L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va aprovar dilluns per unanimitat la modificació del Pla Especial Urbanístic (PEU), que preveu la instal·lació d’un circuit de motocròs a la finca de Can Mariano per tal de donar cobertura legal a l’activitat que ja s’estava fent a la finca -situada a l’entrada de l’eix per la carretera d’Anglès. Aquest document va ser aprovat provisionalment el març del 2019, juntament amb l’avaluació ambiental estratègica simplificada presentada per la mercantil Moto Club 2000. Mesos més tard però, a l’octubre, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va acordar suspendre el document fins que no incorporés tot un seguit de prescripcions. Entre aquestes hi havia l’ajustament dels efectes del PEU Únicament al terme de Santa Coloma; l’acotació del plànol d’ordenació sobre topogràfic amb la clara identificació de les zones del PEU, accessos, aparcaments i instal·lacions previstes al paddock; la incorporació de les mesures de protecció dels talussos perimetrals enfront l’erosió; i la sol·licitud de diversos informes.

Després de la verificació del PEU amb la incorporació de totes les prescripcions esmentades anteriorment i dels informes favorables, el text refós aprovat pel consistori es trametrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme a Girona per a la seva aprovació definitiva.