Si estàs pensant en marxar a viure amb la teva parella i us plantegeu si contraure matrimoni o fer-vos parella de fet, és important conèixer les diferències entre les dues situacions abans de decidir fer el pas.

En comparació amb el matrimoni civil, la parella de fet manté algunes singularitats, mentre que es distingeix en aspectes purament fiscals, hereditaris i de gestió del patrimoni comú.

Característiques comuns entre matrimoni i parella de fet:

- Fills en comú: No hi ha cap diferència entre els drets i obligacions com a progenitors, són exactament els mateixos tant si estàs casat com si ets parella de fet. Si es tramita la ruptura de la parella se segueixen els mateixos passos tant per reconèixer les mesures legals a favor dels fills (guarda i custòdia, pensió d'aliments i règim de visites del progenitor no custodi), com en els drets successoris dels fills . Els drets dels fills estan protegits abans de res i en totes les comunitats.

- Defunció sense testament d'un dels membres de la parella: en aquest cas, depèn de la legislació de cada comunitat autònoma. Aragó, Catalunya, Galícia, País Basc, Navarra i Balears equiparen els drets successoris del mort als del cònjuge.

- Pensió de viduïtat reconeguda. Hi petites diferències en els requisits d'accés. Per exemple, en parella de fet cal acreditar un període de convivència de 5 anys previ a la defunció i que els ingressos del supervivent no superin un determinat límit que estableix la Seguretat Social.

Característiques diferents entre matrimoni i parella de fet:

- Vacances per fer-se parella de fet: L'Estatut dels Treballadors no preveu vacances per unir-se en parella de fet, tret que el Conveni Col·lectiu del propi treballador el reculli.

- Els membres d'una parella de fet no poden tributar en la manera de declaració conjunt de l'IRPF.

- Ruptura de parella i pensió compensatòria per al membre desfavorit: en el cas de les parelles de fet només està regulat a Aragó, Balears, Catalunya, Cantàbria, Navarra i País Basc. A les comunitats que no està estipulat, s'acudirà a la via judicial perquè el jutjat determini si hi ha d'haver pensió.

- Règim econòmic: A la parella de fet no se li aplica per defecte el règim de guanys, ni de separació de béns. Però, com en el matrimoni, tots dos membres poden pactar i inscriure en el registre o en document públic un conveni en el qual reculli que règim econòmic desitgen.