27 de setembre de 2020
27.09.2020
Diari de Girona

Nova llei de limitació de rendes de catalunya

27.09.2020 | 06:00
Nova llei de limitació de rendes de catalunya

El DOGC núm. 8229, de 21.9.2020, publica la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge, que ha entrat en vigor l'endemà 22 de setembre de 2020.
L'efecte que persegueix la Llei és l'aplicació de l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges que determina i fa públic l'Agència de l'Habitatge en la seva pàgina web.
Vagi per davant que el Consell de Garanties Estatutàries de Parlament va decidir per unanimitat que la nova Llei supera les competències de la Generalitat i que l'Autoritat Catalana de la Competència va criticar els efectes negatius que pot tenir la norma. A més, consideren que la llei agreujarà l'accés a l'habitatge i afectarà greument la seguretat jurídica i insten el sector públic a construir un parc d'habitatge social suficient i no penalitzar els propietaris. Estan en dubte el dret a la propietat i la llibertat de mercat en l'establiment de la renda, a més de xocar frontalment amb la LAU. Segons els lletrats de Parlament, la llei podria envair competències de l'Estat i podria ser declarada, per tant, inconstitucional.
Amb la mateixa es pretén congelar els preus dels nous contractes i rebaixar el preu mitjà de les renovacions a les ciutats catalanes de més de 20.000 habitants. La llei no s'aplica als següents contractes:
a) Els subscrits abans de l'1 de gener de 1995.
b) Els que tenen per objecte habitatges subjectes a un règim de protecció oficial.
c) Els que tenen per objecte habitatges integrats en xarxes públiques d'habitatges d'inserció o de mediació per al lloguer social o en el Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials.
d) Els de caràcter assistencial, i
e) Els que se subscriguin d'acord amb les disposicions legals aplicables al lloguer social obligatori.
Els municipis gironins que han d'aplicar la Llei, a part de Girona capital, són: Salt, Blanes, Figueres, Olot, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, tots els quals són considerats «àrees amb mercat d'habitatge tens».
En aquestes zones els lloguers hauran de seguir una referència, un índex, que es calcula en base a les dades de les fiances presentades a l'Incasòl. Només podran superar l'índex en un 10%, i en un altre 5% addicional si l'habitatge disposa de característiques singulars. Les que siguin noves o totalment rehabilitades podran superar-lo en un 20% en els primers cinc anys que segueixen a la fi de l'obra. La referència es dona en preu per metre quadrat, de manera que el propietari haurà de fer el càlcul sobre la base de la superfície del pis que vulgui llogar. L'eina pren la referència dels pisos que estan a la zona per obtenir una xifra i s'ha elaborat a partir d'una font de 318.995 habitatges actualitzats entre 2016, 2017 i 2018.
Els pisos que es lloguin per primera vegada hauran d'ajustar-se a l'índex fixat per l'administració per a cada zona, però l'obra nova queda exempta per incentivar la construcció d'habitatge protegit. La llei també preveu sancions de 3.000 fins a 90.000 euros en cas d'incompliment.
En cas que el propietari de l'habitatge arrendat efectuï obres i reparacions a l'immoble, el preu de la mateixa podrà incrementar-se fins a un màxim del 20% respecte a l'anterior contracte.
En cas de relació de parentiu entre arrendador i l'anterior arrendatari, si la propietat signa un nou contracte de lloguer, també podrà posar l'immoble en el mercat pujant la renda fins al preu de referència.
Queden fora de l'àmbit de la llei els propietaris vulnerables, que són aquells que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a 2,5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (uns 2.000 euros mensuals, en funció de la població).
El cobrament per l'arrendador de rendes que sobrepassin els límits que s'estableixen dona dret a l'arrendatari a obtenir la restitució de les quantitats abonades en excés, amb meritació de l'interès legal de diners, incrementat en tres punts.
Si bé la llei ja està en vigor a tot Catalu­nya de manera oficial, el Tribunal Constitucional s'entreveu com l'últim repte perquè la llei prosperi. Si el recurs el presenta el Govern de l'Estat, amb l'aplicació de l'article 161.2 CE i, el 30 LOTC, resultaria la suspensió de la norma i dels seus efectes de forma automàtica. Si aquest recurs no es produeix, comportaria la interposició de recurs per altres subjectes legitimats per fer-ho, encara que llavors no suposaria la suspensió de la norma.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook