El Consell Comarcal de la Selva ofereix ajuda a les empreses que volen contractar persones en situació d’atur, preferentment majors de 45 anys i aturats de llarga durada. Aquesta ajuda es fa a través del Programa 30 Plus, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el mateix Consell, i té com a objectiu la inserció de les persones en el mercat de treball ordinari, i facilitar l’aprenentatge i adquisició de competències professionals.

Amb aquest programa es dona resposta a les necessitats d’inserció laboral dels candidats i de reclutament de les empreses mitjançant ajudes a la contractació amb subvencions de 1.166,67 € mensuals i de 38,36€ al dia per jornada completa, pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos subvencionats. En el cas de contractes a temps parcial, se subvencionarà la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista. La subvenció és compatible amb altres incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social segons la modalitat contractual.

Així les empreses que hi col·laborin amb la contractació de persones d’aquest col·lectiu a través del Servei Integral d’Ocupació opten a una subvenció de fins a 10.500€, sempre quan prèviament subscriguin un conveni amb l’ens local i ofereixin contractes de com a mínim 6 mesos.

En l’edició anterior hi varen participar un total de 34 empreses, que van optar als ajuts a la contractació per un import total de 267.515€. En la convocatòria actual, el programa 30 Plus ofereix els serveis de reclutament i selecció per competències de persones adequades al lloc de treball sense cap cost, el disseny, l’execució i el seguiment de una formació de 20 hores i màxim de 100 hores a subvencionades adaptada al lloc de feina que és una de les condicions requerides a les empreses contractants.