Santa Coloma de Farners va aprovar aquest dilluns, en sessió ordinària del ple, delegar la gestió de la residència geriàtrica i el centre de dia Sant Salvador d'Horta que fins ara assumia el mateix ajuntament a través de l’Organisme Autònom Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, que s’ha dissolt. A partir d’ara, s’ocuparà d’aquesta gestió el mitjà propi Sumar-Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya SL. La sessió es va aprovar amb 15 vots a favor (ERC, Junts, ISC i PSC) i un vot en contra (CUP).

L’alcalde de Santa Coloma de Franers, Joan Martí, va justificar el canvi de gestió dient que «calia fer un replantejament profund del servei que s’estava donant en el geriàtric, per millorar-lo i adequar-lo a les necessitats actuals». Segons Martí, aquest canvi passa per moure’s «de l’actual atenció cap a una atenció centrada en l’usuari i atenent les necessitats personals».

Sumar és una societat participada per l’Ajuntament que opera sense ànim de lucre reinvertint els excedents que genera en la prestació d’un millor servei.

S’apugen les escombraries

En el Ple es va aprovar també la proposta de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2022, amb els mateixos 15 vots a favor i una abstenció de la CUP. D’aquesta manera, tots els impostos i taxes municipals es congelen per l’any vinent excepte la taxa d’escombraries, que s’incrementa un 5% per la tarifa domèstica i un 4% per la resta (locals, establiments, botigues, fàbriques, oficines...).

L’alcalde de Santa Coloma va explicar que «aquest increment és degut a la regularització dels preus després de la finalització del contracte amb l’anterior empresa responsable de la prestació del servei, FCC, i que ja va motivar un augment del 8% de la taxa el 2020».

Pel que fa a l'ordenança reguladora de l'impost de béns immobles (IBI), a partir de l'any que ve s’exigirà als propietaris que siguin titulars de més de tres habitatges un recàrrec del 50% si els tenen buits un mínim de dos anys. Amb aquesta modificació es vol forçar que els propietaris posin els immobles al mercat, per ajudar a trobar habitatges dignes a preus assequibles.

En l'ordenança reguladora de l'impost sobre construccions (ICIO) s’establirà una bonificació del 95% a favor de les construccions que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

També s'introdueixen modificacions en les taxes per activitats jurídiques i administratives de competència local, com l’expedició de documents administratius o llicències; en les taxes d’utilització d’instal·lacions municipals i en les de l'ús privatiu i l'aprofitament especial de domini públic local.

D'altra banda, el plenari va aprovar amb 14 vots a favor (ERC, JUNTS, ISC i CUP) i dues abstencions (PSC) la desestimació de la petició de desequilibri econòmic presentada per l'empresa Sport Assistance 2000 SL del contracte de concessió d'obra pÚblica de la nova piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners.