Estic de baixa i em finalitza el contracte temporal, la pregunta es , podré cobrar d´algun lloc mentre estigui malalt i durant aquest temps es veurà afectada la meva cotització en el meu historial laboral. Gracies anticipades.

12-12-2015Meneame

Estic de baixa i em finalitza el contracte temporal, la pregunta es , podré cobrar d´algun lloc mentre estigui malalt i durant aquest temps es veurà afectada la meva cotització en el meu historial laboral. Gracies anticipades.

Si a un treballador que estant en situació d'incapacitat temporal (IT) se li extingeix el contracte de treball, les conseqüències difereixen segons la contingència causant de l'IT:
a) Per contingències comunes (malaltia comuna): continua percebent la prestació per incapacitat temporal, però en quantia igual a la prestació per atur fins que s'extingeixi la mencionada situació, passant aleshores a la situació legal d’atur i a percebre la prestació contributiva o el subsidi si té dret a ells. En aquest cas es descompta del període de percepció de la prestació d’atur, com ja consumit, el temps que hagués estat en la situació d'incapacitat temporal a partir de la data d'extinció del contracte de treball.
L'entitat gestora efectua les cotitzacions assumint l'aportació que correspon al treballador en la seva totalitat, per tot el període que es descompti com consumit, inclòs quan no s'hagi sol·licitat la prestació per atur i sense solució de continuïtat es passi a una situació d'incapacitat permanent o jubilació, o es produeixi la defunció del treballador que doni dret a prestacions de mort i supervivència.
b) Per contingències professionals (accident de treball o malaltia professional): continua percebent la prestació per incapacitat temporal en quantia igual a la que tingués reconeguda fins que s'extingeixi la mencionada situació, passant aleshores a la situació legal d’atur i a percebre la corresponent prestació per atur sense que, en aquest cas, procedeixi descomptar del seu període de percepció el temps que hagués romàs en situació d'incapacitat temporal després de l'extinció del contracte, o el subsidi per atur.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS