03 de maig de 2020
03.05.2020
Diari de Girona

Lloguers de local de negoci i Covid-19

03.05.2020 | 06:00
Lloguers de local de negoci i Covid-19

Les mesures que va aprovant el Govern ens arriben per fascicles. Si el mes d'abril començava amb les noves mesures urgents complementàries aprovades pel Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març (que completaven les ja acordades pel Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19), Sant Jordi ens va portar per fi les tan esperades mesures per fer front al pagament dels lloguers de locals de negoci i arrendaments d'indústria per part d'autònoms i pimes, i que han estat aprovades pel Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d'abril. Les mesures aprovades fins ara i que feien referència als contractes de lloguer se centraven en els arrendaments d'habitatge habitual i en arrendataris persones físiques, sense que es fes cap previsió en relació amb els contractes d'arrendament de locals comercials o naus industrials que han hagut de tancar o suspendre la seva activitat per raó de la COVID-19, la problemàtica dels quals s'havia de resoldre mitjançant l'acord entre les parts, o en el pitjor del casos, recorrent als tribunals de Justícia.
Les noves mesures acordades permeten a autònoms i pimes, abans del 23 de maig, demanar una moratòria en el pagament de la renda, sempre que abans no s'hagués pactat entre les parts aquesta moratòria o una reducció de la renda. Estem parlant d'un aplaçament, i no pas d'una condonació, que es pot prorrogar un màxim de quatre mesos a la finalització de l'estat d'alarma, quin pagament s'haurà d'abonar mitjançant fraccionament de les quotes en un període màxim de dos anys i sempre dins del període de vigència del contracte (o de les seves pròrrogues).
Els requisits per poder obtenir aquesta moratòria per part d'autònoms són: a) està afiliat i en situació d'alta a la data de la declaració de l'estat d'alarma; b) que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'estat d'alarma; i c) si l'activitat no ha estat directament suspesa, acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al mes en què es demana l'aplaçament, d'almenys un 75% en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l'any passat.
I quant als requisits per poder obtenir aquesta moratòria per part de les pimes són: a) les pimes que pugui formular balanç abreviat segons el que disposa l'article 257-1 de la Llei de Societats de Capital (import de partides de l'actiu inferior a 4 milions d'euros, import net de la xifra anual de negocis inferior a 8 milions d'euros; i mitjana inferior a 50 treballadors); b) que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'estat d'alarma; i c) si l'activitat no ha estat directament suspesa, acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al mes en què es demana l'aplaçament, d'almenys un 75% en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l'any passat.
Per acreditar aquest requisits s'haurà de fer una declaració responsable que inclogui l'anterior documentació i informació (tenint en compte que l'arrendador podrà demanar verificar els llibres comptables per comprovar la reducció de l'activitat, si és el cas), acompanyada d'un certificat de l'AEAT o l'òrgan competent que sigui, conforme la seva activitat és de les que ha estat suspesa per raó de la declaració de l'estat d'alarma.
I la mateixa advertència que ja contenia l'anterior Reial Decret-Llei: el Govern podrà revisar a posteriori si realment es compleixen els requisits legals per obtenir aquesta moratòria, i cas que no es compleixin, els beneficiaris seran responsables dels danys i perjudicis que hagin pogut provocat, així com de les despeses generades, això sens perjudici de les responsabilitats d'altre ordre en les que hagin pogut incórrer (el que inclou les possibles responsabilitats penals en les que s'hagi pogut incórrer).
La norma planteja alguns dubtes que haurem d'anar resolent amb la seva aplicació pràctica o amb alguna esmena que es publiqui posteriorment.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook