Milers de treballadors s'han vist sotmesos durant l'últim any a ERTO´S com a conseqüència de la crisi derivada per la pandèmia. Això ha provocat una alteració en determinades situacions laborals com per exemple el periode de vacances generant-se molts dubtes que es poden resoldre amb una consulta a un dels advocats especialitzats del despaxt Prat Sàbat.

  • La meva dona va entrar en ERTO el passat 15 de març de 2020. Estava embarassada, l'agost de 2020 va ser mare i va entrar en baixa de maternitat fins al desembre de 2020, que va tornar a entrar en ERTO. Abans de la pandèmia, treballava en un bar des de 2017, que està tancat i no tornarà a obrir. Si el cap de l'empresa es declara insolvent, quant trigarien a pagar la indemnització? El temps en ERTO es paga igual a la indemnització? Gràcies.

Si la seva dona és acomiadada, en primer lloc, podrà impugnar, si és el cas, l’esmentat acomiadament o, en segon lloc, si és un acomiadament per causes objectives -econòmiques, tècniques, organitzatives o productives- que no s’hagi impugnat i no li paguin la indemnització, haurà de reclamar-la judicialment. Tant en un cas com en l’altre, un cop hi hagi sentència condemnatòria, si l’empresa no la compleix, s’haurà d’executar la sentència i s’iniciarà un procediment per investigar els béns de l’empresa i demanar l’embarg. Només en el cas que no hi hagi suficients béns per cobrir el deute, es declararà l’empresa en situació d’insolvència. Un cop declarada aquesta situació, podrà demanar al Fons de Garantia Salarial (FOGASA) les prestacions corresponents.

Com pot veure, el procés és llarg i depèn molt de l’agenda judicial. Per tant, tot plegat en algunes ocasions es pot demorar més enllà de l’any.

  • Si les vacances estan fixades cada any per tancament el mes d’agost i s’està en situació d’ERTO, què passa amb aquestes vacances? Les podrem fer en un altre moment? Es perden?

Si està en situació d’ERTO, no podrà gaudir les vacances, per tant ha de tenir en compte que s’han de gaudir abans de finalitzar l’any natural. Com que a l’agost no les podrà gaudir, haurà de demanar de fer-les en una altra època de l’any perquè en tot cas té dret a gaudir-les en proporció al temps treballat. Si l’empresa s’hi nega, haurà de reclamar-les judicialment.

  • L’any passat vaig estar 4 mesos d’ERTO al 50%, per tant, la resta de l’any no vaig poder gaudir de les vacances per acumulació de feina. Puc reclamar que no em caduquin?

En principi, les vacances s’han de gaudir dins l’any natural però no hi cap impediment, si treballador i empresa ho pacten, que es puguin gaudir l’any següent.

  • Quan estàs a l’atur has d’avisar el SEPE (o l’INEM...) si vols marxar uns dies del país, si estàs en un ERTO també?

Els afectats per un ERTO podrien viatjar a un altre país sense que això afecti la seva prestació d’atur ja que aquesta és independent a les circumstàncies personals dels qui la perceben. La prestació extraordinària d’atur aprovada amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19 és un subsidi per a aquells treballadors que han vist afectat el seu contracte de treball per un ERTO, bé per suspensió o bé per reducció de jornada. Una vegada aquesta prestació és reconeguda en base a això, les circumstàncies personals i les accions que el treballador realitzi en la seva vida privada són irrellevants a efectes de rebre la prestació.

  • Vaig entrar en ERTO quan va començar la pandèmia. Després em van posar a l’atur perquè tinc un contracte fix-discontinu i ara torno a estar en ERTO. Podré gaudir igualment de vacances?

Podrà gaudir de vacances en proporció al temps que treballi. Si no ha treballat, ja sigui a jornada completa o bé a temps parcial, no hi tindrà dret.

  • Estava de vacances quan l’empresa va aprovar un ERTO. Se suspenen les meves vacances? Tinc dret a reclamar-les?

L’empresa no pot afectar un treballador que estigui gaudint les seves vacances ja que aquestes són un dret i no es poden veure alterades per aquesta mena d’expedients.

  • A l’abril em van reduir la jornada al 50%, una setmana hi vaig 3 dies i la següent, dos. Les vacances són les mateixes? Com hauria de fer el càlcul?

Els treballadors en ERTO de reducció de jornada sí que generen vacances ja que estan prestant serveis, encara que sigui amb la seva jornada reduïda per l’expedient. Obtindran els mateixos dies com si estiguessin en la seva jornada normal sense ERTO. Els dies de vacances que se sol·licitin durant l'ERTO es gaudiran complets i es gastaran sencers, però es retribuiran de manera proporcional a la reducció aplicada.

  • Pot l’empresa obligar-me a fer les vacances, un cop finalitzat l’ERTO?

L’Estatut dels treballadors indica que les vacances s’han de fixar de mutu acord entre empresa i treballador, tenint en compte les necessitats organitzatives de l’empresa. En cas de discrepància no hi ha més solució que resoldre la controvèrsia a Jutjat Social.

Luís Moreno Prat

Advocat de Prat Sàbat

www.pratsabat.com