El nostre ordenament jurídic estableix que tots som iguals davant la llei, sense que pugui prevaldre cap classe de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Per aquest motiu, si bé tota empresa té la llibertat d’escollir als seus treballadors, aquesta llibertat no és absoluta i es troba limitada pels principis d’igualtat i de no discriminació.

Què no es pot preguntar en una entrevista de feina?

En una entrevista de feina no s’hauria de preguntar mai per l’edat, orientació o identitat sexual, creences religioses, ideologia política, i altres que afectin directament a l’àmbit íntim i vida privada del candidat.

Preguntes que en un primer instant poden semblar innocents, com, tens fills?, estàs casat?, vols tenir fills en el futur?, no s’haurien de realitzar. En una entrevista de feina només s’han de fer aquelles preguntes que siguin rellevants per avaluar la professionalitat i aptituds del candidat.

I, què pot passar si en una entrevista de feina es realitzen preguntes discriminatòries?

La sol·licitud de dades de caràcter personal en els processos de selecció o establir condicions que constitueixin discriminació prohibida, constitueixi una infracció administrativa molt greu sancionada amb multa, que en el seu grau màxim pot arribar a quasi 188.000,00 euros.

Per altra banda, el candidat que hagi sofert la vulneració dels seus drets fonamentals, pot demanar a la empresa una indemnització pels danys i perjudicis patits.

Per això, és molt important tenir clar que es pot preguntar i que no, en una entrevista de feina.

L’equip de professionals del despatx Prat-Sàbat et dona les respostes necessàries a aquestes qüestions.

Per tots els dubtes que es puguin generar poden dirigir les seves consultes a info@pratsabat.com de Prat Sàbat Advocats