Cristian Fernández, regidor no adscrit de l'Ajuntament de Lloret, és el responsable de l'Àrea de Mobilitat i Via Pública. Fa pocs dies s'enorgullia d'haver recuperat la gestió del pàrquing subterrani de l'estació d'autobusos. El fet redundava en benefici de tots els ciutadans? Bé, vet aquí la història.

Primer. En virtut d'un conveni signat el 29/10/2003, l'Ajuntament de Lloret de Mar cedia a la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya el domini de la superfície de la finca on s'edificaria la nova terminal d'autobusos i es reservava el domini del subsol on es construiria l'aparcament subterrani de vehicles, que podia ser gestionat conjuntament amb l'estació, i l'Ajuntament rebria un cànon de 65.162,73 € anuals.

Segon. La Generalitat de Catalunya va construir la nova terminal d'autobusos i l'aparcament subterrani i el 15 de gener de 2007 va adjudicar la gestió de tot el conjunt durant 10 anys a una unió temporal d'empreses (UTE) formada per Barcelona Bus, Autocars R. Mas, Coettbus, Teisa i Sarfa.

Per tant, no «s'ha recuperat la gestió de l'aparcament» perquè mai ha sigut municipal.

Tercer. Ben aviat a la UTE no li van sortir els números i va reclamar l'equilibri econòmic financer amb unes pèrdues xifrades en 498.196 € en els primers tres anys i mig. Què va fer la Generalitat? El juny de 2012 el Departament de Territori i Sostenibilitat li perdonava deutes tributaris, atorgava una subvenció per eixugar les pèrdues i instava l'Ajuntament a no cobrar el cànon pel subsol.

Quart. El 15 de gener de 2017 es va acabar la concessió i es va prorrogar fins a la signatura d'un nou contracte. Ara bé, el 9 de novembre de 2018 Cimalsa, empresa pública de la Generalitat, sol·licitava l'adscripció de la gestió de l'estació d'autobusos, però no volia saber res de l'aparcament.

Casualment, el president de Cimalsa, Enric Ticó, era qui va signar el conveni l'any 2003. El 20 de febrer de 2019 la Direcció General de Transports i Mobilitat donava la conformitat a Cimalsa. I la UTE continuaria gestionant l'aparcament.

Cinquè. Les juntes de govern de 18/12/2020, 29/01/2021 i 19/02/2021 van aprovar un nou conveni, subscrit el 21 de desembre de 2020 i amb addendes posteriors, pel qual «la gestió i explotació de l'aparcament anirà a càrrec de l'Ajuntament, a partir de l'1 d'abril de 2021». És a dir, se li encolomava un pàrquing deficitari. Quin regal més enverinat!

Sisè. La Junta de Govern del 5/03/2021 adjudicava d'urgència a la mateixa UTE el contracte de vigilància, que incloïa un 6% de benefici industrial, per un import de 16.333,33 € mensuals (196.000 € anuals) fins a una nova licitació. A més, l'Ajuntament assumia els costos de reparacions, subministraments i altres despeses.

Conclusió. El darrer conveni és abusiu, el regidor està pagat de si mateix i quedar-se amb el pàrquing deficitari és el negoci d'en Robert amb les cabres.