses?

Per cert, la reposició de les prestacions per desocupació troba el seu origen en l'"herència" del govern anterior, socialista, no s'oblidi.