14 de març de 2021
14.03.2021
Diari de Girona

Les autonomies informaran Hisenda el primer trimestre del 2022 sobre l'execució de les ajudes

Les comunitats hauran d'indicar a l'Agència Tributària fins al març les quanties totals de compromisos de crèdits, les obligacions reconegudes i els pagaments realitzats durant l'any

14.03.2021 | 00:00
María Jesús Montero, ministra d'Hisenda.

Les comunitats autònomes hauran de rendir comptes davant el Ministeri d'Hisenda durant el primer trimestre de 2022 sobre la gestió i execució dels 7.000 milions d'ajudes directes inclosos en el reial decret llei aprovat divendres pel Govern i que va entrar en vigor ahir, segons va publicar el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Les comunitats, que en un termini de 40 dies disposaran de les transferències per part de l'Estat, són les que gestionaran aquests ajuts, que podran sol·licitar-se fins al 31 de desembre d'aquest any. Després, tindran tres mesos per informar Hisenda de l'execució dels mateixos.

En concret, en el primer trimestre del 2022, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla hauran de remetre al Ministeri d'Hisenda un estat d'execució de l'exercici, indicant les quanties totals de compromisos de crèdits, obligacions reconegudes i pagaments realitzats durant l'any.

A més, el saldo no executat ni compromès a 31 de desembre de 2021 haurà de reintegrar-se al Ministeri d'Hisenda, fet pel qual les comunitats hauran de presentar al departament que dirigeix Maria Jesús Montero l'informe dels seus respectius òrgans d'intervenció i control en el qual s'acrediti i certifiqui l'import del reintegrament.

Així mateix, en el primer trimestre del 2023 les comunitats autònomes hauran de remetre al Ministeri d'Hisenda els reintegraments d'ajudes derivats de l'incompliment de les condicions establertes per a la seva concessió.

El decret aclareix que serà «responsabilitat» de les comunitats destinar aquests recursos a la finalitat per a la qual han estat concedits, fet pel qual hauran de procedir a un «adequat control dels fons rebuts que asseguri la correcta obtenció, gaudi i destinació dels mateixos pels perceptors final».

Per això, les comunitats, gestores dels fons, seran les responsables de retre comptes, si s'escau, davant els òrgans de control extern, sense perjudici de les funcions de control i verificació de l'acompliment d'aquestes obligacions que pogués realitzar la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, segons estableix el decret.

Igualment, el Ministeri d'Hisenda i les autonomies subscriuran un conveni que articuli la col·laboració entre ambdues administracions de cara a l'execució de les ajudes directes, que inclourà l'intercanvi d'informació entre les administracions tributàries; la referència en totes les actuacions i suports que s'utilitzin a l'origen dels fons que financen aquests ajuts, assenyalant-se que són finançats pel Govern d'Espanya; i l'obligació de subministrar informació detallada sobre les convocatòries realitzades i els seus resultats.

Un mes per als convenis

Aquests convenis s'han de signar en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor del reial decret-llei i el Ministeri d'Hisenda procedirà a la transferència dels fons corresponents a cada comunitat dins dels 10 dies següents a la data en què adquireixi eficàcia cada conveni.

Per la seva banda, les empreses beneficiàries d'aquests ajuts han de justificar davant l'òrgan concedent el manteniment de l'activitat que dona dret als ajuts a 30 de juny de 2022. En cas contrari, es procedirà al reintegrament dels mateixos.

L'assignació dels fons per a totes les comunitats, excepte Canàries i Balears, es realitzarà seguint els mateixos criteris que els utilitzats per al fons React EU, que es basen en l'impacte de la pandèmia en la riquesa de la comunitat, l'impacte de la crisi en la desocupació i l'impacte en la desocupació juvenil, tot això regint-se per dades de desembre de 2020.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook