25 de març de 2015
25.03.2015

El Parlament insta el Govern a corregir les irregularitats al Consorci de la Selva

Encarrega a la Sindicatura de Comptes un informe sobre les "irregularitats recurrents" als consorcis i empreses sanitàries

25.03.2015 | 00:00
Imatge de l´Hospital Comarcal de Blanes, que depèn de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS).

Una resolució del Parlament de Catalunya ha instat el Govern català a corregir les irregularitats comptables i de contractació detectades al Consorci de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) entre els anys 2009 i 2011. A més, encarrega a la Sindicatura l'elaboració d'un informe, en el termini d'un mes, amb totes "les irregularitats recurrents" als consorcis i les empreses sanitàries amb l'objectiu "d'impulsar les mesures necessàries per a llur correcció".

La Sindicatura de Comptes realitza periòdicament informes dels organismes que gestionen diners públics i, en aquest sentit, a principis d'aquest any va transcendir l'informe de fiscalització de la Sindicatura, fet per encàrrec del Parlament, on s'analitzen els comptes de la CSMS entre el 2009 i 2011.

L'anàlisi va detectar deficiències en la gestió del pressupost però, sobretot, on més posava l'accent era en diverses irregularitats que fan referència als contractes (tant d'obres com de serveis). Així, per exemple, l'informe recollia que es van fer pagaments a treballadors sense aplicar la retenció fiscal ni cotitzar a la Seguretat Social. O que la Corporació de la Selva va contractar les obres per remodelar la cinquena planta de l'hospital de Blanes quan ja havien acabat.

Després de fer-se públic l'informe, la direcció de la CSMS va assegurar que la majoria de deficiències ja s'han resolt i que l'informe no posa en dubte ni la gestió ni l'ús dels recursos públics.

Amb aquest informe sobre la taula, la Comissió de la Sindicatura de Comptes reunida en sessió els passats dies 3 i 5 de març, va debatre les propostes de resolució presentades pels grups en relació al cas de la CSMS. Finalment, la comissió ha adoptat una resolució.

Aquesta resolució, publicada ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) consta de cinc punts. En el primer es diu que el Parlament aprova l'informe de fiscalització sobre la CSMS que dóna compliment a l'encàrrec del Parlament i "insta el Govern a corregir les irregularitats detectades" en aquest informe.

En segon lloc, el Parlament "insta el Govern a vetllar perquè el pressupost de la CSMS sigui aprovat pel seu Consell Rector abans que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat". En tercer lloc, insta el Govern a "donar les instruccions pertinents, per mitjà dels organismes de control del Departament de Salut, a fi de corregir les debilitats en la gestió del pressupost, especialment envers les partides pressupostàries de protocol, representació i despeses extraordinàries, i a fer les accions necessàries per a equilibrar el compte de resultats de la CSMS, sense disminuir l'activitat sociosanitària".

En quart lloc, el Parlament "insta el Govern a vetllar perquè la CSMS compleixi amb cura la legalitat envers la normativa de contractació que li és aplicable i revisi el compliment de la legalitat en el concurs del servei integral de restauració, en què el plec de clàusules va impedir la lliure concurrència de licitadors; els contrac?tes derivats dels acords marc subscrits pel Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (CSC), i el concurs corresponent al contracte de serveis d'anàlisis clíniques, en què els membres del CSC que formaven part de la mesa de contractació no es van abstenir de participar en el procediment d'adjudicació", especifica el text.

Finalment, el Parlament encarrega a la Sindicatura un informe, que haurà de presentar al Govern i al Parlament en un mes, sobre les "irregularitats recurrents" als consorcis i empreses de salut que consten en els diversos informes de fiscalització presentats al Parlament per "impulsar les mesures necessàries per a llur correcció".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook