El Ple de l’Ajuntament d’Arbúcies ha demanat al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territorials de la Generalitat de ser inclòs dins la llista de municipis declarats de muntanya dins la zona Montseny-Guilleries-Lluçanès. Segons el consistori, l’objectiu d’aquesta petició és «mantenir els nivells de població actual a les zones d'alta muntanya, tot assegurant-hi unes condicions de vida adequades» i afirmen que «és prioritari per assolir l'equilibri intern de Catalunya».

Es considera que aquests municipis denominats de muntanya no han assolit el mateix grau de desenvolupament que la resta del Principat i pateixen una forta regressió socioeconòmica i demogràfica. A més, les condicions de vida dels habitants permanents de les comarques de muntanya s'agreugen per la difícil geografia i la duresa del clima, així com per la insuficiència de la xarxa de comunicacions i dels equipaments col·lectius.

En aquest sentit, Arbúcies es caracteritza per la seva alta variabilitat de cotes dins un mateix territori. A més, el 93 per cent de la superfície que ocupa el terme municipal és forestal arbrada. Quant a l l’activitat agrària i forestal dins el municipi, tenint en compte el baix valor actual del producte resultant de la massa forestal (bona part abandonada) i la baixa superfície de producció de conreus (vora el 3% de la superfície total) fan que el municipi d’Arbúcies es consideri un municipi desafavorit i amb característiques similars a diversos municipis de muntanya, segons recull el consistori en un comunicat.

Amb la seva inclusió dins del llistat de municipis de muntanya, l’Ajuntament vol aprofitar i desenvolupat integralment els recursos econòmics de què disposen, especialment els procedents del sector agrari i les indústries derivades, de l’artesania i del turisme, tenint en compte la diversitat dels costos de producció, i alhora, crear les infraestructures i equipaments necessaris, així com millorar-hi els existents. D’aquesta manera, es pretén aturar la regressió demogràfica del municipi i al mateix temps, cercar un desenvolupament harmònic de tot el territori. Per altra banda, també es busca valorar les funcions que la muntanya compleix en benefici de la resta de la societat i protegir el patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles de muntanya per a fer compatible el desenvolupament turístic, esportiu, recreatiu i econòmic amb la preservació del paisatge, medi i ecosistemes, així com dotar les comarques de muntanya d’una infraestructura administrativa que garanteixi l’assistència tècnica als municipis que en necessiten.