Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), combinades amb els canvis organitzatius i jurídics necessaris, han transformat la nostra manera de relacionar-nos amb l'administració pública. Avui, ja podem parlar d'una administració electrònica eficaç, ràpida i eficient, que facilita l'acostament a la ciutadania i a les empreses i en simplifica les relacions. Estem avançant d'oficines tradicionals cap a oficines sense papers.

Activació l'any 2012

L'Ajuntament de Girona va iniciar aquesta transformació l'any 2012, amb l'activació de la seu electrònica. Una plataforma tecnològica a disposició dels ciutadans i de les empreses per realitzar tràmits municipals a través d'internet, sense condicionaments d'horaris ni d'espai, i amb la màxima seguretat i garantia jurídica. Amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Ajuntament de Girona fa un pas més i avança cap a una administració electrònica completa.

La normativa reconeix el dret de la ciutadania i l'obligació de les persones jurídiques, entitats i professionals a relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics, fet que implica que la seu electrònica de l'Ajuntament s'hagi d'adaptar al compliment d'aquesta llei. Des d'aleshores, ha estat un repte i una prioritat per a l'Ajuntament de Girona avançar amb la màxima eficàcia i rapidesa possible cap a aquest nou model d'administració.

Un exemple d'aquesta implementació el tenim en el nombre de tràmits disponibles telemàticament: dels 39 oferts l'any 2012, amb l'activació de la seu, s'ha passat a oferir per aquest canal pràcticament la totalitat dels tràmits municipals, comptats per centenars.

També destaca l'augment considerable dels assentaments d'entrada realitzats a través de la seu en detriment de l'entrada feta amb suport paper, sobretot després de la posada en funcionament, a finals del 2016, del registre electrònic. D'un 0,4% de registres d'entrada digitals realitzats el 2012, s'ha passat a un 34,33% l'any 2019. Pel que fa al nombre de visites a la plataforma, se'n comptabilitzen 436.142, realitzades per un total de 238.864 usuaris i usuàries, segons dades del 2019.

Però què s'hi troba a la seu electrònica? Què ofereix aquesta eina a la ciutadania? La seu electrònica del consistori gironí inclou el catàleg de tràmits i serveis en línia amb tota la informació al respecte, des dels requisits necessaris i el procediment a seguir, fins al model d'instància i la legislació específica, a més de la possibilitat de fer-ne la tramitació amb un sol clic, sempre identificant-se amb certificat digital o, de manera molt simple, amb l'idCat mòbil.

També s'hi troba la carpeta ciutadana i la carpeta de l'empresa, un canal de comunicació segur per tal de conèixer l'estat de les tramitacions de qualsevol usuari, els expedients oberts, les dades fiscals, les dades del padró i del cens electoral, les multes de trànsit i la informació tributària. I aspectes de contractació, en el cas de les empreses. També per a les empreses hi ha el perfil del contractant, amb informació sobre la gestió i adjudicació dels contractes municipals. Com a instruments de suport, la seu electrònica disposa de l'e-Tauler, per a anuncis, edictes, exposició pública de documents, convocatòries, etc.; l'e-Notum, el sistema de notificacions electròniques; l'e-Factures, per a les empreses que hagin d'emetre factures a l'Ajuntament de Girona; l'accés a la bústia d'avisos i suggeriments, i un simulador pel càlcul d'impostos, entre d'altres.

En matèria tributària, la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona allotja l'Oficina Virtual Tributària, una eina per a la tramitació dels expedients de gestió tributària i recaptació municipal. Les dades d'assistència realitzades des del seu inici, l'any 2018, mostren un augment important en la seva utilització. El 2018, un 37,64% de la totalitat d'assistències es van fer a través de l'Oficina Virtual Tributària, mentre que el 2019 van ser un 58,39%.

Pel que fa al 2020, i amb data de 30 d'abril, el percentatge s'incrementa fins al 69,62%. Aquesta bona acollida respon a la fàcil i ràpida gestió que ofereix i a l'àmplia diversitat d'actuacions que s'hi poden fer, com efectuar el pagament de rebuts, obtenir el document de pagament, consultar el compte tributari personal (rebuts pagats, pendents, domiciliacions bancàries, béns en propietat, etc.), consultar la situació d'expedients d'embargament o presentar sol·licituds, recursos i documentació.Les properes actuacions

Les properes actuacions que es marca el consistori per a la consolidació de l'administració electrònica són la simplificació dels tràmits, la posada en funcionament del registre de representacions i apoderaments, i la possibilitat de realitzar en línia el pagament de les taxes de tramitació. Perquè en administració electrònica, encara queda camí per recórrer.