Vols guanyar un xec regal de 50€ per Culinarium? 

Bases legals

Condicions:

Les següents bases estableixen les condicions del sorteig, així com els requisits i normes que totes les persones que hi participin (des d'ara, els participants) han de conèixer.

1. EMPRESA ORGANITZADORA

Diari de Girona, SA, amb el número del CIF A6113552, amb domicili al Passeig General Mendoza número 2, Girona, organitza el sorteig que tindrà vigència del 2 al 8 de novembre de 2020.

2. PERSONES A QUI S'ADREÇA AQUEST SORTEIG

Per poder participar en el concurs, el participant ha de:

  • Escriure la paraula que falta en un comentari
  • Fer like al post
  • Seguir a @diaridegirona.cat i @culinarium
  • Etiquetar a dos amics/gues que siguin amants de la cuina

No hi podran participar els empleats de Diari de Girona, els empleats de Prensa Ibérica Media, SL així com tampoc els seus familiars directes, ni persones menors d'edat. 

Aquest sorteig pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, el Diari de Girona exclourà automàticament i immediatament d'aquest sorteig qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta inadequada, fal·laç o impròpia, realitzi comentaris impropis, injuriosos o calumniosos o escrigui qualsevol cosa que pugui ofendre o ferir una persona, empresa o entitat, empri mitjans desproporcionats, fraudulents o abusius, o incompleixi aquestes bases en qualsevol dels seus punts.

3. GRATUÏTAT DEL SORTEIG I ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el sorteig és de caràcter gratuït i no suposa cap cost addicional als seus participants.

La participació en el sorteig suposa l'acceptació íntegra de les presents bases.

4. DURADA

La vigència del sorteig comprèn les següents dates: del 2 al 8 de novembre de 2020, ambdós inclosos.


6. MECÀNICA DEL SORTEIG

Del 2 al 8 de novembre de 2020, els participants del sorteig organitzat per Diari de Girona hauran de dur a terme les accions requerides per prendre-hi part.

El 9 de novembre es farà el sorteig i es farà públic el nom del/la guanyador/a.

7. CONSIDERACIONS LEGALS DE LA PARTICIPACIÓ

Els participants han de respectar els requisits establerts en les bases legals i, en concret, els següents:

  • El participant publica voluntàriament la informació relativa a la seva proposta, per la qual cosa aquesta informació serà pública i no tindrà la consideració de confidencial, i qualsevol dels usuaris podrà utilitzar-la o divulgar-la, sense que això comporti cap responsabilitat per part de Diari de Girona.
  • El participant, de bona fe, garanteix i reconeix que el comentari amb el qual participa és original, afí, propi i que no infringeix de cap manera cap tipus de dret de tercers, i en particular. En aquest sentit, Diari de Girona es reserva el dret a desqualificar o descartar qualsevol proposta que, o bé no sigui pròpia del participant, o tingui dubtes raonables sobre la seva titularitat, així com aquelles que no compleixin els requisits sol·licitats i aquelles el contingut o desenvolupament de les quals comporti violació de la legislació vigent o de l'ètica i fins del concurs.
  • Diari de Girona no assumirà cap responsabilitat, directa o indirecta, respecte a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de la publicació, divulgació o difusió dels comentaris a través del present sorteig.

8. PREMIS

Es sorteja entre els participants que compleixin els requisits un xec regal de 50 euros per gastar a Culinarium. 

En el cas que, per qualsevol circumstància, el/la guanyadors/a no pugui o vulgui acceptar el premi, o hi renunciï, Diari de Girona procedirà a designar el següent guanyador/a en reserva.

Si no es contacta amb els guanyadors abans de 24h, passarà al següent.

Diari de Girona gestionarà el concurs.

10. COMUNICACIÓ DELS RESULTATS.

Diari de Girona comunicarà el/la guanyador/a dels premis en cada sorteig i s'encarregarà de posar-se en contacte amb el/la mateix/a.

11. RESPONSABILITATS I DESQUALIFICACIÓ

Diari de Girona no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, o qualsevol altra circumstància relacionada amb els premis.

Diari de Girona no assumeix cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que puguin patir els participants o tercers, i Diari de Girona tampoc serà responsable dels danys que eventualment pugui ocasionar el gaudi del premi.

Diari de Girona, com a empresa organitzadora del sorteig, es reserva el dret de desqualificar qualsevol participant que consideri que no compleix els requisits establerts, que no respecti el contingut de les presents bases, actuï de forma abusiva i fraudulenta o enganyi, oculti o falsegi les dades de participació.

Diari de Girona es reserva el dret a canviar, suspendre o cancel·lar el premi d'acord amb les seves necessitats si hi concorre una causa justa.

Diari de Girona, l'empresa patrocinadora i les empreses col·laboradores no seran responsables de la impossibilitat dels guanyadors de concertar i concretar una data per al lliurament el premi, i aquest serà relegat a un reserva.

12. CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE

Pel simple fet de l'acceptació del premi, cada guanyador cedeix els seus drets d'imatge a Diari de Girona, que es reserva el dret a utilitzar la seva imatge en totes aquelles activitats relacionades amb els premis, amb finalitats publicitàries o de divulgació, sense que es generi per al guanyador cap dret a percebre cap contraprestació. Els guanyadors, per l'acceptació d'aquestes bases, autoritzen l'empresa organitzadora a usar la seva imatge en qualsevol obra o suport amb el propòsit de difondre i donar a conèixer la participació en el concurs i del seu gaudi del premi, així com per a la utilització de la imatge en relació amb la promoció directa o indirecta de Diari de Girona, sense limitacions de cap mena. Així mateix Diari de Girona podrà fer difusió als seus mitjans tantes vegades com ho estimi convenient de la imatge dels guanyadors per a la publicitat del concurs.

13. PROTECCIÓ DE DADES

A l'efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en virtut del seu article 5, s'informa els participants que les dades que facilitin seran incloses en dos fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, un de titularitat del Diari de Girona.

Els organitzadors informen els participants de la incorporació de les dades de caràcter personal que facilitin en execució d'aquesta iniciativa als fitxers automatitzats de la seva titularitat, així com del tractament automatitzat al qual seran sotmesos amb la finalitat de ser utilitzats tant en activitats operatives o de gestió d'aquesta iniciativa com per a la realització de qualsevol activitat publicitària, promoció o de màrqueting relacionada amb aquest concurs, així com els serveis o els productes dels titulars. Els destinataris de la informació continguda en els fitxers seran els serveis operatius i comercials del Diari de Girona.

Els participants consenten expressament que les dades així recollides se cedeixin a les empreses pertanyents al grup Prensa Ibérica Media amb les finalitats referida en el paràgraf anterior.

S'informa els participants que aquestes dades seran cedides a les següents empreses del grup Prensa Ibérica Media: Prensa Ibérica Digital, SL i Prensa Ibérica Media, SL

En compliment de la llei 34/2002, l'informem que es podran utilitzar les seves dades de contacte perquè li enviem prospecció comercial del Diari de Girona i de tercers.

Diari de Girona, com a responsable dels seus fitxers, garanteix als participants l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, i s'ha de remetre per escrit la sol·licitud concreta a Atenció de Protecció de Dades dels titulars.

De la mateixa manera, Diari de Girona es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer.

14. LEGISLACIÓ I FUR

La participació en aquesta promoció suposa la submissió expressa de les decisions interpretatives que en facin els organitzadors.

En cas de divergència entre els participants i la interpretació d'aquestes bases dels organitzadors, seran competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar els jutjats i tribunals de la ciutat del diari, i els participants renuncien expressament al fur que els pugui correspondre.

15. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases per part de l'usuari.

L'incompliment d'alguna de les bases donarà lloc a l'exclusió del participant d'aquest concurs.