Un bon nombre d'estudiants universitaris espanyols i d'altres estats de la UE han realitzat, i estan realitzant, activitats educatives incloses en el programa comunitari Erasmus + al Regne Unit, i estudiants britànics han passat etapes de la seva vida acadèmica, o les estan passant en l'actualitat, en centres universitaris d'algun dels restants 27 estats membres. La Comissió Europea calcula que són actualment 14.000 al Regne Unit i aproximadament set mil britànics realitzant activitats d'aprenentatge en els 27 restants estats.

Molts treballadors d'estats de la UE han prestat, i segueixen prestant, els seus serveis al Regne Unit, i un nombre tampoc menyspreable de britànics ho han fet, i ho fan, en els 27 estats, i adquireixen drets tant durant la seva vida laboral com posteriorment quan passen a la condició de jubilats. Uns drets, dels quals també gaudeixen els seus familiars. A títol d'exemple, a Espanya hi havia 65.334 treballadors britànics afiliats a la Seguretat Social el mes de novembre de 2018, i el nombre dels seus ciutadans amb certificat de registre o targeta de residència en vigor a 30 de juny de l'any passat era de 320.295, és a dir la tercera població estrangera més nombrosa (i en gran part integrada per persones jubilades) a Espanya, després de Romania i el Marroc. Segons l'estadística del padró d'espanyols residents a l'estranger, a 1 de gener de 2018 hi havia 127.920 espanyols residint al Regne Unit.

La incertesa sobre la decisió que adoptarà el Regne Unit sobre el Brexit, i l'arribada d'una data, el 30 de març d'aquest any, en què la situació dels ciutadans de la UE patirà un canvi jurídic significatiu si no hi ha acord sobre la sortida d'aquell país de la UE, ha portat les autoritats europees a proposar dues mesures específicament dirigides als estudiants Erasmus, per una banda, i a garantir que els períodes treballats per ciutadans europeus al Regne Unit, i els d'aquest Estat en d'altres, tinguin el mateix valor jurídic que en l'actualitat a l'efecte del dret d'accés a les prestacions de Seguretat Social, per una altra.

En efecte, el dia 30 de gener la Comissió va presentar dues Propostes de Reglament. Una molt àmplia explicació d'aquestes propostes, i de tota la tramitació del Brexit des que el Regne Unit va anunciar la seva intenció de retirar-se de la UE, es troba a la nota de premsa publicada el mateix dia sobre el contingut d'aquestes futures normes, en la qual pot llegir-se que «en un escenari sense acord», les mesures adoptades avui han de garantir que: els joves de la UE i del Regne Unit que participin en el programa Erasmus + a 30 de març de 2019 puguin completar la seva estada sense interrupció; les autoritats dels estats membres de la UE segueixin tenint en compte els períodes d'assegurança, ocupació o residència al Regne Unit abans de la data de retirada a l'hora de calcular prestacions de la seguretat social com les pensions; els beneficiaris del Regne Unit del finançament de la UE segueixin rebent pagaments en virtut dels contractes vigents, sempre que el Regne Unit segueixi complint les seves obligacions financeres amb càrrec al pressupost de la UE. Aquesta qüestió és independent de la liquidació financera entre la UE i el Regne Unit. Si bé immediatament s'afegeix, suposo que per subratllar el caràcter excepcional de les mesures adoptades, que aquestes «en cap cas podran atenuar l'impacte global de la manca d'acord, com tampoc compensaran en cap manera la falta de preparació ni reproduiran plenament els avantatges de l'adhesió a la Unió o les avantatjoses condicions d'un eventual període de transició com el que es preveu en l'acord de retirada».

Quin és el contingut de les dues propostes de Reglament? Per als estudiants Erasmus +, les anomenades «mesures d'emergència» es contenen en els arts. 1 i 2, preveient el primer la continuació de les activitats de mobilitat per motius d'aprenentatge a què es fa referència en els articles 7 i 13 del Reglament (UE) núm 1288/2013 que hagin començat, com a molt tard, en la data en què els Tractats deixin d'aplicar-se al Regne Unit, i el segon garantint la subvencionabilitat de les activitats educatives que tinguin lloc al Regne Unit o en què participen entitats o persones del Regne Unit considerant-se aquest estat com un estat membre de la UE a l'efecte d'aplicació de la norma.

Pel que fa a l'aplicació de la normativa sobre coordinació en matèria de Seguretat Social, segons l'art. 2, va dirigit, d'una banda «als ciutadans d'un estat membre, els apàtrides i els refugiats que estiguin, o hagin estat, subjectes a la legislació d'un o més estats membres i que estiguin, o hagin estat, en una situació en què hagi estat implicat el Regne Unit abans del 30 de març de 2019, així com als seus supervivents i als membres de la seva família», i per una altra «als ciutadans del Regne Unit que estiguin, o hagin estat, subjectes a la legislació d'un o més estats membres abans del 30 de març de 2019, així com als seus supervivents i als membres de la seva família». S'aplicarà el principi d'igualtat de tracte «en relació amb fets o esdeveniments ocorreguts al Regne Unit abans del 30 de març de 2019». Quin serà el camp d'aplicació material? Segons l'art. 3, «totes les branques de la seguretat social que preveu l'article 3 del Reglament (CE) núm 883/2004». Dit article inclou en el seu apartat 1, i amb algunes matisacions a les inclusions en els apartats 2 a 5, les següents: «a) les prestacions de malaltia; b) les prestacions de maternitat i de paternitat assimilades; c) les prestacions d'invalidesa; d) les prestacions de vellesa; e) les prestacions de supervivència; f) les prestacions d'accidents de treball i de malaltia professional; g) els subsidis de defunció; h) les prestacions d'atur; i) les prestacions de prejubilació; j) les prestacions familiars». Pel que fa als principis d'assimilació i totalització de les prestacions (arts. 5 i 6 del Reglament de 2004) es disposa que s'aplicaran «en relació amb les prestacions o els ingressos adquirits i els fets o esdeveniments ocorreguts al Regne Unit abans del 30 de març de 2019», i «en relació amb els períodes d'assegurança, ocupació, treball per compte propi o residència al Regne Unit abans del 30 de març de 2019», respectivament.

Com en les sèries d'intriga, amb l'única i no mínima diferència que aquí hi ha situacions veritables que mereixen una reial protecció, haurem de seguir molt atents als vaivens polítics sobre el Brexit.