El Consell de Ministres celebrat el 8 de febrer va aprovar un important document titulat «L'agenda del canvi», amb propostes d'actuació tant per a l'immediat futur com a mig termini, moltes d'elles afectant estretament al món del treball.

Està per veure quin pugui ser el recorregut del document, donada la difícil situació política en què ens trobem, però no està de més aconsellar la seva lectura ja que l'agenda pretén guiar l'acció futura del Govern espanyol i s'alinea «amb les reformes previstes a l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides per promoure l'educació, el creixement i l'ocupació de qualitat, la innovació, la salut i el benestar social, la igualtat de gènere, el respecte i la integració de la diversitat, i la sostenibilitat dels models de producció i consum», posant igualment de manifest que «són qüestions que s'aborden també en les recomanacions de la Comissió Europea, que ha instat Espanya a aprofitar la situació econòmica actual per «abordar les reformes pendents amb vista a fer l'economia espanyola més resilient i afermar el creixement de la productivitat». En particular, la UE recomana actuacions per millorar els serveis socials, l'ocupació i l'educació, augmentar la inversió en recerca i desenvolupament, i promoure el bon funcionament dels mercats i les institucions.

Per al futur de la Unió Europea, i per tant per al món del treball en la Unió, és recomanable la lectura de la Comunicació presentada el 30 de gener per la Comissió Europea i que porta per títol «Document de reflexió. Cap a una Europa sostenible a 2030», que també s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i que té per finalitat inspirar el debat «sobre el futur d'Europa, la preparació de l'Agenda estratègica de la Unió Europea 2019-2024 i la fixació de prioritats de la propera Comissió Europea». En la mateixa línia que els debats que hi ha hagut en recents Jornades, la Comunicació, que dedica una especial atenció al canvi climàtic i al deute ecològic, posa de manifest que «com un repte mundial més, es remouen els fonaments del model de benestar social de la UE, una de les pedres angulars del projecte europeu. Els canvis tecnològics, estructurals i demogràfics en un món globalitzat estan transformant la naturalesa del treball i posen en dubte la nostra solidaritat, menyscabant la promesa que cada generació pot esperar heretar un món millor que l'anterior. De resultes, també podria augmentar l'amenaça als valors fonamentals de la UE de democràcia, Estat de Dret i drets fonamentals», subratllant que, tot i haver millorat la situació, «les desigualtats d'ingressos segueixen sent massa grans, amb una concentració continuada de la riquesa al extrems superior», de manera que la solució de les desigualtats «és crucial per al suport públic a la transició cap a la sostenibilitat»; una transició, un canvi que passa també, i crec que encerta la Comissió al reconèixer-ho, per «promoure els drets socials i el benestar per a tothom, contribuint, al seu torn, a la cohesió social en els estats membres i en tota la UE»; en definitiva, l'adopció de mesures que se centrin en la qualitat de l'ocupació i en les condicions de treball, havent de ser l'aplicació del pilar europeu de drets socials la prioritat en el futur immediat.

La temàtica laboral i de protecció social continguda en el document del Govern espanyol inclou nombrosos punts que van ser objecte en un recent congrés organitzat per l'OIT a Sevilla des d'una vessant pluridisciplinar, prestant atenció a qüestions de rellevància política, econòmica i social global com són també les que s'analitzen en el document governamental, com ara «els desenvolupaments sociodemogràfics, el canvi climàtic, la revolució digital, els canvis tecnològics i la globalització dels mercats», i anant en la mateixa línia de subratllar l'augment de les desigualtats en matèria de «salaris, renda, consum i riquesa, distribució intergeneracional, territorial i de gènere», així com l'increment de la precarietat laboral i l'augment de treballadors pobres, assenyalant el document que «algunes estimacions apunten que un de cada sis llars de classe mitjana va caure en la pobresa durant la crisi i no s'ha recuperat la situació anterior en la fase de creixement».

D'especial interès, per la seva molt directa relació amb moltes de les comunicacions presentades en el citat Congrés i, per suposat, amb el recent document de l'OIT sobre un futur del treball més prometedor, és la importància que el text aprovat el dia 8 atorga a la revolució digital i els canvis profunds en els mercats amb l'aparició de cadenes globals de valor o l'economia col·laborativa, que ha suposat «noves formes de contractació, canvis en la prestació de serveis tradicionals, bretxes de productivitat entre empreses innovadores i no innovadores, sorgiment de posicions de domini de mercat que alteren les condicions de competència i l'equilibri negociador entre empreses. L'economia espanyola és més oberta i, per tant, exposada a la competència i als desenvolupaments que es produeixin en l'àmbit internacional». Referint-se a l'impacte del canvi tecnològic es subratlla la importància de la intel·ligència artificial, que s'apunta com «una de les disciplines que poden influir més en el canvi tecnològic i social», i que exigeix ?«una estratègia decidida per canalitzar el procés des del punt de vista científic, empresarial i de retorn a la societat. També cal trobar un enfocament coherent respecte a l'ús públic dels serveis en el «núvol».

Pel que fa a aquests canvis, la Comunicació de la Comissió posa de manifest que «La creació de sinergies i la modernització de la nostra economia també comporta en ocasions compromisos difícils. Si bé en la transició cap a la sostenibilitat es crearan nous llocs de treball, altres llocs de treball tradicionals poden desaparèixer o transformar-se mitjançant la digitalització i l'automatització, creant friccions temporals en el mercat laboral. Actualment no és clar, per exemple, l'impacte exacte que tindrà la intel·ligència artificial en el mercat de treball».

No menys important són les referències a la reforma del sistema de protecció social, amb especial atenció a la conveniència de professionalitzar «els serveis de cures personals i d'atenció a la dependència, cada vegada més importants, amb especial impacte per a les dones».

Estarem, en definitiva, atents als canvis polítics que puguin donar-se en l'immediat futur per donar resposta a quin serà el recorregut d'un document que, certament, conté moltes propostes interessants per a la seva aplicació.