Les comarques gironines han registrat 9.263 casos de demències

La malaltia d'Alzheimer i les demències degeneratives amb component vascular representen més del 75% del total de casos de demència diagnosticats.

Aquestes dades han estat presentades pel Registre de Demències de Girona (ReDeGi), dispositiu de vigilància epidemiològica del Servei Català de la Salut, gestionat per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS),

El conjunt de casos registrats s'agrupen en quatre categories segons els subtipus diagnòstics. Un grup correspon als casos amb diagnòstic de demència associat a la malaltia d'Alzheimer, que és el subtipus de demència més freqüent (54,7%). El segon grup correspon als casos de demència vinculats a malaltia cerebrovascular, agrupant els casos de demència vascular i demència degenerativa amb component vascular (21,9%). La tercera categoria inclou els diagnòstics de demències degeneratives de tipus no Alzheimer (11,1%). Aquesta categoria inclou els casos de demència per cossos de Lewy, de demència frontotemporal o de demència associada a malaltia de Parkinson, entre altres diagnòstics. La darrera categoria està formada pels diagnòstics de demències secundàries o altres patologies i els casos de demència amb subtipus diagnòstic no especificat (12,3%).

Característiques sociodemogràfiques

Les dones representen el 62,9% dels casos registrats. La mitjana d'edat en el moment diagnòstic era de 80,1 anys. La distribució dels casos amb inici dels símptomes prèviament als 65 anys representen un 6,1% del total de casos, mentre que hi ha un nombre significatiu de majors de 85 anys en el moment diagnòstic, representant el 25,3% dels registres. La majoria dels casos registrats vivia al seu domicili en el moment diagnòstic (69,7%) o en el domicili d'un familiar (21,1%).

Des de l'any 2017 es registren també els casos que viuen sols al domicili en el moment diagnòstic. Des de llavors s'han registrat un total de 412 casos que representen un 28,8% de les persones amb demència que vivien soles en el seu domicili en el moment diagnòstic. El fet de no tenir parella i la major gravetat van ser les principals característiques associades a viure fora del propi domicili.

La major part dels diagnòstics realitzats van fer-se en la fase inicial de la malaltia (61,6%).

Antecedents clínics

El 28,3% dels casos registrats durant el període 2007-2019 tenia antecedents familiars de demència i/o de malaltia neurodegenerativa. El 75,6% dels casos registrats presentava almenys un factor de risc cardiovascular com ara hipertensió arterial (HTA), diabetis mellitus (DM), dislipidèmia (DLPM), o accident vascular cerebral. D'aquests, el 35,3% en presentava només un, el 27,6% dos, el 11% tres i un 1,6% presentava els 4 factors de risc cardio-vascular (FRCV).

El 78,9% del total de casos registrats procedia d'atenció primària, seguit del 12% provinent de les interconsultes hospitalàries, el 3% de centres sociosanitaris, el 2,5% de la Xarxa de Salut Mental i la resta per altres vies. La malaltia d'Alzheimer és el diagnòstic amb el percentatge de derivació des d'atenció primària més elevat (86,4%), mentre que les demències secundàries provenen en un 23,3% de les interconsultes hospitalàries i només el 63,5% d'atenció primària.

Més de 500 casos nous

L'any 2019, el registre va comptabilitzar 541 casos nous de demència. D'aquests, un 54% corresponen a malaltia d'Alzheimer, seguit per la demència degenerativa amb component vascular (27%), demències degeneratives de tipus no Alzheimer (10%) i demències secundàries a altres patologies, la resta.