El Pla estratègic de desenvolupament local (PDL) de Lloret de Mar 2019-2022 va començar a elaborar-se el mes de desembre de 2017 impulsat per la Secció de Promoció Econòmica, amb el suport de la consultoria Neòpolis, i gaudint d'una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Els resultats del PDL es van presentar el desembre de 2018 i, des de llavors, no se n'ha cantat ni gall ni gallina. Roman oblidat en algun calaix? Era un bluf?

Quina relació hi ha entre aquest PDL i el Pla operatiu de reconversió turística de Lloret de Mar, que donava continuïtat al Pla estratègic de turisme de Lloret 2010-2014 i al Pla estratègic de turisme de Catalunya? Massa plans, no?

El PDL engloba el desenvolupament local en general, però és evident que en els plans se solapen tant la diagnosi com determinats programes d'actuació.

L'objectiu del PDL és reactivar l'economia local «mitjançant l'aprofitament dels recursos endògens existents en un territori determinat i la cooperació entre l'àmbit públic i el privat». Vaja, un desideràtum (allò que hom desitja) que firmaria qualsevol polític.

De fet, forma part de les il·lusions dels governants disposar d'un document d'anàlisi que contempli variables demogràfiques, econòmiques i socials, quadres DAFO per a la diagnosi i que incorpori declaracions d'intencions (missió/visió), principis orientadors, línies estratègiques, eixos de treball i propostes d'actuacions.

És un roc a la faixa per quan l'oposició els recrimina que no tenen projecte de ciutat: poden esgrimir els plans estratègics, els plans operatius i els programes d'actuació per sortir del pas. De tota manera, és paper mullat.

Tot i així, la predilecció dels gestors locals per la planificació estratègica perdura des de l'adveniment dels ajuntaments democràtics. Aleshores el referent era l'economista Giorgio Fuà, que defensava un model de desenvolupament local de caràcter endogen, basat en els recursos de cada territori. A hores d'ara, el debat continua.

Amb tot, cal tenir estómac per empassar-se un PDL que aporta ben poc al disseny del futur d'una col·lectivitat. El contingut del document segueix les pautes del llibre Desarrollo local, publicat l'any 1988 per Antonio Vázquez Barquero, una guia per confeccionar un PDL, tot sia dit sense ànim de ser destraler.

Per últim, és injustificable el lideratge que s'atorga la Secció de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Lloret de Mar «per tal de garantir un procés obert i amb espais d'avaluació i seguiment». La Secció es converteix en un agent de desenvolupament del turisme sostenible i de qualitat? Au va! Els protagonistes són les empreses i els assalariats.

Encara bo que, amb la COVID-19, els plans se n'han anat a can Pistraus.