21 de desembre de 2020
21.12.2020
Diari de Girona

El teixit empresarial a Espanya

20.12.2020 | 23:53
El teixit empresarial a Espanya

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) va publicar el 3 de desembre el seu document anual «Estructura i dinamisme del teixit empresarial a Espanya», amb dades del Directori Central d'Empreses (DIRCE) a 1 de gener de 2020.

L'examen d'aquest informe és sempre de molt interès, ja que ajuda a entendre, en tant que inclou dades sobre el nombre de persones assalariades a les empreses espanyoles, com poden aplicar-se les normes laborals i les majors o menors dificultats que poden trobar les mateixes per a la seva plena aplicació.

En la introducció del document s'explica que les dades presentades són comparables amb les de l'any anterior «en utilitzar el concepte d'empresa adaptada que es va implementar en les dades referides a 2018». Més endavant, en la «nota metodològica» s'explica que «la nova definició d'empresa, implementada en el sistema DIRCE amb referència 2018 incideix en els aspectes d'estructura organitzativa, autonomia de decisió i orientació al mercat. En definitiva, prevalen els factors econòmics de les unitats enfront de la visió tradicional, més orientada als aspectes legals. Les dades generades en el cicle DIRCE de referència 2019, objecte d'aquesta nota i recentment publicats, són consistents amb els de l'any anterior i permeten la comparació temporal d'agregats».

Des de la perspectiva de major interès laboral, la dedicada a la recollida de dades sobre el nombre de persones assalariades, per estrats, el document ens informa que les dades publicades s'obtenen prioritàriament a través de les diferents enquestes econòmiques que realitza habitualment l'INE i altres organismes, i que també s'obté la informació «a partir del nombre d'assalariats inscrits a la Seguretat Social o, si no, mitjançant la informació, si existeix, proporcionada per via fiscal, referida al nombre de retencions practicades en l'any».

El nombre d'empreses actives a 1 de gener de 2020 és de 3.404.428. Respecte a la distribució de les unitats empresarials en els diferents sectors econòmics d'activitat, segueix ocupant un lloc prioritari l'anomenat «Resta de Serveis», amb 2.062.122 d'empreses actives que representen el 60,6% del total. Convé assenyalar que en aquest grup s'inclouen «totes les empreses dedicades a hostaleria, transport i emmagatzematge, informació i comunicacions, activitats financeres i d'assegurances, activitats immobiliàries, professionals, científiques i tècniques, activitats administratives i de serveis auxiliars, educatives, sanitàries i d'assistència social i un altre tipus d'activitats socials, inclosos els serveis personals».

Encara que a molta distància, cal destacar la importància de les activitats incloses en l'àmbit de comerç, 726.573, és a dir, aquelles que desenvolupen activitats de venda a l'engròs, al detall i els intermediaris de comerç, que representen el 21,3% del total. A més distància, els segueixen les empreses ubicades al sector de la construcció, el 12,3% del total, i les que trobem a la indústria, el 5,8%.

Afirmar que el teixit empresarial espanyol és de micro i petita empresa principalment respon a una realitat estadísticament contrastada, amb dades que deixen per a una reflexió de més abast que aquest article si l'elevat nombre d'empreses sense persones assalariades s'ajusta a la legalitat o hi ha darrere de les xifres un nombre no menyspreable de relacions laborals assalariades encobertes.

Fixem-nos que 1.912.010 d'empreses, el 56,2% del total, no van utilitzar cap assalariat en 2019, i que un altre percentatge gens menyspreable, el 26,6%, és a dir, 907.192, només donaven ocupació a una o dues persones assalariades, de manera que entre les dues sumaven el 82,8% total.

A ressenyar també una altra dada significativa per al funcionament de les relacions de treball en l'empresa, quin és el ple reconeixement del dret a escollir representants del personal, en empreses d'11 i més treballadors, ja que les empreses amb nombre inferior de personal eren 305.986 (entre 3 i 5 treballadors) i 125.472 (entre 6 i 9 persones ocupades), dades que fan un cop més pensar en la necessitat d'articular i formar representatives del personal que no es basin únicament en l'àmbit empresarial. 81.298 és el nombre d'empreses que ocupaven de 10 a 19 treballadors, i 72.470 el d'aquelles que proporcionaven ocupació a 20 o més treballadors (4,9% de total). Mentre que el minifundisme extrem empresarial es concentra en construcció (84,2%) i «resta de serveis» (84,8%), el sector industrial destaca pel volum de població assalariada, ja que el 8,4% de les seves empreses agrupen 20 o més treballadors. Tot això comporta al meu parer una necessària reflexió addicional sobre la dificultat, no només jurídica, sinó real, d'escollir representants de personal en aquelles unitats empresarials de reduïda dimensió.

Del total d'empreses actives, el 55,8% de les unitats (1.899.810) pertanyen jurídicament parlant a persones físiques, estant al seu front una dona en el 36,7%, amb presència majoritària femenina en els sectors d'ensenyament, sanitat i serveis socials (55,6%), sent també rellevant en els sectors de comerç minorista (46,3%) i «resta de ?serveis» (43,7%), mentre que la masculina està pròxima al 80% en el sector de la indústria.

Una altra dada que pot ser de molt interès per analitzar l'evolució de les relacions de treball i l'aplicació de les normes laborals és l'antiguitat de les empreses actives. Es destaca en l'informe el gran dinamisme existent en el teixit empresarial espanyol, ja que només un 17,2% existia fa 20 o més anys i el 21,2% encara no tenien dos anys de vida a la data de tancament de l'informe, amb un pes rellevant de les empreses industrials que ocupen un major nombre de treballadors entre les de major antiguitat, i les d'hostaleria en el grup de les de menys. És destacable que un 25,3% de les mateixes no ha arribat encara als dos anys de vida.

També és d'especial interès posar en relació la major o menor edat de l'empresa amb el nombre de treballadors que ocupa, no sent lògicament estrany que la major part de grans empreses, un 31,9% del total que ocupen 20 o més assalariats, tinguin com a mínim 20 anys de vida, mentre que el 41,8% de les empreses sense assalariats encara es troben entre el primer i el quart any de vida.

Finalment, cal destacar que la Comunitat Autònoma de Catalunya va ser la que concentrava més empreses actives a 1 de gener d'aquest any, un 18,5% del total, seguida de prop per la Comunitat de Madrid (16,2%) i Andalusia (15,6%). Pel que fa al nombre de locals implantats a tot Espanya, i en els quals les empreses van desenvolupar les seves activitats, un total de 3.907.402, també Catalunya ocupa el primer lloc, 18,5% del total, seguida per la Comunitat de Madrid, amb el 15, 8%, i Andalusia, amb el 15,6%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook