La prevenció és una acció, mesura o disposició que es pren de manera anticipada per evitar un mal o perill. L'hospitalització és l'ingrés d'un malalt o persona ferida en un hospital. I el tanatori és on es vetllen els morts i es preparen per enterrar-los.

Els mitjans parlen dels riscos laborals quan hi ha un accident que comporti danys o lesions molt greus o mortals. És a dir en la fase d'hospitalització o dels serveis funeraris. Molt poques vegades es parla de la prevenció per tal d'evitar precisament l'hospitalització o la mort.

Podem definir un accident laboral com un esdeveniment fortuït que té efectes més o menys nocius per a les persones, que comporta unes cures més o menys intensives, i/o la mort de l'accidentat.

Podem definir un incident laboral, com un fet que té lloc de manera accessòria i fortuïta, i que no té efectes nocius sobre les persones.

Dels accidents se'n parla poc, però dels incidents no se'n parla. Les empreses els han de registrar i investigar, tot i que és difícil verificar que es doni compliment a aquests requisits. No s'ha d'oblidar que sovint si no hi ha cap treballador ferit, no es percep com un accident. El seu registre, si es fa, permet elaborar un historial per comprovar les mancances puntuals de l'empresa. La seva investigació té com a objectiu esbrinar la causa de l'incident per poder-ne dissenyar i adoptar mesures correctores. Això permetrà eliminar els elements o situacions que l'han produït, i evitar que es repeteixin, fet que suposarà una millora de la seguretat dels treballadors, evitant les baixes laborals, i també una reducció de costos a l'empresa i un augment del benestar de les famílies.

La forma d'investigar un incident ha de ser metòdica i amb una visió molt àmplia del què ha passat, doncs no hem de considerar, mai, l'incident com un fet aïllat i independent. Les seves causes poden ser diverses i enllaçades entre elles. Només el correcte anàlisis de les variables i situacions, aportaran la resolució del que ha succeït i les solucions pertinents.

En un incident els danys i costos són materials. Unes ampolles trencades al caure, un palet estavellat al terra, una pota d'una taula que es trenca, uns sacs que cauen que al trencar-se escampen el seu contingut per terra, una tovera que es rebenta i ho empastifa tot, etc. Totes aquestes accions representen una pèrdua econòmica i de beneficis per l'empresari.

És essencial desenvolupar protocols sobre els incidents, conscienciar tot el personal de l'empresa que és molt important comunicar un incident, per insignificant que sigui, per tal de poder-lo avaluar i adoptar les mesures correctores. L'eliminació de les causes que els produeixen evitaran el cost social, empresarial, humà i familiar d'un accident laboral.

Un accident laboral no és res més que un incident en que s'hi veu afectada una persona. Per tant, a l'evitar un incident, es va fent camí per assolir la fita de zero accidents laborals. Aquesta tasca, la duen en el seu ADN els tècnics de prevenció. Entre ells hi ha els enginyers graduats i els enginyers tècnics industrials, que estan totalment compromesos en el treball per a la seguretat de les persones.

El Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics industrials de Girona, aquest any, ha celebrat la X edició dels Premis de Prevenció de Riscos Laborals, que es concedeix a una empresa i a un enginyer graduat o tècnic industrial, que destaqui per la seva implicació en la seguretat i prevenció dels riscos laborals. Afortunadament, cada any és fàcil de trobar en el teixit empresarial gironí empreses i professionals que acompleixin aquests requisits.

Evitar incidents equival a prevenció, i per tant també equival a evitar accidents que poden comportar l'ingrés hospitalari o al tanatori. Prevenir és un bé comú que millora les condicions de treball i econòmiques, tant als treballadors com els resultats empresarials.