El Govern preveu aprovar un decret llei sobre igualtat retributiva entre homes i dones i un altre, sobre el desenvolupament de plans d'igualtat en els centres de treball l'entrada en vigor està prevista per a sis mesos després de la seva aprovació, a la primera meitat d'abril.

El decret sobre igualtat retributiva inverteix la càrrega de la prova, a favor de la persona treballadora. Així, «quan es dedueixi l'existència d'indicis fundats de discriminació per raó de sexe», correspon a la part demandada (l'empresa) «l'aportació d'una justificació objectiva, raonable i suficientment provada» en sentit contrari.

A més, s'estableix que «tret que concorri causa justificada, la manca de registre retributiu o auditoria retributiva o l'elaboració d'un registre retributiu o auditoria retributiva sense seguir el que estableix el present reial decret podria ser constitutiu d'indici de discriminació retributiva». El segon decret conté el reglament sobre plans d'igualtat, que persegueix garantir l'efectivitat i aplicació d'aquest recurs, desenvolupant l'articulat del Reial Decret Llei 6/2019.