03 de febrer de 2020
03.02.2020

Subrogacions d empreses i pèrdues de drets

03.02.2020 | 06:00

Quan una empresa, sempre, però especialment quan es tracta de concessions de serveis públics o semipúblics, perd la concessió que ostentava i una altra empresa s'adjudica el servei en qüestió, aquesta té l'obligació de respectar els drets dels treballadors i les condicions laborals prèvies existents. Precisament una de les obligacions de l'empresa sortint i de l'empresa entrant, és comunicar per escrit als treballadors afectats que, a partir de determinada data, deixaran de ser treballadors d'una i, per subrogació, passaran a prestar els mateixos serveis a una altra entitat. Cal dir que l'empresa entrant, i que s'ha presentat al cor­responent concurs per adjudicar-se el servei, no pot al·legar ignorància respecte als drets i condicions laborals dels treballadors subrogats. Precisament l'empresa sortint ha de facilitar a l'entrant els contractes laborals, relació de treballadors, salaris i demés condicions dels treballadors o treballadores. En aquest sentit, la nova empresa no pot excusar-se per incomplir o modificar les condicions dels treballadors a pitjor.
L'article 44 de l'Estatut dels Treballadors, exigeix que, quan es produeix el canvi de titularitat d'una empresa, d'un centre de treball o d'una unitat productiva autònoma, el nou empresari quedi subrogat en els drets i les obligacions laborals i de Seguretat Social de l'anterior, i, en general, i en totes les obligacions en matèria de protecció social complementaria que tinguessin els treballadors a l'anterior empresa. També es disposa que una vegada consumada la successió, les relacions laborals dels treballadors afectats per la successió s'han de seguir regint pel conveni col·lectiu que en el moment de la transmissió fos aplicable a l'empresa, centre de treball o unitat productiva autònoma transferida. I finalment, cedent i cessionari han d'informar als treballadors respectius afectats pel canvi de titularitat de la data prevista de la transmissió, dels  motius de la transmissió i de les  conseqüències jurídiques, econòmiques i socials, per als treballadors, de la referida transmissió.
El cedent està obligat a facilitar la informació esmentada als apartats anteriors amb prou antelació, abans que s'efectuï la transmissió. I l'empresa entrant està obligada a comunicar aquestes informacions amb prou antelació i, en tot cas, abans que els seus treballadors estiguin afectats en les seves condicions d'ocupació i de treball per la transmissió.
Però com es diu en la meva llengua materna, «del dicho al hecho hay una gran trecho», o dit d'una altra manera, una cosa es la llei i una altra distinta, sol ser la realitat. Efectivament, hi ha empreses que opten a adjudicar-se determinats serveis, fins i tot en administracions públiques, fent ofertes temeràries, que posteriorment volen solucionar fent recaure sobre els treballadors les conseqüències: acomiadant a alguns dels subrogats, rebaixant els salaris, incrementant les tasques a realitzar, sense augmentar la retribució, etc... Aquest tipus de comportament, totalment il·lícit i il·legal, no sempre és denunciat pels afectats, per por a represàlies o a perdre els seus llocs de treball. És a dir, incompleixen la llei, i moltes vegades se'n surten, perquè ni els treballadors reclamen, ni els organismes que haurien de vetllar perquè els drets laborals es respectessin actuen amb celeritat i eficàcia. Hi ha molta feina a fer per evitar el frau i l'abús que algunes empreses cometen contra els drets dels treballadors.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook