El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló ha dictat una decisió judicial imputant el BBVA com a persona jurídica dins del cas pel qual s'investiguen els treballs de suposat espionatge encarregats a l'excomissari José Manuel Villarejo per part de l'entitat quan estava presidida per Francisco González. Ho ha fet atribuint a l'entitat financera els delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets i corrupció en els negocis.

Anem a consultar el Codi Penal. Art. 31 bis actualment vigent, és a dir, tal com el va deixar la modificació introduïda per la Llei orgànica 5/2010. Es tracta d'una modificació de matriu anglosaxona atès que en la tradició del Dret Romà mai s'ha previst la imputació de persones jurídiques, només de persones físiques. Diu així:

1. En els supòsits que preveu aquest Codi, les persones jurídiques seran penalment responsables:

a) Dels delictes comesos en nom o per compte de les mateixes, i en el seu benefici directe o indirecte, pels seus representants legals o per aquells que actuant individualment o com a integrants d'un òrgan de la persona jurídica, estan autoritzats per prendre decisions en nom de la persona jurídica o ostenten facultats d'organització i control dins de la mateixa.

b) Dels delictes comesos, en l'exercici d'activitats socials i per compte i en benefici directe o indirecte de les mateixes, pels que, estant sotmesos a l'autoritat de les persones físiques esmentades en el paràgraf anterior, han pogut realitzar els fets per haver-se incomplert greument per aquells els deures de supervisió, vigilància i control de la seva activitat ateses les concretes circumstàncies del cas.

Sembla, però, que els periodistes que informen tan entusiasmats sobre el cas (potser hi ha excepcions que se m'han escapat i si és així demano disculpes) no han acabat de llegir l'article esmentat o, si ho han fet, no li han donat importància o l'han interpretat de forma diferent a com ho faig jo, que -cal dir-ho per evitar malentesos- no soc jurista. Extractem-ne la part substantiva:

Si el delicte és comès per les persones indicades en la lletra a) de l'apartat anterior, la persona jurídica quedarà exempta de responsabilitat si es compleixen les següents condicions:

1a. L'òrgan d'administració ha adoptat i executat amb eficàcia, abans de la comissió del delicte, models d'organització i gestió que inclouen les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes de la mateixa naturalesa o per reduir de manera significativa el risc de la seva comissió ... / ....

Abans del meu pronòstic, una definició tipus de compliance penal, i un suggeriment al lector.

El Compliance és un conjunt d'eines de caràcter preventiu, que tenen per objecte garantir que l'activitat que realitza l'empresa i els que la conformen i actuen en el seu nom ho facin en afecció a les normes legals, polítiques internes, codis ètics sectorials i qualsevol altra disposició que la mateixa estigui obligada a complir o que hagi decidit fer-ho de forma voluntària, com a part de les seves bones pràctiques.

El suggeriment: busqueu compliance al web i comprovareu la gran quantitat de bufets jurídics i consultories que ofereixen els seus serveis «preventius» a les empreses.

El meu pronòstic, doncs, crec que és lògic i senzill: el BBVA exhibirà un reguitzell de documents de compliance penal, aprovats fa temps i elaborats per prestigiosos bufets d'advocats d'Espanya o de ves a saber on. També acreditarà que tenia un o més departaments interns per prevenir aquestes activitats així com un extens Codi Ètic i programes de Responsabilitat Social homologats per agències internacionals de gran prestigi. Resum del pronòstic: la persona jurídica BBVA resultarà absolta i la sentència serà una correcta aplicació del Codi Penal. Això no eximeix de les responsabilitats personals, però si la instrucció prospera en aquest sentit, suposo que hi haurà algun «cap de turc» de rang inferior que palmarà. Caso cerrado.