El Comitè de Medicaments d'Ús Humà (CHMP, per les seves sigles en anglès) de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha avalat l'ús de Paxlovid (PF-07321332 i ritonavir), l'antiviral de Pfizer per al tractament de la covid-19.

Segons les conclusions de l'organisme regulador europeu, el medicament, que encara no està autoritzat a la UE, pot utilitzar-se per a tractar als adults amb covid-19 que no requereixen oxigen suplementari i que tenen un risc més gran d'evolucionar cap a una malaltia greu.

Paxlovid ha d'administrar-se al més aviat possible després del diagnòstic de covid-19 i en els 5 dies següents a l'inici dels símptomes. Els dos principis actius del medicament, PF-07321332 i ritonavir, que estan disponibles en comprimits separats, han de prendre's junts dues vegades al dia durant 5 dies.

La EMA ha emès aquesta recomanació perquè les autoritats nacionals puguin decidir sobre el possible ús primerenc del medicament abans de l'autorització de comercialització, per exemple, en situacions d'ús d'emergència, a la llum de les creixents taxes d'infecció i morts per la covid-19 en tota la UE.

Aquesta recomanació es basa en els resultats provisionals d'un estudi realitzat en pacients no hospitalitzats i no vacunats que presentaven una malaltia simptomàtica i almenys una afecció subjacent que els posava en risc de patir covid-19 greu.

Aquestes dades van mostrar que Paxlovid va reduir el risc d'hospitalització i mort quan el tractament es va iniciar en els 5 dies següents al començament dels símptomes. Aproximadament l'1 per cent dels pacients (6 de 607) que van prendre aquest antiviral en els cinc dies següents a l'inici dels símptomes van ser hospitalitzats en els 28 dies següents a l'inici del tractament, en comparació amb el 6,7 per cent dels pacients (41 de 612) als quals es va administrar placebo (un tractament fictici); cap dels pacients del grup de Paxlovid va morir, en comparació amb 10 pacients del grup de placebo.

Quant a la seguretat, els efectes secundaris més comuns notificats durant el tractament i fins a 34 dies després de l'última dosi van ser disgeusia (alteració del gust), diarrea i vòmits.

La EMA precisa que Paxlovid no ha d'utilitzar-se amb alguns altres medicaments, ja sigui perquè a causa de la seva acció pot provocar un augment perjudicial dels seus nivells en sang, o perquè, al revés, alguns medicaments poden reduir l'activitat del propi antiviral. Paxlovid tampoc ha d'utilitzar-se en pacients amb una funció renal o hepàtica greument reduïda.

Tampoc està recomanat durant l'embaràs i en persones que puguin quedar-se embarassades i que no utilitzin mètodes anticonceptius. La lactància ha d'interrompre's durant el tractament. Aquestes recomanacions es deuen al fet que els estudis de laboratori realitzats en animals suggereixen que altes dosis de Paxlovid poden afectar el creixement del fetus.

Paxlovid és un medicament antivíric oral que redueix la capacitat de multiplicació del SARS-CoV-2 (el virus que causa el covid-19) en l'organisme. El principi actiu PF-07321332 bloqueja l'activitat d'un enzim necessari perquè el virus es multipliqui. Paxlovid també subministra una dosi baixa de ritonavir (un inhibidor de la proteasa), que alenteix la descomposició del PF-07321332, la qual cosa permet que romangui més temps en l'organisme a nivells que afecten el virus. S'espera que Paxlovid redueixi la necessitat d'hospitalització dels pacients amb covid-19.