Primerament, i abans de començar a entrar en detalls, és important que clarifiquem el terme d'Altes Capacitats Intel·lectuals en si mateix. Des de fa ja uns quants anys, la mesura de la intel·ligència no només s'ha anat perfeccionant per evitar esbiaixaments culturals i educatius, sinó que s'ha considerat com una eina més per la identificació i l'atenció de les Altes Capacitats. És a dir, una persona amb Altes Capacitats no és només una persona o alumne molt intel·ligent, sinó que pot ser un alumne molt creatiu, o un alumne amb molta capacitat pel llenguatge o per les matemàtiques, per exemple. Aquestes capacitats impliquen unes necessitats d'ensenyament diferent, com és lògic per poc que hi pensem, i són les que donen la seva raó d'existir a la identificació i atenció a aquests alumnes. Així, dins de les altes capacitats, hi ha alumnes amb un nivell d'intel·ligència molt alt i també alumnes amb una intel·ligència general més normalitzada, però amb una capacitat molt alta en alguna àrea o activitat específica.

Aclarit això, parlem de la intel·ligència com a capacitat mental per resoldre problemes i per aprendre. Com qualsevol cosa que apareix a la natura de forma massiva, acostuma a distribuir-se segons una llei normal. Què vol dir això? Doncs, senzillament, que trobarem la majoria de la gent amb un nivell semblant d'intel·ligència i després en trobarem uns pocs amb un nivell menor i uns altres pocs amb un nivell superior. De fet, quan parlem de Quocients d'Intel·ligència de superdotats, parlem d'aquelles persones que es situen en un extrem superior respecte a la mitja de la distribució de la corba normal. Això, en si mateix, no és ni bo ni dolent, és només una dada estadística.

Estudiant una mica més en profunditat el per què hi ha diferències en el nivell d'intel·ligència, podem veure que la majoria de persones amb nivells superiors tenen trets comuns com podrien ser: una velocitat d'aprenentatge més elevada, una capacitat d'associar idees i conceptes més elevada, i una capacitat i voluntat d'aprofundir en el perquè de les coses també més elevada.

Aquests trets per si mateixos, tornem a dir, no són ni bons ni dolents, però sí són diferents a la majoria de la població. En una aula d'una escola, aquestes diferències d'aprenentatge es fan visibles i, per tant, comença a fer-se evident que el sistema educatiu no els hi dóna la resposta que requereixen. Si no es tracta, el nen o nena amb aquestes característiques pot reaccionar de diferents maneres; per una banda, rebutjant el sistema perquè no l'estimula ni satisfà les seves necessitats en qualitat d'aprenentatge, reprimint així els seus impulsos i per tant censurant la seva diferència i igualant-se amb la resta d'una forma forçada o, per altra banda, tenint problemes de socialització amb la resta de companys i professors, etc.

Per aquesta raó, és molt important la detecció de les persones amb Altes Capacitats durant l'etapa escolar, poder acompanyar-los i assegurar el seu correcte desenvolupament educatiu i la seva integració com a persones de la nostra societat. Si, a més a més, aconseguim que la seva diferència redundi amb benefici per a la nostra societat, aprofitant-nos de la seva capacitat d'anàlisis, de creativitat, d'associació d'idees, etc., una vegada esdevinguin persones adultes, doncs tant de bo. Però no oblidem que el principal objectiu és tenir adults feliços i integrats en la nostra societat.

L'escola, com a bé universal a la nostra societat, hauria de ser capaç d'identificar possibles casos d'Altes Capacitats entre el seu alumnat, igual que detecta alumnes amb dèficit d'aprenentatge, en qualsevol escola, sigui quina sigui la condició social dels seus alumnes. I, amb l'ajuda de psicòlegs i pedagogs especialitzats, s'hauria de trobar la millor solució per motivar i estimular a aquests alumnes a desenvolupar tot el seu potencial dins de la societat on pertanyen. La intel·ligència, o millor dit, les Altes Capacitats, no són patrimoni de cap grup social, racial, ni econòmic, i per tant els governs han de buscar els mitjans per assegurar que tothom amb Altes Capacitats sigui atès correctament.

La detecció i l'atenció d'aquests alumnes per part del sistema educatiu públic, que és el que es pretén amb la denominació d'Altes Capacitats, permet portar la igualtat de desenvolupament i, per tant, d'oportunitats i satisfacció personal a tots els nens i nenes de la nostra societat, i això no pot ser dolent en cap cas, veritat?