En l'impost de successions es contempla una reducció del 95 % del valor de l'habitatge habitual del difunt, amb un límit de 500.000 euros, a favor del cònjuge, als descendents, als ascendents de la persona morta, sense necessitat de convivència, i amb l'obligació de conservar l'habitatge durant els cincs anys següents. També tenen dret a aquesta reducció els parents col·laterals, més grans de seixanta-cinc anys, que hagin conviscut amb el difunt com a mínim els dos anys anteriors a la seva mort.

Quant a la bonificació en la plusvàlua, aquesta es fixa en les ordenances fiscals de cada municipi, que determinen si es té dret a aquesta bonificació en cas d'adquisició hereditària de l'habitatge habitual, el percentatge que es bonifica i les condicions per aplicar-ho.

Miquel GARCIAS MIQUELAdvocatPRAT SÀBAT ADVOCATS

www.pratsabat.com