La regla general és que la jubilació és incompatible amb qualsevol treball, sigui per compte d'altri o pròpia, que obligui a la inclusió del treballador en qualsevol dels règims de la Seguretat Social. Dit això existeixen una sèrie d'excepcions que permeten compatibilitzar la jubilació amb el treball, com a supòsits de jubilació flexible o parcial, la jubilació activa o quan siguin activitats per compte propi, els ingressos del qual no aconsegueixin l'SMI.

En els supòsits d'incompatibilitat pot succeir que si el pensionista no comunica a l'INSS l'acompliment d'una activitat professional, la suspensió només es produeix a instàncies d'aquest ens gestor quan detecti la incompatibilitat. El beneficiari ha de reintegrar les prestacions percebudes indegudament en aquesta situació i pot ser sancionat amb pèrdua de la pensió durant tres mesos, ja que és infracció greu.

Luis MORENO PRATAdvocatPRAT SÀBAT ADVOCATS

www.pratsabat.com